ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-wounded-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wounded, *wounded*,

-wounded- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
From the way the wounded are pouring into this place we better get the hell out of here before we get caught up in the war.ดูจากที่พวกคนป่วย แห่เข้ามาที่นี่... ...เราควรออกจากที่นี่ได้ ก่อนติดอยู่กลางสงคราม
Let no man surrender if he is wounded and can fight.ถ้าเขาได้รับบาดเจ็บและ สามารถต่อสู้ ฉันต้องพูดอีกหรือไม่ ไม่มีเซอร์
Sometimes we risk being shot at to put our wounded mounts out of their misery.บางครั้งเรามีความเสี่ยงที่จะถูก ยิง ที่จะนำม้าได้รับบาดเจ็บที่ไม่ดี ของเรา ออกจากความทุกข์ยากของพวก เขา
One night, they brought in a badly wounded pilot from a raid.คืนหนึ่ง พวกเขานำนักบิน บาดเจ็บสาหัสมาจากการบุก
"Women carried the wounded and broken bodies from the road until they dropped from exhaustion.""ผู้หญิงพยุงร่างผู้บาดเจ็บออกจากถนน จนสิ้นสติไปเพราะความอ่อนล้า"
I've been wounded here and here.ฉันได้รับบาดเจ็บที่นี่และที่นี่
You've been wounded in your head.คุณได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะของคุณ
Load the wounded onto the helicopter!เอาพวกที่บาดเจ็บขึ้นเฮลิคอปเตอร์
Most of it's come from wounded American boys.ส่วนใหญ่จากทหารอเมริกันที่บาดเจ็บ
The human interest in the unending woe pouring from the wounded metropolis.ชั้นได้ยินเรื่องของคุณเยอะเลยจากแจอิน
We must stem the tide of malice, and pour into each other's wounded bosoms the balm of sisterly consolation.พวกเราต้องเอาความพยาบาทลอยน้ำไป และเทมันลงไปที่ก้นทะเล เพื่อระงับความเจ็บปวดของพี่น้อง
On the opposite is a hospital taking wounded from the Russian front.ตรงข้ามเป็นโรงพยาบาล รับทหารบาดเจ็บชายแดนรัสเซีย

-wounded- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伤者[shāng zhě, ㄕㄤ ㄓㄜˇ, 伤者 / 傷者] casualty; victim (of an accident); wounded person
伤号[shāng hào, ㄕㄤ ㄏㄠˋ, 伤号 / 傷號] casualties; wounded soldiers
伤俘[shāng fú, ㄕㄤ ㄈㄨˊ, 伤俘 / 傷俘] wounded and captured
伤员[shāng yuán, ㄕㄤ ㄩㄢˊ, 伤员 / 傷員] wounded person

-wounded- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
けが人(P);怪我人(P);ケガ人[けがにん(けが人;怪我人)(P);ケガにん(ケガ人), keganin ( kega nin ; keganin )(P); kega nin ( kega nin )] (n) wounded or injured person; (P)
傷病兵[しょうびょうへい, shoubyouhei] (n) sick and wounded soldiers
傷痍軍人[しょういぐんじん, shouigunjin] (n) wounded soldier; disabled veteran
傷者[しょうしゃ, shousha] (n) wounded person; casualty; injured person; (P)
手負い[ておい, teoi] (n) wounded
重傷者[じゅうしょうしゃ, juushousha] (n) severely wounded person
重軽傷者[じゅうけいしょうしゃ, juukeishousha] (n,adj-no) those injured; injured persons; the wounded

-wounded- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาดเจ็บ[v.] (bātjep) EN: be injured ; be wounded FR: être blessé
บาดเจ็บ[adj.] (bātjep) EN: wounded ; injured ; hurt FR: blessé ; amoché (fam.)
คนเจ็บ[n. exp.] (khon jep) EN: patient ; wounded FR: malade [m, f] ; patient [m] ; patiente [f]
ผู้บาดเจ็บ[n. exp.] (phū bātjep) EN: wounded people ; sufferer ; victim ; casualties [pl] FR: blessé [m] ; victime [f]
ผู้เสียหาย[n.] (phūsīahāi) EN: injured person ; sufferer ; wounded ; injured party ; person harmed ; victim FR: victime [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -wounded-
Back to top