ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*withdrawal*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น withdrawal, -withdrawal-

*withdrawal* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
withdrawal (n.) การถอน See also: การเก็บคืน, การถอนคืน, การเบิกเงิน Syn. removal
English-Thai: HOPE Dictionary
withdrawal(วิธ'ดรอเอิล) n. การถอนออ,การเอากลับ,การดึงกลับ,การหด,การเลิก, Syn. retreat,flight,flight
English-Thai: Nontri Dictionary
withdrawal(n) การถอนตัว,การถอย,การชัก,การหด,การเลิก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
delirium tremens; delirium, alcohol withdrawalโรคสั่นเพ้อเหตุขาดสุรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, abstinence; symptoms, abstinence; symptoms, withdrawal; syndrome, withdrawal; withdrawal; withdrawal, substanceกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
withdrawal๑. การถอน๒. การถอนตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การถอนตัว (n.) withdrawal See also: cancellation, repeal, revocation, abolishment, removal, extraction Syn. การล้มเลิก, การเลิกล้ม, การยกเลิก
การยกเลิก (n.) withdrawal See also: cancellation, repeal, revocation, abolishment, removal, extraction Syn. การถอนตัว, การล้มเลิก, การเลิกล้ม
การเพิกถอน (n.) withdrawal See also: cancellation, repeal, revocation, abolishment, removal, extraction Syn. การถอนตัว, การล้มเลิก, การเลิกล้ม, การยกเลิก
การเลิกล้ม (n.) withdrawal See also: cancellation, repeal, revocation, abolishment, removal, extraction Syn. การถอนตัว, การล้มเลิก, การยกเลิก
ใบเบิก (n.) withdrawal slip See also: bill of lading Syn. ใบเบิกของ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The firm's having withdrawal pains at the bank, if it's any of your bloody business.บริษัท ที่มีความเจ็บปวดถอนที่ธนาคารถ้ามัน ๆ ของธุรกิจเลือดของคุณ
That girl... Came to give us the notice of withdrawal this evening.เด็กคนนั้น มายื่นใบถอนเมื่อตอนเย็น
He can't stop crying because he's in withdrawal from crystal meth, you son of a bitch.เขาหยุดร้องไม่ด้ เพราะว่าเขากำลัง ลงแดงจาก คริสตอลเมท , ไอ้งี่เง่า
MAO inhibitor caused the fever, alcohol caused the pancreatitis, alcohol withdrawal caused the V-tach.การเลิกแอลกอฮอลล์ทำให้เกิด V-tach ลี"? คุณคิดผิดแล้ว
I know you're busy but I need you to make one phone call to his bank and find out if he's made withdrawals or used his credit card in the last week.ผมรู้ว่าคุณยุ่ง... ..แต่ผมต้องการให้คุณโทรไปธนาคารเขา และขอ... ...การถอนเงิน หรือใช้เครดิตการ์ดในสัปดาห์ก่อน
Mike Traceur has just made a cash advance withdrawal on his credit card.ไมค์ เทรเซอร์ เพิ่งถอนเงินสดล่วงหน้า ด้วยบัตรเครดิต
We've seen her through withdrawal before.เราเห็นเธอตอนถอนยามาก่อน
Let's go, pal, I'm making a withdrawal here.เร็วสิว่ะ ฉันกำลังถอนเงินอยู่นะโว้ย
Or cash withdrawals for 2 consecutive days in both November and February.หรือถอนเงินจากธนาคารเลยเป็นเวลา 2 วันติดกันในเดือนพฤศจิกายน และกุมภาพันธ์
He's going crazy for the withdrawal symptoms of Gum Jan Di.การที่เขาขาด กึม จันดี จะทำให้เขาเป็นบ้า
I was suffering from withdrawal symptoms--ฉันกำลังจะพ้นจากอาการทรมาน
A Japanese delegation is in Washington right now trying to negotiate a withdrawal from China.ผู้แทนญี่ปุ่นกำลังอยู่ในวอชิงตันตอนนี้ พยายามต่อรองเรื่องการถอนทัพออกจากจีน

*withdrawal* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中絶性交[ちゅうぜつせいこう, chuuzetsuseikou] (n) coitus interruptus; withdrawal before ejaculation
休薬[きゅうやく, kyuuyaku] (n) drug withdrawal; cessation of medication
全面撤退[ぜんめんてったい, zenmentettai] (n,vs) total (full-scale) withdrawal; complete pullout (pullback)
取り消し(P);取消し(P);取消[とりけし, torikeshi] (n) cancellation; withdrawal; abolition; revocation; cancel; CAN; (P)
回収[かいしゅう, kaishuu] (n,vs) collection; recovery; withdrawal; retrieval; (P)
引きこもり(P);引き篭り;引篭り;引き籠り;引籠り;引き籠もり[ひきこもり, hikikomori] (n) (1) a shut-in; a stay-at-home; people who withdraw from society (e.g. retire to the country); (2) social withdrawal; shunning other people; (P)
引き出し(P);引出し(P);抽き出し;抽出し;抽斗(oK)[ひきだし, hikidashi] (n) (1) drawer; (2) withdrawal; drawing out; (P)
引き落とし;引落とし[ひきおとし, hikiotoshi] (n) debit; withdrawal; pulling (one's opponent) down; frontal pull-down (in Sumo); hiki-otoshi
提出断念[ていしゅつだんねん, teishutsudannen] (n) (abbr) (See 法案提出断念) withdrawal of proposed bill
撤去[てっきょ, tekkyo] (n,vs) (1) withdrawal; revocation; repeal; (2) demolition; removal; (P)
撤収[てっしゅう, tesshuu] (n,vs) (1) removal (e.g. of a building); dismantling (e.g. a tent); striking (e.g. a stage set); (2) withdrawal (of troops); evacuation; retreating; (P)
撤回[てっかい, tekkai] (n,vs,adj-no) withdrawal; revocation; repeal; (P)
撤退[てったい, tettai] (n,vs) evacuation; withdrawal; revocation; repeal; retreat; (P)
法案提出断念[ほうあんていしゅつだんねん, houanteishutsudannen] (n) withdrawal of proposed bill
現金引き出し[げんきんひきだし, genkinhikidashi] (n) cash withdrawal
睡眠預金[すいみんよきん, suiminyokin] (n) inactive bank account (no withdrawals or deposits made, and to which the owner's rights have been terminated)
禁断症状[きんだんしょうじょう, kindanshoujou] (n) withdrawal symptoms; abstinence syndrome
脱退[だったい, dattai] (n,vs) secession; retirement; withdrawal (e.g. from a lawsuit); (P)
貸し剥がし;貸しはがし[かしはがし, kashihagashi] (n) withdrawal of loan credit (e.g. by a bank); retraction of credit; insistence on repayment
辞退[じたい, jitai] (n,vs,adj-no) declining; refusal; nonacceptance; turning down; withdrawal (e.g. candidacy); pulling out (e.g. race); excusing oneself; (P)
退出[たいしゅつ, taishutsu] (n,vs) leaving (e.g. work at end of day); withdrawal (e.g. from a noble's or superior's presence); exit (e.g. from a market)
隠し引き出し[かくしひきだし, kakushihikidashi] (n) secret withdrawal; (P)
離脱[りだつ, ridatsu] (n,vs) withdrawal; secession; separation; breakaway; (P)
願い下げ[ねがいさげ, negaisage] (n) (1) cancellation; withdrawal; (2) asking to be excused; begging off; not taking; refusing

*withdrawal* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบเบิก[n.] (baiboēk) EN: check ; requisition ; withdrawal slip FR:
ใบเบิกเงิน[n. exp.] (baiboēk ngo) EN: cash voucher ; withdrawal slip FR:
ใบถอนเงิน[n. exp.] (bai thønngo) EN: withdrawal slip FR: formulaire de retrait [m]
เบิกเงิน[v. exp.] (boēk ngoen) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
การเลิกล้ม[n.] (kān loēklom) EN: withdrawal ; abatement ; abolition FR: abolition [f]
การถอน[n.] (kān thøn) EN: withdrawal ; redemption FR: retrait [m] ; extraction [f]
การถอนฟ้อง[n. exp.] (kān thøn fø) EN: withdrawal of an action FR:
การถอนเงิน[n. exp.] (kān thøn ng) EN: withdrawal of money FR: retrait d'argent [m]
การถอนตัว[n. exp.] (kān thøn tū) EN: withdrawal FR:
การถอนตัว[n.] (kān thøntūa) EN: withdrawal FR: retrait [m]
ค่าถอนเงิน[n. exp.] (khā thøn ng) EN: withdrawal fee FR:
กดเงิน[v. exp.] (kot ngoen) EN: make a withdrawal from an ATM FR: retirer de l'argent d'un distributeur
ลงแดง[v.] (longdaēng) EN: suffer from excessive bloody flux ; suffer from severe dysentery ; have withdrawal symptoms FR:
ถอนเงิน[v.] (thønngoen) EN: withdraw money ; draw deposits ; draw money ; make a withdrawal ; cash a check FR: retirer de l'argent ; décaisser

*withdrawal* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgang {m} (ausgesonderter Band usw.)withdrawals
Austrittsalter {m}age at withdrawal
Einzelziehkraft {f}individual withdrawal force
Steck- und Ziehvorgang {m}insertion and withdrawal
Kontaktarmut {f}lack of human contact; social withdrawal
Truppenabzu {m}troop ithdrawal; withdrawal of troops
Auszahlungsschein {m}withdrawal slip

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *withdrawal*
Back to top