ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-withdrawal-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น withdrawal, *withdrawal*,

-withdrawal- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The firm's having withdrawal pains at the bank, if it's any of your bloody business.บริษัท ที่มีความเจ็บปวดถอนที่ธนาคารถ้ามัน ๆ ของธุรกิจเลือดของคุณ
That girl... Came to give us the notice of withdrawal this evening.เด็กคนนั้น มายื่นใบถอนเมื่อตอนเย็น
He can't stop crying because he's in withdrawal from crystal meth, you son of a bitch.เขาหยุดร้องไม่ด้ เพราะว่าเขากำลัง ลงแดงจาก คริสตอลเมท , ไอ้งี่เง่า
MAO inhibitor caused the fever, alcohol caused the pancreatitis, alcohol withdrawal caused the V-tach.การเลิกแอลกอฮอลล์ทำให้เกิด V-tach ลี"? คุณคิดผิดแล้ว
Mike Traceur has just made a cash advance withdrawal on his credit card.ไมค์ เทรเซอร์ เพิ่งถอนเงินสดล่วงหน้า ด้วยบัตรเครดิต
We've seen her through withdrawal before.เราเห็นเธอตอนถอนยามาก่อน
Let's go, pal, I'm making a withdrawal here.เร็วสิว่ะ ฉันกำลังถอนเงินอยู่นะโว้ย
He's going crazy for the withdrawal symptoms of Gum Jan Di.การที่เขาขาด กึม จันดี จะทำให้เขาเป็นบ้า
I was suffering from withdrawal symptoms--ฉันกำลังจะพ้นจากอาการทรมาน
A Japanese delegation is in Washington right now trying to negotiate a withdrawal from China.ผู้แทนญี่ปุ่นกำลังอยู่ในวอชิงตันตอนนี้ พยายามต่อรองเรื่องการถอนทัพออกจากจีน
ATM footage showed Daniel trying to make a maximum withdrawal about four weeks ago.ภาพจากกล้องเอทีเอ็ม แดเนียลกำลัง ถอนเงินทั้งหมดเมื่อ 4 สัปดาห์ก่อน
[Account Total 171,155, Available for Withdrawal 171,155][บัญชีรวม 171,155, ถอนออกได้ 171,155]

-withdrawal- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中絶性交[ちゅうぜつせいこう, chuuzetsuseikou] (n) coitus interruptus; withdrawal before ejaculation
提出断念[ていしゅつだんねん, teishutsudannen] (n) (abbr) (See 法案提出断念) withdrawal of proposed bill
撤収[てっしゅう, tesshuu] (n,vs) (1) removal (e.g. of a building); dismantling (e.g. a tent); striking (e.g. a stage set); (2) withdrawal (of troops); evacuation; retreating; (P)
法案提出断念[ほうあんていしゅつだんねん, houanteishutsudannen] (n) withdrawal of proposed bill
現金引き出し[げんきんひきだし, genkinhikidashi] (n) cash withdrawal
禁断症状[きんだんしょうじょう, kindanshoujou] (n) withdrawal symptoms; abstinence syndrome
脱退[だったい, dattai] (n,vs) secession; retirement; withdrawal (e.g. from a lawsuit); (P)
貸し剥がし;貸しはがし[かしはがし, kashihagashi] (n) withdrawal of loan credit (e.g. by a bank); retraction of credit; insistence on repayment
辞退[じたい, jitai] (n,vs,adj-no) declining; refusal; nonacceptance; turning down; withdrawal (e.g. candidacy); pulling out (e.g. race); excusing oneself; (P)
退出[たいしゅつ, taishutsu] (n,vs) leaving (e.g. work at end of day); withdrawal (e.g. from a noble's or superior's presence); exit (e.g. from a market)

-withdrawal- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบเบิก[n.] (baiboēk) EN: check ; requisition ; withdrawal slip FR:
ใบเบิกเงิน[n. exp.] (baiboēk ngo) EN: cash voucher ; withdrawal slip FR:
ใบถอนเงิน[n. exp.] (bai thønngo) EN: withdrawal slip FR: formulaire de retrait [m]
เบิกเงิน[v. exp.] (boēk ngoen) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
การเลิกล้ม[n.] (kān loēklom) EN: withdrawal ; abatement ; abolition FR: abolition [f]
การถอน[n.] (kān thøn) EN: withdrawal ; redemption FR: retrait [m] ; extraction [f]
การถอนฟ้อง[n. exp.] (kān thøn fø) EN: withdrawal of an action FR:
การถอนเงิน[n. exp.] (kān thøn ng) EN: withdrawal of money FR: retrait d'argent [m]
การถอนตัว[n. exp.] (kān thøn tū) EN: withdrawal FR:
การถอนตัว[n.] (kān thøntūa) EN: withdrawal FR: retrait [m]
ค่าถอนเงิน[n. exp.] (khā thøn ng) EN: withdrawal fee FR:
กดเงิน[v. exp.] (kot ngoen) EN: make a withdrawal from an ATM FR: retirer de l'argent d'un distributeur
ลงแดง[v.] (longdaēng) EN: suffer from excessive bloody flux ; suffer from severe dysentery ; have withdrawal symptoms FR:
ถอนเงิน[v.] (thønngoen) EN: withdraw money ; draw deposits ; draw money ; make a withdrawal ; cash a check FR: retirer de l'argent ; décaisser

-withdrawal- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Austrittsalter {m}age at withdrawal
Einzelziehkraft {f}individual withdrawal force
Steck- und Ziehvorgang {m}insertion and withdrawal
Kontaktarmut {f}lack of human contact; social withdrawal
Truppenabzu {m}troop ithdrawal; withdrawal of troops

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -withdrawal-
Back to top