ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*wintry*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wintry, -wintry-

*wintry* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wintry (adj.) เกี่ยวกับฤดูหนาว Syn. brumal, hibernal, hiemal, wintery Ops. summery
English-Thai: HOPE Dictionary
wintry(วิน'ทรี,วิน'เทอะรี) adj. เกี่ยวกับหน้าหนาว, See also: wintrily adv. wintriness n., Syn. bleak,cold,chilly,frosty
English-Thai: Nontri Dictionary
wintry(adj) คล้ายฤดูหนาว,เกี่ยวกับหน้าหนาว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The greatest structure ever built, the intrepid men of The Night's Watch, the wintry abode of the White Walkers.สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมี เหล่าผู้กล้าแห่งไนท์วอท์ช ที่พำนักท่ามกลาง หิมะของไวท์วอล์กเกอร์
Rain, wintry showers, moderate or full...ฝนที่อาบน้ำหนาว, ปานกลาง หรือเต็มรูปแบบ

*wintry* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寒冬[hán dōng, ㄏㄢˊ ㄉㄨㄥ, 寒冬] wintry

*wintry* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冬めく[ふゆめく, fuyumeku] (v5k,vi) to become wintry
冬山[ふゆやま, fuyuyama] (n) (1) wintry mountain; (2) mountain that is often climbed during the winter
冬景色[ふゆげしき, fuyugeshiki] (n) winter landscape; winter scenery; wintry landscape; wintry scene
冬枯れ[ふゆがれ, fuyugare] (n,vs) wintry desolation; poor business conditions
寒々;寒寒[さむざむ, samuzamu] (adv,n) desolate; wintry
寒月[かんげつ, kangetsu] (n) wintry moon; a winter month
木枯らし(P);木枯し(P);凩;木枯(io)[こがらし, kogarashi] (n) cold wintry wind; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *wintry*
Back to top