ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*waken*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น waken, -waken-

*waken* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
awaken (vt.) กระตุ้น See also: ทำให้ตื่นตัว Syn. arouse, stir
awaken (vi.) กระตุ้น Syn. awake, rouse
awaken from (phrv.) รู้สึกตัว (จากหลับ) See also: ตื่นจาก (หลับ) Syn. arouse from
awaken from (phrv.) ทำให้เข้าใจความจริง See also: ตื่นจากความฝัน, ทำให้รู้สึกตัว, ทำให้ตระหนักถึง, ทำให้ตื่นตัวเรื่อง Syn. arouse from, waken from
awaken from (1) (phrv.) ปลุกจาก See also: ทำให้ตื่นจาก Syn. awake from, wake from
awaken to (phrv.) ทำให้ตื่น (หลังจากหลับ) Syn. alert to, awake to, wake to, waken to
reawaken (vt.) กระตุ้นเตือนให้ระลึกถึง Syn. rekindle
unawakening (adj.) ซึ่งไม่ถูกปลุกให้ตื่น See also: ซึ่งไม่ถูกกระตุ้น
waken (vt.) ปลุกให้ตื่น (คำทางการ) Syn. awaken, rouse, wake
waken (vi.) ตื่นนอน (คำทางการ) Syn. awaken, rouse, wake
waken from (phrv.) ปลุกจาก See also: ทำให้ตื่นจาก Syn. awake from, awaken from (1), wake from
waken from (phrv.) ทำให้รู้สติ See also: ทำให้เข้าใจความจริง, ทำให้สำนึก Syn. arouse from, awaken from
waken to (phrv.) ทำให้รู้เกี่ยวกับ See also: ทำให้สำนึกเกี่ยวกับ Syn. awaken to
wideawakeness (n.) การตื่นตัวเต็มที่
English-Thai: HOPE Dictionary
awaken(อะเว'เคิน) vt.,vi. ทำให้ตื่น,ทำให้ตื่นตัว,กระตุ้น, ทำให้รู้ตัว. -awakener n.
waken(เว'เคิน) vt. ทำให้ตื่น,ปลุก,ปลุกให้ตื่น,ปลุกเร้า,กวน vi. ตื่น,ตื่นตัว,รู้สึกตัว, See also: wakener n., Syn. awaken,awake,arouse
wakening(เว'เคินนิง) n. การตื่นตัว,การตื่น,การรู้สึกตัว, Syn. awakening
English-Thai: Nontri Dictionary
awaken(vt) ปลุก,กระตุ้น,ทำให้ตื่น
waken(vi) ตื่นขึ้น,ลุกขึ้น,ตื่นตัว,รู้สึกตัว,ปลุก,กวน
awakening(n) การปลุก,การทำให้ตื่น,การทำให้รู้สึกตัว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Awakening, Early Morningตื่นเช้ากว่าธรรมดา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตื่นตัว (v.) be awakened to See also: be alert, be well-informed, be active Syn. ทันเหตุการณ์
ทันเหตุการณ์ (v.) be awakened to See also: be alert, be well-informed, be active
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I hope I have not awakened youฉันหวังว่าฉันไม่ได้ปลุกคุณนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Аll the world seems to waken anewทุกคนในโลกที่ดูเหมือนว่าจะ ตื่นอีกครั้ง
Your government wanted us to awaken you.รัฐบาลของท่านอยากให้เราตื่น ขึ้นมาคุณ
There is no need to awaken the others.ไม่มีความจำเป็นที่จะปลุกคน อื่น ๆ คือ
Your government wanted us to awaken you when we reported our findings.รัฐบาลของท่านต้องการให้เรา ที่จะปลุกคุณเมื่อเราได้รายงาน ผลการวิจัยของเรา
The time of his awakening is nigh!เวลาแห่งการตื่นของเขาคือคืนนี้!
The time of Lord Akira's awakening draws near!เวลาแห่งการตื่นของ อากิระ กำลังเคลื่อนใกล้เข้ามา!
Kiyoko said that you'll awaken Akira.คิโยโกะ บอกว่า นายจะปลุก อากิระ
But when that power is awakened, you must choose how to use it, even if you weren't prepared for it.แต่เมื่อพลังนั้นได้ตื่นขึ้นมา เธอต้องเลือกวิธีการที่จะใช้มัน ถึงแม้ว่าเธอจะไม่เตรียมพร้อมสำหรับมัน
After his transcendental awakening, his body was subjected to every test known to science.หลังจากการตื่นของพลังเหนือธรรมชาติ ร่างกายของเขาเป็นตัวอย่าง ทุกการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
He may not be able to control power that has awakened so suddenly.บางทีเขายังไม่สามารถควบคุมพลัง นั้นได้ตอนที่เขาตื่นในทันที
They don't like being awakened this way.พวกมันไม่ชอบให้ใครมาปลุกแบบนี้
We've just been awakening the most ancient.เราแค่ปลุกบางสิ่งที่เก่าแก่

*waken* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊梦[jīng mèng, ㄐㄧㄥ ㄇㄥˋ, 惊梦 / 驚夢] to awaken from a dream
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, 憬] awaken
醒来[xǐng lái, ㄒㄧㄥˇ ㄌㄞˊ, 醒来 / 醒來] waken

*waken* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウェイクン;アウエイクン[, aueikun ; aueikun] (vs) awaken
不立文字[ふりゅうもんじ;ふりつもんじ, furyuumonji ; furitsumonji] (exp) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism)
印可[いんか, inka] (n,vs) (1) {Buddh} dharma transmission (formal confirmation of a student's awakening by his master); (2) certificate of proficiency (in flower arrangement, etc.)
啓蟄[けいちつ, keichitsu] (n) "awakening of insects" solar term (approx. Mar. 6, the day on which hibernating insects are said to come out of the ground)
喚起[かんき, kanki] (n,vs) arousal; excitation; awakening; evocation; (P)
大悟徹底[たいごてってい, taigotettei] (n,vs) attain divine enlightenment; perceive absolute truth; experience spiritual awakening
平和憲法[へいわけんぽう, heiwakenpou] (n) (See 日本国憲法) pacifist constitution (often applied to the Japanese constitution); constitution which outlaws use of arms
振り分け荷物[ふりわけにもつ, furiwakenimotsu] (n) pair of bundles slung over a shoulder
教外別伝[きょうげべつでん, kyougebetsuden] (n) (See 不立文字) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism)
旧情[きゅうじょう, kyuujou] (exp) old friendship; old love; old acquaintance; reawakened feeling, emotion, passion, sentiment, etc.
沖縄県[おきなわけん, okinawaken] (n) Okinawa prefecture (including Okinawa island)
申し訳ない(P);申し訳無い;申しわけない[もうしわけない, moushiwakenai] (exp,adj-i) (1) I'm sorry; (it's) inexcusable; (2) thank you very much (for help, etc.); (P)
申し訳なさそう[もうしわけなさそう, moushiwakenasasou] (adj-na) (See 申し訳ない) apologetic
発心[ほっしん, hosshin] (n,vs) spiritual awakening; resolution
発菩提心[はつぼだいしん, hatsubodaishin] (n) deciding to embrace Buddhism; deciding to seek enlightenment; seeking to have religious awakening
目からウロコが落ちる;目から鱗が落ちる[めからウロコがおちる(目からウロコが落ちる);めからうろこがおちる(目から鱗が落ちる), mekara uroko gaochiru ( me kara uroko ga ochiru ); mekaraurokogaochiru ( me kara ur] (exp,v1) (See 目からウロコの落ちる) to see the light; to be awakened to the truth; to have the scales fall from one's eyes
目が覚める(P);眼が覚める[めがさめる, megasameru] (exp,v1) to awaken; to perk up; to snap out (of something); (P)
目ざとい;目敏い[めざとい, mezatoi] (adj-i) (1) sharp sighted; (2) easily awakened
覚ます(P);醒ます[さます, samasu] (v5s,vt) (1) to awaken; (2) to disabuse; (3) to sober up; (P)
覚醒[かくせい, kakusei] (n,vs) (1) waking up; awakening; arousal; revival; (2) disillusion; disillusionment; awakening (figurative)
醒覚[せいかく, seikaku] (n,vs) (arch) (See 覚醒・1) awakening; waking up; opening one's eyes
開眼[かいがん;かいげん, kaigan ; kaigen] (n,vs) enlightenment; spiritual awakening; opening one's eyes to the truth
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
覚ます[さます, samasu] Thai: ปลุกให้ตื่นหรือทำให้รู้ตัว English: to awaken

*waken* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โฟล์กสวาเกน = โฟล์คสวาเก้น ; โฟล์ก = โฟล์ค[TM] (Fōksawākēn ) EN: Volkswagen FR: Volkswagen ; Volks [f] (fam.)
ปลุก[v.] (pluk) EN: awake ; wake ; awaken ; arouse ; wake s.o. up FR: éveiller ; réveiller ; tirer du sommeil
ตื่นตัว[v.] (teūntūa) EN: be awakened to ; be alert ; be well-informed ; be active ; become aware (of) ; awake (to) ; be on the alert FR: avoir conscience de ; ouvrir les yeux ; s'éveiller

*waken* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weckruf {m}wakening call

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *waken*
Back to top