ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-waken-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น waken, *waken*,

-waken- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Аll the world seems to waken anewทุกคนในโลกที่ดูเหมือนว่าจะ ตื่นอีกครั้ง
Well, ladies and gentlemen, from now on you can waken at ease.เอาล่ะ ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ จากนี้ไปท่านสามารถตื่นขึ้นมาอย่างวางใจ
Once I've waken up, everything will end.ทันทีที่ฉันตื่นขึ้น ทุกอย่างจะจบลง
Waken up, son. Come on, waken up, son.ตื่นเถอะลูก เถอะน่า ตื่นเถอะลูก
I'd plan a trip of your own, because once people waken up and remember who you are and what you did to them?เพราะเมื่อคนอื่นๆ ตื่นขึ้นมา แล้วจะได้ว่าคุณเป็นใคร
If we do that, there's a chance you might never waken up.ถ้าเราทำมัน มันมีโอกาสที่ เจ้าจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลย
If you waken that beast... it will destroy us all.หากคุณตื่นตัวสัตว์ที่ ... ... มันจะทำลายพวกเราทุกคน
If there is, in fact... a live dragon... down there... don't waken it.หากมีในความเป็นจริง ... มังกร ... สด ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -waken-
Back to top