ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*verdict*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น verdict, -verdict-

*verdict* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bring in a verdict (idm.) ตัดสิน See also: พิพากษา
majority verdict (n.) คำตัดสินของลูกขุน
open verdict (n.) คำพิพากษาของศาลที่ว่าสาเหตุของการตายไม่ทราบแน่ชัด
verdict (n.) คำตัดสินของคณะลูกขุน See also: คำพิพากษา, คำตัดสินสุดท้าย Syn. judgement, finding
verdict (n.) การตัดสินใจ See also: การให้ข้อคิดเห็นหลังการไตร่ตรองแล้ว Syn. decision
English-Thai: HOPE Dictionary
open verdictคำพิพากษาของศาลที่ไม่ตายตัว
verdict(เวอ'ดิคทฺ) n. คำตัดสินของคณะลูกขุน,คำตัดสิน,คำชี้ขาด., Syn. finding,answer
English-Thai: Nontri Dictionary
verdict(n) คำตัดสิน,คำชี้ขาด,คำพิพากษา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
finality of verdictคำตัดสินถึงที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
verdictคำตัดสินของคณะลูกขุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If there's a reasonable doubt in your minds as to the guilt of the accused - a reasonable doubt-then you must bring me a verdict of not guilty.ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยในใจของคุณเป็นความผิดของผู้ถูกกล่าวหา - สงสัย-แล้วที่เหมาะสมที่คุณจะต้องนำคำตัดสินของฉันไม่ผิด
However you decide, your verdict must be unanimous.แต่คุณตัดสินใจ, คำตัดสินของคุณจะต้องเป็นเอกฉันท์
We'll take in a guilty verdict to the judge right now.เราจะใช้เวลาในการตัดสินว่ามีความผิดที่จะตัดสินได้ในขณะนี้
Five weeks of testimony led to a jury verdict of $425,000 in which the jury determined that the story they pressured us to broadcast the story we resisted telling was in fact false distorted or slanted.จนทำให้เราได้ค่าเสียหาย 425,000 ดอลลาร์ คณะลูกขุนตัดสินว่า สารคดีที่สถานีกดดันให้เรานำออกอากาศ
The only verdict is vengeance, a vendetta held as a votive not in vain, for the value and veracity of such shall one day vindicate the vigilant and the virtuous.ต้องการพิพากษา ด้วยความแค้น, อาฆาตพยาบาท... ...ยึดถึอความสัตย์ในสัญญา, คงคุณค่าแห่งความเป็นจริง... ...วันนึง ความบริสุทธิ์ ความปลอดภัย และศีลธรรมจะปรากฎ
Well... what's the verdict, doc ?เออ... งั้นผลออกมาว่าไงล่ะ คุณหมอ?
Okay, just give me the verdict, chuck; i can take it.บอกความจริงมาเลย ฉันรับได้
Myers' verdict comes after one of the lengthiest and most expensive trials in the state's history.คำตัดสินใจของไมเออร์มาถึง หลังจากเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้น และได้เป็นบทเรียนราคาแพง มากที่สุดในประวัติศาสตร์
Right to verdict by a jury of peers, suspended.หรือช่วยเหลือผู้ที่มีความผิดฐานปล้นสดมถ์ หรือร่วมมือกับผู้ที่มีความผิดฐานปล้นสดมถ์
Have you reached a verdict? We have, Your Honor.คุณได้ยินคำตัดสินพิพากษารึยัง ได้ยินแล้วครับ ท่าน
So the verdict is, as I said before,คำตัดสินคือ อย่างที่ศาลว่าไปก่อนหน้านี้แล้ว
THE DAY THE VERDICT WAS READ, WE SHARED A SILENT MOMENT..."ถึงอย่างนั้น ฉันก็กลัวถ้าฉันใกล้เกินไป ฉันจะถูกไฟที่ร้อนแรงแผดเผา"

*verdict* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宣判[xuān pàn, ㄒㄩㄢ ㄆㄢˋ, 宣判] pronounce a (judicial) sentence (after a verdict in a court of law)
公判[gōng pàn, ㄍㄨㄥ ㄆㄢˋ, 公判] public opinion; public announcement of verdict at a trial
冤狱[yuān yù, ㄩㄢ ㄩˋ, 冤狱 / 冤獄] unjust charge or verdict; miscarriage of justice; frame-up

*verdict* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不確定判定[ふかくていはんてい, fukakuteihantei] (n) {comp} inconclusive (verdict)
人事を尽くして天命を待つ[じんじをつくしててんめいをまつ, jinjiwotsukushitetenmeiwomatsu] (exp,v5t) (proverb) Man proposes, God disposes; Man does what man can do then awaits the verdict of heaven or fate
判定[はんてい, hantei] (n,vs) judgement; judgment; decision; adjudication; award; verdict; determination; (P)
判決に従う[はんけつにしたがう, hanketsunishitagau] (exp,v5u) to abide by the verdict
失敗判定[しっぱいはんてい, shippaihantei] (n) {comp} fail verdict
宣告[せんこく, senkoku] (n,vs) sentence; verdict; pronouncement; (P)
宣告書[せんこくしょ, senkokusho] (n) (written) judgement or verdict (judgment)
沙汰[さた, sata] (n,vs) (1) affair; state; incident; issue; matter; (2) verdict; sentence; (3) directions; orders; command; instructions; (4) notice; information; communication; news; message; tidings; update
裁き;捌き[さばき, sabaki] (n) judgment; judgement; decision; verdict
裁決書[さいけつしょ, saiketsusho] (n) written verdict
通過判定[つうかはんてい, tsuukahantei] (n) {comp} pass (verdict)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
不確定判定[ふかくていはんてい, fukakuteihantei] inconclusive (verdict)
失敗判定[しっぱいはんてい, shippaihantei] fail verdict
通過判定[つうかはんてい, tsuukahantei] pass (verdict)

*verdict* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การอ่านคำพิพากษา[n. exp.] (kān ān kham) EN: FR: lecture du verdict [f]
การพิพากษา[n.] (kān phiphāk) EN: judgement ; judgment (Am.) FR: jugement [m] ; verdict [m] ; sentence [f] ; arrêt [m]
คำพิพากษา[n.] (khamphiphāk) EN: decision ; judgement ; judgment (Am.) ; verdict ; ruling ; judicial decision ; sentence FR: jugement [m] ; décision judiciaire [f] ; verdict [m]
คำตัดสิน[n. exp.] (kham tatsin) EN: decision ; judgement ; judgment (Am.) ; verdict ; ruling ; fiat FR: décision [f]
คำวินิจฉัย[n.] (khamwinitch) EN: decision ; judgement ; verdict ; ruling ; finding ; adjudication FR:
พิพากษา[v.] (phiphāksā) EN: deliver judgement ; judge ; give a decision ; decide ; sentence ; bring in verdict ; rule FR: juger ; rendre le verdict ; rendre le jugement ; adjuger
ผลการเลือกตั้ง[n. exp.] (phon kān le) EN: returns ; outcome ; results of an election FR: résultat d'une élection [mpl] ; résultats électoraux [mpl] ; verdict des urnes [m]
ตัดสิน[v.] (tatsin) EN: judge ; pass judgment ; give a verdict FR: juger ; rendre un verdict
ตัดสินคดี[v. exp.] (tatsin khad) EN: judge a case ; return a verdict FR:
เวลาตัดสิน[n. exp.] (wēlā tatsin) EN: FR: heure du verdict [f]

*verdict* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schuldspruch {m}verdict of guilty

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *verdict*
Back to top