ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*unhandy*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unhandy, -unhandy-

*unhandy* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unhandy (adj.) ไม่สะดวก See also: ไม่คล่อง, ไม่ชำนาญ, ไม่เหมาะมือ Syn. awkward, unskillful, unpractised, graceless, ungraceful, uncoordinated, bumbling, clumsy Ops. graceful, coordinated, adept, adroit, skillful
English-Thai: HOPE Dictionary
unhandy(อันแฮน'ดี) vt. ไม่สะดวก,ไม่คล่อง,ไม่เหมาะมือ,ใช้ได้ยาก,จัดการได้ยาก

*unhandy* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不得劲[bù dé jìn, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄣˋ, 不得劲 / 不得勁] awkward; unhandy; be indisposed; not feel well

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *unhandy*
Back to top