ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*treatment*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น treatment, -treatment-

*treatment* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beauty treatment (n.) การบำรุงผิวหน้า See also: การนวดหน้า
get the red carpet treatment (idm.) ได้รับการปฏิบัติอย่างดีหรือเป็นพิเศษ
ill-treatment (n.) ความทารุณต่อคนหรือสัตว์ See also: การปฏิบัติไม่ดีต่อ (คน / สัตว์) Syn. abuse, maltreatment
maltreatment (n.) การทารุณ See also: การกระทำผิด, การประทุษร้าย, การปฏิบัติไม่ดี Syn. injustice, injury, abuse, violation
mistreatment (n.) การทำทารุณ
treatment (n.) การทำให้คืนสภาพ See also: การบำบัด, การรักษา
treatment (n.) การดูแล See also: การรักษา
treatment (n.) การปฏิบัติ
treatment (n.) การเจรจา
treatment (n.) วิธีแสดง See also: วิธี
unresponsive to treatment (adj.) ซึ่งไม่ตอบสนองต่อการรักษา See also: ดื้อยา
English-Thai: HOPE Dictionary
treatment(ทรีท'เมินทฺ) n. การรักษา,การเยียวยา,การปฎิบัติต่อ,การกระทำต่อ,วิธีการทางวรรณกรรม,การใส่ (สารเคมีเป็นต้น)
English-Thai: Nontri Dictionary
maltreatment(n) การทารุณ,การปฏิบัติไม่ดี,การกระทำผิด
treatment(n) การกระทำ,การรักษา,การปฏิบัติ,การเลี้ยง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dietetic treatmentการรักษาโดยกำหนดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expense for medical treatmentค่ารักษาพยาบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maltreatmentทุรกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
symptomatic treatmentการรักษาตามอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
treatment๑. การปฏิบัติ๒. การรักษาพยาบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Most Favoured Nation (MFN) Treatmentการประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง
Special and Differential Treatment (S and D)การประติบัติแบบพิเศษและแตกต่าง
treatmentการบำบัด (โรค), การรักษา (โรค), การบำบัด (โรค), การรักษา (โรค)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระดานไฟ (n.) heat treatment board (after giving birth of a child)
การกระทำทารุณ (n.) ill treatment See also: maltreatment, cruelness, cruelty, brutality, heartlessness, savageness Syn. การทารุณ, การทำร้าย, การข่มเหง, การทรมาน
การข่มเหง (n.) ill treatment See also: maltreatment, cruelness, cruelty, brutality, heartlessness, savageness Syn. การทารุณ, การทำร้าย, การกระทำทารุณ, การทรมาน
การทรมาน (n.) ill treatment See also: maltreatment, cruelness, cruelty, brutality, heartlessness, savageness Syn. การทารุณ, การทำร้าย, การข่มเหง, การกระทำทารุณ
การทารุณ (n.) ill treatment See also: maltreatment, cruelness, cruelty, brutality, heartlessness, savageness Syn. การทำร้าย, การข่มเหง, การกระทำทารุณ, การทรมาน
ทารุณกรรม (n.) ill treatment See also: maltreatment, cruelness, cruelty, brutality, heartlessness, savageness Syn. การทารุณ, การทำร้าย, การข่มเหง, การกระทำทารุณ, การทรมาน
สถานบำบัด (n.) treatment area
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't get this treatment in my own joint!ผมไม่ได้รับการปฏิบัติ ในฐานะมิตร
Gentlemen, this this bill will be a giant step forward in the treatment of the insane gambler.ท่านสุภาพบุรุษ... ...กฏหมายนี้จะเป็นก้าวสำคัญ... ...ในการรักษาคนบ้าพนัน
If you don't go back to the lab and receive proper treatment, you may die.ถ้านายไม่ยอมกลับไปที่ห้องแล็บ และ ได้รับการรักษา นายอาจตายได้
My treatments are making him smarter... at an incredible rate.การรักษาของฉัน ทำให้มันฉลาดขึ้น ในระดับที่น่าทึ่ง
I'm going to step up the virtual treatments... and increase the dosage of nootropic drugs.ผมจะเริ่มขั้นต่อไป การเยียวยาในโลกเสมือน รวมทั้งเพิ่มปริมาณยาที่ฉีด
Even with the treatments stopped... your abilities continue to change and grow.แม้จะหยุดการรักษาไป ความสามารถของเธอ กลับมีแต่จะเพิ่มขึ้น
I'm stopping the treatments... until I can figure out what went wrong.ผมจะหยุดการรักษา จนกว่าผมจะรู้ว่าอะไรที่มันผิดพลาด
The treatments have to continue.การรักษาต้องดำเนินต่อไป
They should be pitied, not punished. They should receive treatment. This is as real as typhus.เป็นเรื่องเงินรึเปล่า
The directives coming in from Berlin mention "Special Treatment" more and more often."ผ่อนปรนพิเศษ" ก็ได้... นี่เราจะต้องบัญญัติศัพท์ใหม่มั้ย
I oversaw his treatment for a year for clinical schizophrenia. He couldn't grasp reality.(เสียงหมอ) ใช่ Ray Soames เป็นคนไข้ของผม
Budahas was removed and hospitalised for the treatment of his condition.Budahas ถูกนำตัวไป เข้ารักษา ในโรงพยาบาล จากอาการที่เกิด

*treatment* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辩证施治[biàn zhèng shī zhì, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄕ ㄓˋ, 辩证施治 / 辯證施治] diagnosis and treatment based on an overall analysis of the illness and the patient's condition
对等[duì děng, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄥˇ, 对等 / 對等] equal status; equal treatment; parity (under the law); equity; reciprocity
感遇[gǎn yù, ㄍㄢˇ ㄩˋ, 感遇] gratitude for good treatment; to sigh; to lament
逆来顺受[nì lái shùn shòu, ㄋㄧˋ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˋ, 逆来顺受 / 逆來順受] to resign oneself to adversity (成语 saw); to grin and bear it; to submit meekly to insults, maltreatment, humiliation etc
冤枉[yuān wang, ㄩㄢ ㄨㄤ˙, 冤枉] hatred; injustice; bad luck; unjust treatment; wronged; not worthwhile
辨证论治[biàn zhèng lùn zhì, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄌㄨㄣˋ ㄓˋ, 辨证论治 / 辨證論治] holistic diagnosis and treatment (in traditional Chinese medicine)
机动[jī dòng, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ, 机动 / 機動] locomotive; motorized; power-driven; adaptable; flexible (use, treatment, timing etc)
薄待[bó dài, ㄅㄛˊ ㄉㄞˋ, 薄待] mean treatment; indifference; meager hospitality
从优[cóng yōu, ㄘㄨㄥˊ ㄧㄡ, 从优 / 從優] preferential treatment; most favored terms
特惠[tè huì, ㄊㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, 特惠] special privilege; favorable (terms); discount (price); preferential (treatment); ex gratia (payment)
待遇[dài yù, ㄉㄞˋ ㄩˋ, 待遇] treatment; pay; wages; treatment; status; salary
补法[bǔ fǎ, ㄅㄨˇ ㄈㄚˇ, 补法 / 補法] treatment involving the use of tonics to restore the patient's health; reinforcing method (in acupuncture)
冤气[yuān qì, ㄩㄢ ㄑㄧˋ, 冤气 / 冤氣] unfair treatment; injustice
捏脊治疗[niē jǐ zhì liáo, ㄋㄧㄝ ㄐㄧˇ ㄓˋ ㄌㄧㄠˊ, 捏脊治疗 / 捏脊治療] chiropractic (medical treatment)
诊疗[zhěn liáo, ㄓㄣˇ ㄌㄧㄠˊ, 诊疗 / 診療] diagnosis and treatment
急诊[jí zhěn, ㄐㄧˊ ㄓㄣˇ, 急诊 / 急診] emergency call; emergency (medical) treatment
急救[jí jiù, ㄐㄧˊ ㄐㄧㄡˋ, 急救] first aid; emergency treatment
厚待[hòu dài, ㄏㄡˋ ㄉㄞˋ, 厚待] generous treatment
美发[měi fà, ㄇㄟˇ ㄈㄚˋ, 美发 / 美髮] hairdressing; beauty treatment
虐待[nu:è dài, ㄜˋ ㄉㄞˋ, 虐待] mistreatment
精神疗法[jīng shén liáo fǎ, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄌㄧㄠˊ ㄈㄚˇ, 精神疗法 / 精神療法] psychotherapy; mental health treatment
疗法[liáo fǎ, ㄌㄧㄠˊ ㄈㄚˇ, 疗法 / 療法] therapy; treatment

*treatment* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あしらい[, ashirai] (n) treatment; reception
エレキテル[, erekiteru] (n) (1) hand-operated electric generator (used in Edo-period medical treatment) (dut
お草々;お草草;御草々;御草草[おそうそう, osousou] (adj-na) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests)
お草々様;お草草様;御草々様;御草草様[おそうそうさま, osousousama] (adj-na) (pol) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests)
カクテル療法[カクテルりょうほう, kakuteru ryouhou] (n) cocktail treatment
クール[, ku-ru] (adj-na) (1) cool (temperature, color, etc.); (2) cool (i.e. calm and collected); (3) cool (i.e. fashionable, attractive, etc.); (n) (4) course (of medical treatment) (ger
ごみ処理;ゴミ処理[ごみしょり(ごみ処理);ゴミしょり(ゴミ処理), gomishori ( gomi shori ); gomi shori ( gomi shori )] (n) garbage disposal; refuse disposal; waste treatment
ショック療法[ショックりょうほう, shokku ryouhou] (n) shock therapy; shock treatment
スカルプトリートメント[, sukaruputori-tomento] (n) scalp treatment
ノングレア処理[ノングレアしょり, nongurea shori] (n) {comp} non-glare treatment
ひどい仕打ち;酷い仕打ち[ひどいしうち, hidoishiuchi] (exp) (See 仕打ち) cruel treatment; raw deal; kick in the pants
下水処理場[げすいしょりじょう, gesuishorijou] (n) sewage (treatment) plant
下水処理施設[げすいしょりしせつ, gesuishorishisetsu] (n) sewage treatment facility; sewage treatment works
予防的治療[よぼうてきちりょう, yoboutekichiryou] (n) prophylactic treatment
低所得者医療扶助[ていしょとくしゃいりょうふじょ, teishotokushairyoufujo] (n) (obsc) (See メディケイド) support for medical treatment for those on low income; Medicaid
優先扱い[ゆうせんあつかい, yuusen'atsukai] (n) priority treatment; preferential treatment
優待[ゆうたい, yuutai] (n,vs,adj-no) preferential treatment; hospitality; warm reception; welcome
優遇[ゆうぐう, yuuguu] (n,vs,adj-no) favorable treatment; favourable treatment; hospitality; warm reception; good treatment; hearty welcome; (P)
内科[ないか, naika] (n,adj-no) (1) internal medicine, i.e. treatment by medical procedures rather than surgical procedures; (2) department of internal medicine (hospital, etc.); (P)
処理[しょり, shori] (n,vs) processing; dealing with; treatment; disposition; disposal; (P)
加工[かこう, kakou] (n,vs) manufacturing; processing; treatment; machining; (P)
医者に掛ける;医者にかける[いしゃにかける, ishanikakeru] (exp,v1) (See 医者に掛かる) to entrust to a doctor (for treatment)
医者通い[いしゃがよい, ishagayoi] (n-adv) course of medical treatment; under-the-doctor
厚遇[こうぐう, kouguu] (n,vs) cordial welcome; kind treatment; hospitality
取り持ち;取持ち[とりもち, torimochi] (n) (1) mediation; intermediation; procuration; go-between; facilitating a rendezvous between lovers; (2) (See もてなし) entertainment; treatment; reception
呵責[かしゃく, kashaku] (n) blame; accusation; torture; maltreatment; pangs (of conscience)
大尽振舞[だいじんぶるまい, daijinburumai] (n,vs) royal treatment; entertain someone extravagantly
差別待遇[さべつたいぐう, sabetsutaiguu] (n) discriminatory treatment
差別的取り扱い[さべつてきとりあつかい, sabetsutekitoriatsukai] (n) discriminatory treatment
延命治療[えんめいちりょう, enmeichiryou] (n) life-prolonging treatment
強持て;恐持て[こわもて, kowamote] (n) deferential treatment (out of fear)
待期療法[たいきりょうほう, taikiryouhou] (n) (obsc) palliative treatment
後処理費用[あとしょりひよう, atoshorihiyou] (n) aftertreatment expenses; cleanup costs
手当(P);手当て(P)[てあて, teate] (n,vs) (1) (esp. 手当) salary; pay; compensation; allowance (e.g. housing allowance); benefit; bonus; (2) (esp. 手当て) medical care; treatment; (3) (esp. 手当て) advance preparation; (P)
手遅れ(P);手後れ[ておくれ, teokure] (adj-na,n) (1) being (too) late; (2) belated treatment; (P)
拷問等禁止条約[ごうもんとうきんしじょうやく, goumontoukinshijouyaku] (n) Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
整体療法[せいたいりょうほう, seitairyouhou] (n) chiropractic treatment
施療[せりょう, seryou] (n,vs) free medical treatment; gratuitous treatment
正露丸;征露丸[せいろがん, seirogan] (n) seirogan - beechwood extract popular as a herbal treatment for diarrhoea (diarrhea), etc.
治療者[ちりょうしゃ, chiryousha] (n) healer; clinician; physician; person who gives treatment; therapist

*treatment* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉายแสง[v. exp.] (chāi saēng) EN: treat with radiation ; give a radiation treatment FR: traiter par irradiation
ห้อง ไอ.ซี.ยู. = ห้องไอซียู = ห้อง ICU[n. exp.] (hǿng Ai.Sī.) EN: Intensive Care Unit (ICU) ; Critical Care Unit (CCU) ; Intensive Therapy Unit ; Intensive Treatment Unit (ITU) FR:
ห้องตรวจโรค[n. exp.] (hǿng trūat ) EN: medical examination room : medical treatment room FR: salle d'examen médical [f] ; cabinet médical [m]
การบำบัด[n.] (kān bambat) EN: cure ; treatment ; therapy FR: traitement [m] ; soins [mpl]
การบำบัดด้วยกรด[n. exp.] (kān bambat ) EN: acid treatment FR:
การบำบัดด้วยยา[n. exp.] (kān bambat ) EN: drug therapy ; drug treatment ; pharmacotherapeutics FR: pharmacothérapie [f]
การบำบัดน้ำเสีย[n. exp.] (kān bambat ) EN: wastewater treatment FR: traitement des eaux usées [m]
การบำบัดน้ำเสียขั้นที่สอง[n. exp.] (kān bambat ) EN: secondary treatment FR: traitement secondaire [m]
การบำบัดรักษา[n. exp.] (kān bambat ) EN: treatment FR: traitement [m]
การดูแล[n.] (kān dūlaē) EN: supervising ; treatment ; care FR: supervision [f]
การจัดการน้ำเสีย[n. exp.] (kān jatkān ) EN: wastewater treatment FR: gestion des eaux usées [f]
การจัดการน้ำทิ้ง[n. exp.] (kān jatkān ) EN: wastewater treatment FR: gestion des eaux usées [f]
การปฏิบัติ[n.] (kān patibat) EN: practice ; performance ; commitment ; treatment FR: pratique [f] ; procédé [m] ; traitement [m]
การประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง[n. exp.] (kān pradiba) EN: Most-Favoured-Nation Treatment (MFN) FR:
การรักษา[n.] (kān raksā) EN: maintenance ; treatment FR: entretien [m] ; protection [f]
การรักษา[n.] (kān raksā) EN: cure ; remedy ; treatment ; therapy ; care FR: traitement médical [m] ; traitement [m] ; soins médicaux [mpl] ; soins [mpl] ; thérapie [f] ; remède [m] ; guérison [f]
การรักษาด้วยยา[n. exp.] (kān raksā d) EN: drug therapy ; drug treatment FR: médication [f]
การรักษาพยาบาล[n. exp.] (kān raksā p) EN: medical treatment ; medical cares FR: traitement médical [m] ; soins médicaux [mpl] ; prestations médicales [fpl]
การเยียวยา[n.] (kān yīoyā) EN: treatment ; cure FR:
เข้ารักษา[v. exp.] (khao raksā) EN: be under medical treatment FR:
ค่ารักษาพยาบาล[n. exp.] (khā raksā p) EN: expense for medical treatment ; cost of medical treatment ; sickness benefit FR: frais hospitaliers [mpl]
ขัดสีฉวีวรรณ[v. exp.] (khat sī cha) EN: give oneself a beauty treatment ; wash FR:
เครื่องประทินผิว[n. exp.] (khreūang pr) EN: skin treatment product FR: produit de soin pour la peau [m]
กระดานไฟ[n.] (kradānfai) EN: heat treatment board FR:
นิกเขปบท[n.] (nikkhēpabot) EN: verse of summary ; words of summary ; thesis ; passage set up for detailed treatment in a discourse ; saying quoted for discoursing ; discourse-opening verse FR:
โอสถกรรม[n.] (ōsotthakam) EN: pratice of medicine ; medicinal treatment ; medicine FR:
ระบบบำบัดน้ำเสีย[n. exp.] (rabop bamba) EN: wastewater treatment system FR: système de traitement des eaux usées [m]
รักษารากฟัน[X] (raksā rāk f) EN: root canal treatment FR:
รักษาตัว[v. exp.] (raksā tūa) EN: be treated ; have treatment ; be nursed FR: être sous traitement ; suivre un traitement
รับการรักษา[v. exp.] (rap kān rak) EN: undergo treatment FR: suivre un traitement
โรงกรองน้ำ[n. exp.] (rōng krøng ) EN: water treatment plant FR:
โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ [n. exp.] (rōng-ngān p) EN: wastewater treatment plant FR: station d'épuration [f] ; station d'épuration des eaux usées [f]
ศูนย์บำบัด[n. exp.] (sūn bambat) EN: treatment center ; therapy center FR:
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด[n. exp.] (sūn bambat ) EN: addiction treatment center ; drug dependence treatment centre FR:
ทมนะ[n.] (thamana) EN: mistreatment FR:
ทารุณกรรม[n.] (thārunnakam) EN: ill treatment FR: bestialité [f] ; brutalité [f]
เวชกรรม[n.] (wētchakam) EN: medicine ; medical treatment FR: traitement médical [m]
ยาตนา[n.] (yātanā) EN: hurt ; mistreatment FR:
ญาติสังคหะ[n. exp.] (yāt sangkha) EN: good treatment towards kinsmen ; helping of one’s relatives FR:

*treatment* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachbehandlung {f}after treatment
ambulant {adj} | ambulanter Patient; ambulant behandelter Patient | ambulante Behandlung | ambulant behandelt werdenoutpatient | outpatient | outpatient treatment | to get outpatient treatment
zentrale Abwasserbeseitigung {f}central sewage treatment
Ernährungstherapie {f}dietetic treatment
Trinkwasseraufbereitungsanlage {f}drinking water treatment plant
Abwasseraufbereitung {f}effluent treatment; sewage treatment
Altpapieraufbereitungsanlage {f}waste paper treatment plant
Aufbereitungsanlage {f} | Aufbereitungsanlage für Faul- und Biogasetreatment plant | treatment plant for fermentation gas and bio gas
Oberflächenbehandlung {f}finish treatment; surface treatment
Hormonbehandlung {f} [med.]hormone treatment
Manipulation {f} [med.]manipulative treatment
Begünstigung {f}preferential treatment
Heilbehandlung {f}remedial treatment
Nachbehandlungsgerät {n}secondary treatment unit
Sonderreglung {f}separate treatment
Abwasserbehandlung {f}waste water treatment
Abwasserreinigung {f}wastewater treatment; effluent treatment
Abwasserreinigungsanlage {f}wastewater treatment plant
Reinigungsstufe {f}treatment of sewage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *treatment*
Back to top