ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*stakeholder*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stakeholder, -stakeholder-

*stakeholder* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stakeholder (n.) ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม Syn. consignee, trustee
stakeholder (n.) คนกลางที่ถือเงินเดิมพันสำหรับการพนัน
English-Thai: HOPE Dictionary
stakeholdern. ผู้ถือเงินเดิมพัน,ผู้รักษาเงินเดิมพัน
English-Thai: Nontri Dictionary
stakeholder(n) ผู้ถือเงินเดิมพัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And not say what are sometimes called their stakeholders like the community or the work force or whatever.และไม่เคยคำนึงถึงคนอื่น ที่บางครั้งเป็นผู้ร่วมรับความเสี่ยง เช่น ชุมชน หรือแรงงาน หรือคนกลุ่มใดก็ตาม
I'd come up with a plan to invest in a casino with stakeholders in Sarasota at the new Ritz development site.ผมนำเสนอแผนการลงทุนในคาสิโน โดยมีผู้ถือหุ้นในซาราโซตา ในที่ตั้งโรงแรมิรทซ์แห่งใหม่
My marriage is a complicated business with many stakeholders.การแต่งงานของผมที่แสนจะซับซ้อนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก

*stakeholder* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ステークホルダー[, sute-kuhoruda-] (n) stakeholder; stakeholders
利害関係者[りがいかんけいしゃ, rigaikankeisha] (n) stakeholder; person holding other people's stakes in a venture (legal)
生活者[せいかつしゃ, seikatsusha] (n) (1) consumer; ordinary citizen; stakeholder; (suf) (2) (See 路上生活者) person who lives on (e.g. situation, income, place)

*stakeholder* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มือ[n.] (meū) EN: handle ; handhold ; holder ; stakeholder FR: poignée [f]

*stakeholder* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Interessengruppe {f} | Mitglied einer Interessengruppestakeholders | stakeholder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *stakeholder*
Back to top