ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*soft-hearted*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น soft-hearted, -soft-hearted-

*soft-hearted* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
soft-hearted (adj.) มีเมตตา See also: ใจบุญ Syn. merciful
English-Thai: HOPE Dictionary
soft-hearted(ซอฟทฺ'ฮาร์ท'ทิด) adj. ใจอ่อน,เห็นอกเห็นใจคนอื่นได้ง่าย., See also: soft-hearted ly adv. soft-heartedness n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I thought if I became soft-hearted first, Hwan would break down.ฉันคิดว่าถ้าฉันใจอ่อน, ฮวานคงต้องล้มเหลว.
No one wants a soft-hearted has-been who's worried about dating Blair Waldorf.ไม่มีใครต้องการคนใจอ่อน ใครที่กังวลเกี่ยวกับการเดท แบลร์ วอลดอร์ฟ
She's more soft-hearted than anyone else, and she always betrays her own emotions.ถึงแม้ว่าเธอจะอ่อนไหวกว่าคนอื่น แต่เธอซ่อนความรู้สึกนั้นไว้ตลอดเวลา
My poor sister... so soft-hearted.น้องสาวผู้น่าสงสาร ใจดีจริงๆ

*soft-hearted* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人がいい;人が好い[ひとがいい, hitogaii] (exp) generous; soft-hearted; having a good personality
情にもろい;情に脆い[じょうにもろい, jounimoroi] (exp,adj-i) soft-hearted; susceptible; sentimental; tender-hearted

*soft-hearted* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจอ่อน[adj.] (jai-øn) EN: meek ; softhearted ; soft-hearted ; submissive ; weak ; sensitive ; yielding ; weak-willed FR: sensible ; au coeur tendre ; doux

*soft-hearted* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
weichherzig {adj} | weichherziger | am weichherzigstensoft-hearted | more soft-hearted | most soft-hearted

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *soft-hearted*
Back to top