ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-soft-hearted-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น soft-hearted, *soft-hearted*,

-soft-hearted- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I thought if I became soft-hearted first, Hwan would break down.ฉันคิดว่าถ้าฉันใจอ่อน, ฮวานคงต้องล้มเหลว.
No one wants a soft-hearted has-been who's worried about dating Blair Waldorf.ไม่มีใครต้องการคนใจอ่อน ใครที่กังวลเกี่ยวกับการเดท แบลร์ วอลดอร์ฟ
She's more soft-hearted than anyone else, and she always betrays her own emotions.ถึงแม้ว่าเธอจะอ่อนไหวกว่าคนอื่น แต่เธอซ่อนความรู้สึกนั้นไว้ตลอดเวลา

-soft-hearted- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจอ่อน[adj.] (jai-øn) EN: meek ; softhearted ; soft-hearted ; submissive ; weak ; sensitive ; yielding ; weak-willed FR: sensible ; au coeur tendre ; doux

-soft-hearted- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
weichherzig {adj} | weichherziger | am weichherzigstensoft-hearted | more soft-hearted | most soft-hearted

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -soft-hearted-
Back to top