ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*sharp-sighted*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sharp-sighted, -sharp-sighted-

*sharp-sighted* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sharp-sighted (adj.) ซึ่งมีสายตาแหลมคม See also: ตาแหลม, ตาไว Syn. alert, attentive, aware
sharp-sighted (adj.) ซึ่งมีปัญญาเฉียบแหลม See also: หัวไว Syn. alert, attentive, aware

*sharp-sighted* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตาคม[adj.] (tākhom) EN: sharp-eyed ; sharp-sighted  ; sloe-eyed FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *sharp-sighted*
Back to top