ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-sharp-sighted-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sharp-sighted, *sharp-sighted*,

-sharp-sighted- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตาคม[adj.] (tākhom) EN: sharp-eyed ; sharp-sighted  ; sloe-eyed FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -sharp-sighted-
Back to top