ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*senile*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น senile, -senile-

*senile* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
senile (adj.) แก่ See also: ชรา, สูงอายุ Syn. aged, declining
senile (n.) คนแก่ See also: คนชรา, ผู้เฒ่า, คนเฒ่าคนแก่
senile dementia (n.) ความชรา See also: ความสูงอายุ Syn. senescence
English-Thai: HOPE Dictionary
senile(ซี'ไนลฺ) adj. ชรา,สูงอายุ,ถูกกัดกร่อนจนเป็นที่ราบ n. คนชรา,คนสูงอายุ
English-Thai: Nontri Dictionary
senile(adj) สูงอายุ,ชรา,อาวุโส,แก่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
senile๑. ชรา๒. -วัยชรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm not senile yet.ฉันยังไม่แก่หง่อมนะ.
And should you think this is just a shaggy-dog story told by a senile man to his young, impressionable grandson I'd ask you to come to South Wales to the village where I was born.หรือคุณคิดว่านี่เป็นเพียงเรื่องเล่าสนุก ที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ไปสู่หลานชายเขาเท่านั้น
But unlike the married Cusimano who was, let's face it, guilty of a pre-senile dimming of the senses of an intoxicating kaleidoscope of desires...ไม่เหมือนกับคูซิมาโน่ผู้แต่งงานแล้ว... ซึ่งเราต้องยอมรับว่าเขามีความผิด ข้อหาแก่จนเลอะเลือน...
But senile dementia is irreversible.แต่โรคจิตเสื่อมในผู้สูงอายุ / มันไม่สามารถย้อนคืนได้
Next time I'll turn you senile too.คราวหน้าฉันจะสาปให้หง่อมกว่านี้อีก!
She didn't sound senile to me.แต่หนูว่าเธอไม่ได้แก่ขนาดนั้น
Fuck that. This senile old cunt killed Marky and Carl.ไม่สน ไอ้แก่นี่เป็นคนฆ่า มาร์กี้กับคาร์ล
Pale reflex of a senile diversity.ภาพสะท้อนอันน่าเศร้าของอดีต
We have taken the advice from the senile old coup(? ).เราทำตามข้อแนะนำจากชายชราหนังเหี่ยว
I'd love to drive my dork sister and senile aunt around, then dig a hole. Let's go.ฉันอยากขับรถพาน้องสาวทึ่ม กับยายแก่งั่กไปขุดรู ไปเลย
Don't let him rile you up. He's just a senile old man.อย่าหัวเสียเลย แค่ตาแก่กะโหลกกะลา
You're not going to get paid for this job unless that senile bitch is happy.นายจะไม่ได้เงินจากงานนี้ จนกว่ายายแก่นี่จะมีความสุข

*senile* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老态龙钟[lǎo tài lóng zhōng, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄌㄨㄥˊ ㄓㄨㄥ, 老态龙钟 / 老態龍鐘] old and decrepit; senile; doddering old age
老年性痴呆症[lǎo nián xìng chī dāi zhèng, ㄌㄠˇ ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄥˋ ㄔ ㄉㄞ ㄓㄥˋ, 老年性痴呆症 / 老年性痴獃症] senile dementia
老年痴呆[lǎo nián chī dāi, ㄌㄠˇ ㄋㄧㄢˊ ㄔ ㄉㄞ, 老年痴呆 / 老年痴獃] senile dementia; Alzheimer’s disease
老年痴呆症[lǎo nián chī dāi zhèng, ㄌㄠˇ ㄋㄧㄢˊ ㄔ ㄉㄞ ㄓㄥˋ, 老年痴呆症 / 老年痴獃症] senile dementia; Alzheimer’s disease
老迈[lǎo mài, ㄌㄠˇ ㄇㄞˋ, 老迈 / 老邁] aged; senile
龙锺[lóng zhōng, ㄌㄨㄥˊ ㄓㄨㄥ, 龙锺 / 龍鍾] decrepit; senile
老态龙锺[lǎo tài lóng zhōng, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄌㄨㄥˊ ㄓㄨㄥ, 老态龙锺 / 老態龍鍾] doddering; senile

*senile* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
呆ける(P);惚ける(P);耄ける[ぼける(呆ける;惚ける)(P);ほうける, bokeru ( boke ru ; boke ru )(P); houkeru] (v1,vi) (1) to grow senile; to be childish with age; (2) to be mentally slow; to be befuddled; (3) (ほうける only) to become engrossed (in something); (P)
恍惚状態[こうこつじょうたい, koukotsujoutai] (n) state of ecstasy (rapture); trance; senile dementia
焼きが回る[やきがまわる, yakigamawaru] (v5r) to become decrepit; to be in one's dotage; to become dull; to lose one's astuteness; to lose one's touch; to become senile; to lose one's edge; to go downhill
老いぼれる;老い耄れる[おいぼれる, oiboreru] (v1,vi) to become decrepit; to become senile
老い耄れ;老いぼれ[おいぼれ, oibore] (n) (1) dotage; (2) feeble-minded old man; senile old fool; dodderer
老い込む[おいこむ, oikomu] (v5m,vi) to grow old; to weaken with age; to become senile
老人性[ろうじんせい, roujinsei] (adj-na) senile; (P)
老人性痴呆[ろうじんせいちほう, roujinseichihou] (n) senile dementia
老人性痴呆症[ろうじんせいちほうしょう, roujinseichihoushou] (n) senile dementia
老人性白内障[ろうじんせいはくないしょう, roujinseihakunaishou] (n) senile cataract
老人性認知症[ろうじんせいにんちしょう, roujinseininchishou] (n) senile dementia
老化[ろうか, rouka] (n,vs,adj-no) ageing; aging; senile deterioration; (P)
老衰[ろうすい, rousui] (n,vs,adj-no) senility; senile decay; infirmity (through age); (P)

*senile* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชรา[adj.] (charā) EN: elderly ; old ; aged ; aging ; senile FR: âgé ; vieux ; décrépit
แก่เฒ่า[adj.] (kaē thao) EN: very old ; senile FR:
หลง ๆ ลืม ๆ = หลงๆ ลืมๆ[adj.] (long-long l) EN: forgetful ; senile FR:
หงำเหงือก[adj.] (ngamngeūak) EN: senile ; in one's dotage ; aged FR: sénile
หงำเหงอะ[adj.] (ngamngoe) EN: senile ; in one's dotage ; aged FR: sénile
หง่อม[adj.] (ngǿm) EN: very old ; decrepit ; senile FR: décrépit ; blet
เฒ่า[adj.] (thao) EN: old ; elderly ; aged FR: vieux ; âgé ; très vieux ; sénile

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *senile*
Back to top