ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-senile-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น senile, *senile*,

-senile- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm not senile yet.ฉันยังไม่แก่หง่อมนะ.
And should you think this is just a shaggy-dog story told by a senile man to his young, impressionable grandson I'd ask you to come to South Wales to the village where I was born.หรือคุณคิดว่านี่เป็นเพียงเรื่องเล่าสนุก ที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ไปสู่หลานชายเขาเท่านั้น
But senile dementia is irreversible.แต่โรคจิตเสื่อมในผู้สูงอายุ / มันไม่สามารถย้อนคืนได้
Next time I'll turn you senile too.คราวหน้าฉันจะสาปให้หง่อมกว่านี้อีก!
She didn't sound senile to me.แต่หนูว่าเธอไม่ได้แก่ขนาดนั้น
Fuck that. This senile old cunt killed Marky and Carl.ไม่สน ไอ้แก่นี่เป็นคนฆ่า มาร์กี้กับคาร์ล
Pale reflex of a senile diversity.ภาพสะท้อนอันน่าเศร้าของอดีต
We have taken the advice from the senile old coup(? ).เราทำตามข้อแนะนำจากชายชราหนังเหี่ยว
I'd love to drive my dork sister and senile aunt around, then dig a hole. Let's go.ฉันอยากขับรถพาน้องสาวทึ่ม กับยายแก่งั่กไปขุดรู ไปเลย
Don't let him rile you up. He's just a senile old man.อย่าหัวเสียเลย แค่ตาแก่กะโหลกกะลา
You're not going to get paid for this job unless that senile bitch is happy.นายจะไม่ได้เงินจากงานนี้ จนกว่ายายแก่นี่จะมีความสุข

-senile- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老年性痴呆症[lǎo nián xìng chī dāi zhèng, ㄌㄠˇ ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄥˋ ㄔ ㄉㄞ ㄓㄥˋ, 老年性痴呆症 / 老年性痴獃症] senile dementia
老年痴呆[lǎo nián chī dāi, ㄌㄠˇ ㄋㄧㄢˊ ㄔ ㄉㄞ, 老年痴呆 / 老年痴獃] senile dementia; Alzheimer’s disease
老年痴呆症[lǎo nián chī dāi zhèng, ㄌㄠˇ ㄋㄧㄢˊ ㄔ ㄉㄞ ㄓㄥˋ, 老年痴呆症 / 老年痴獃症] senile dementia; Alzheimer’s disease

-senile- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
恍惚状態[こうこつじょうたい, koukotsujoutai] (n) state of ecstasy (rapture); trance; senile dementia
老いぼれる;老い耄れる[おいぼれる, oiboreru] (v1,vi) to become decrepit; to become senile
老い耄れ;老いぼれ[おいぼれ, oibore] (n) (1) dotage; (2) feeble-minded old man; senile old fool; dodderer
老い込む[おいこむ, oikomu] (v5m,vi) to grow old; to weaken with age; to become senile
老人性痴呆[ろうじんせいちほう, roujinseichihou] (n) senile dementia
老人性痴呆症[ろうじんせいちほうしょう, roujinseichihoushou] (n) senile dementia
老人性白内障[ろうじんせいはくないしょう, roujinseihakunaishou] (n) senile cataract
老人性認知症[ろうじんせいにんちしょう, roujinseininchishou] (n) senile dementia
老化[ろうか, rouka] (n,vs,adj-no) ageing; aging; senile deterioration; (P)
老衰[ろうすい, rousui] (n,vs,adj-no) senility; senile decay; infirmity (through age); (P)

-senile- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชรา[adj.] (charā) EN: elderly ; old ; aged ; aging ; senile FR: âgé ; vieux ; décrépit
แก่เฒ่า[adj.] (kaē thao) EN: very old ; senile FR:
หลง ๆ ลืม ๆ = หลงๆ ลืมๆ[adj.] (long-long l) EN: forgetful ; senile FR:
หงำเหงือก[adj.] (ngamngeūak) EN: senile ; in one's dotage ; aged FR: sénile
หงำเหงอะ[adj.] (ngamngoe) EN: senile ; in one's dotage ; aged FR: sénile
หง่อม[adj.] (ngǿm) EN: very old ; decrepit ; senile FR: décrépit ; blet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -senile-
Back to top