ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*self-reliance*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น self-reliance, -self-reliance-

*self-reliance* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
self-reliance (n.) การวางใจในตัวเอง See also: ความเชื่อมั่นในตนเอง, การไว้ใจตนเอง Syn. daring, fearlessness, self-confidence
English-Thai: HOPE Dictionary
self-reliance(เซลฟรีไล'เอินซฺ) n. ความเชื่อมั่นในตัวเอง,การไว้วางใจตนเอง., See also: self-reliant adj., Syn. independence
English-Thai: Nontri Dictionary
SELF-self-reliance(n) ความเชื่อมั่นในตัวเอง,ความไว้ใจตัวเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not at all. Self-reliance is the key to a vigorous life.ไม่ใช่อย่างนั้น ความเชื่อในตนเองเป็นหนทางสู่ชีวิตมั่นคง
I respected your privacy, and I taught you self-reliance.และ พ่อคิดว่า ลูกเชื่อมั่นใจตัวเอง
This crap hole is a monument to self-reliance.หลุมโสโครกนี้ที่แท้คืออนุสรณ์ แด่ความเชื่อมั่นในตัวเอง
Emerson's "Self-Reliance,""การพึ่งตัวเอง" ของ เอเมอร์สัน
It's called self-reliance.เขาเรียกการพึ่งพาตัวเองเว้ย

*self-reliance* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自力更生[zì lì gēng shēng, ㄗˋ ㄌㄧˋ ㄍㄥ ㄕㄥ, 自力更生] regeneration through one's own effort (成语 saw); self-reliance

*self-reliance* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
独立独歩[どくりつどっぽ, dokuritsudoppo] (n,adj-no) self-reliance; self-help
独立独行[どくりつどっこう, dokuritsudokkou] (n,adj-no) self-reliance; acting according to one's own ideas and beliefs
独立自存[どくりつじそん, dokuritsujison] (n) independence and self-reliance
独行[どっこう, dokkou] (n,vs) going alone; self-reliance
自力本願[じりきほんがん, jirikihongan] (n,adj-no) salvation by one's own efforts; self-reliance
自立[じりつ, jiritsu] (n,vs,adj-no) independence; self-reliance; (P)
自立心[じりつしん, jiritsushin] (n) spirit of self-reliance; feeling of independence

*self-reliance* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การพึ่งตนเอง[n. exp.] (kān pheung ) EN: self-reliance FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *self-reliance*
Back to top