ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-self-reliance-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น self-reliance, *self-reliance*,

-self-reliance- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not at all. Self-reliance is the key to a vigorous life.ไม่ใช่อย่างนั้น ความเชื่อในตนเองเป็นหนทางสู่ชีวิตมั่นคง

-self-reliance- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
独立自存[どくりつじそん, dokuritsujison] (n) independence and self-reliance
独行[どっこう, dokkou] (n,vs) going alone; self-reliance
自力本願[じりきほんがん, jirikihongan] (n,adj-no) salvation by one's own efforts; self-reliance

-self-reliance- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การพึ่งตนเอง[n. exp.] (kān pheung ) EN: self-reliance FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -self-reliance-
Back to top