ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*self-esteem*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น self-esteem, -self-esteem-

*self-esteem* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
self-esteem (n.) การเคารพตนเอง See also: การเคารพในตัวเอง, ความเชื่อมั่นในตัวเอง Syn. self-respect, pride
self-esteem (n.) การหยิ่งในศักดิ์ศรีของตนเอง See also: ความภูมิใจในตัวเองอย่างมาก Syn. pride
English-Thai: HOPE Dictionary
self-esteemn. การมีความเคารพในตัวเอง,การหยิ่งในศักดิ์ศร'ของตัวเอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
self-esteemความภูมิใจแห่งตน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Self-esteemความภาคภูมิใจในตนเอง [TU Subject Heading]
Self-esteem in adolescenceความภาคภูมิใจในตนเองในวัยรุ่น [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's not a self-esteem problem.มันไม่ใช่ปัญหาเรื่องการเคารพตัวเอง
We wanted to create self-esteem, but that was just the opposite.ฟังนะ ถ้าเป็นเพราะผม ผมจะให้มัลคอล์มจัดการแทน ผมลาออก เราต้องการสร้างความเคารพตนเอง แต่มันกลับตรงกันข้าม
He's got enough self-esteem issues as a Chihuahua, Mom.แค่มันเป็นชิวาว่า ก็เหมือนแต๋วจะแย่แล้วแม่
He thinks it might be a good idea for my self-esteem if we switched the order of our names on every other screenplay.เขาคิดว่ามันน่าจะดี ถ้าจะทำให้ฉันนับถือตัวเองมากขึ้น โดยการที่เราสลับลำดับชื่อของเราในงานเขียนบทหนังทุกบท
Low self-esteem, childhood trauma, blah-blah, snore.ไม่มันใจตัวเอง, แอ๊บแบ๊ว, กรนดัง
It might be a wife who's been cured of low self-esteem... or a pair of lovers who find honesty to be the best medicine.อาจจะเป็นภรรยาที่ได้รับกำลังใจ จากภาวะสูญเสียอัตตา หรือคู่รักที่พบว่าความซื่อตรงเป็นยาขนานเอก
"Honor, valor, sacrifice, duty, commitment, bravery, justice, integrity, brotherhood, self-esteem, low prices, affordable housing, loose-fitting pants, cheap internet porn."เกียรติยศ กล้าหาญ เสียสละ หน้าที่ พันธะ กล้าหาญ ยุติธรรม ถูกต้อง เพื่อนพ้อง
Look, I'm just afraid that if he gets with you and nothing happens his self-esteem could really go through the crapper, you know?ฉันก็แค่กลัวว่าถ้าเขากับเธอ แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น เขาจะรู้สึกเสียความมั่นใจ
It's just that my low self-esteem's at an all-time high.เพราะเล่นของสูงเลยลงทุนต่ำไม่ได้ต่างหาก
I was immediately concerned by his lack of self-esteem and made a creative preemptive strike.หนูห่วงว่าเขาจะไม่มั่นใจ จึงปฏิบัติการช่วยเหลือทันที
Mr. Shue is a perfect target for our self-esteem issues:คุณชูส์เป็นเป้าหมายที่ดี สำหรับความหยิ่งในศักดิ์ศรีของเรา
You have an opportunity to get in good with her before she loses weight, and her self-esteem goes up.แกมีโอกาสทำดีกับเธอแล้วนะ ก่อนน้ำหนักลด และความมั่นใจเพิ่มขึ้น

*self-esteem* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自尊[zì zūn, ㄗˋ ㄗㄨㄣ, 自尊] self-respect; self-esteem; ego; pride
自尊心[zì zūn xīn, ㄗˋ ㄗㄨㄣ ㄒㄧㄣ, 自尊心] self-respect; self-esteem; ego
自豪感[zì háo gǎn, ㄗˋ ㄏㄠˊ ㄍㄢˇ, 自豪感] pride in sth; self-esteem
自我评价[zì wǒ píng jià, ㄗˋ ㄨㄛˇ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄚˋ, 自我评价 / 自我評價] self-esteem

*self-esteem* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
セルフエスティーム[, serufuesutei-mu] (n) self-esteem
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem

*self-esteem* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเห็นคุณค่าในตนเอง[n. exp.] (kān hen khu) EN: self-esteem FR:
ความเคารพตนเอง[n. exp.] (khwām khaor) EN: self-respect ; self-esteem FR: respect de soi [m] ; estime de soi [f]
ความเคารพตัวเอง[n. exp.] (khwām khaor) EN: self-respect ; self-esteem FR: respect de soi [m] ; estime de soi [f]
ภาคภูมิ[v.] (phākphūm) EN: be proud of ; have a sense of pride in ; have self-esteem ; stand on one's dignity FR: être fier de ; s'enorgueillir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *self-esteem*
Back to top