ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*satisfying*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น satisfying, -satisfying-

*satisfying* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
satisfying (adj.) ซึ่งสนองความพอใจ See also: อิ่มใจ, เบิกบานใจ Syn. comforting, gratifying, pleasing
satisfying (n.) การทำให้พึงพอใจ
satisfyingly (adv.) อย่างพึงพอใจ
self-satisfying (adj.) ซึ่งพอใจในตนเอง See also: ซึ่งหลงตนเอง, ซึ่งภูมิใจในตนเองมากไป Syn. complacent, egoistic, overproud, smug
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Your answer is satisfyingคำตอบของคุณน่าพอใจ ฉันรู้สึกพอใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is rare for me, in my life, to have such a satisfying day.หายากนะเนี่ย ที่จะมีเรื่องน่ายินดีแบบนี้
You can't tell me that he's satisfying you sexually.คุณไม่ยอมบอกผมเลยนะว่า เค้ากำลังจะงาบคุณ หรือว่างาบไปแล้ว
In about two minutes you'll be satisfying your taste for revenge.ใน2นาที นายจะได้ลิ้มรสการล้างแค้น.
And a lot of other satisfying carcinogensสารก่อมะเร็งก็เพียบ เหมือนกัน
It's about satisfying desires.มันเป็นเรื่องของความพึงพอใจ
They lived happily ever after. You can't get more satisfying than that.พวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข คุณไม่สามารถจะพอใจได้มากกว่านี้
I'm all for satisfying urges.ผมพร้อมสนองแรงกระตุ้นให้
By satisfying youโดยการทำตามความพึงพอใจของคุณ
You can raise a man's hopes without satisfying them.สามารถให้ความหวังผู้ชายได้ โดยไม่ต้องปรนเปรอเค้าก็ได้นะ
Bertie wooster is satisfying your needs.คนไม่มีระดับสามารถสนองความต้องการเธอได้
The vague and unsatisfying "i'm not dating right now" response.มันคลุมเครือและไม่ทำให้ไม่พอใจ "ฉันไม่เดทตอนนี้" นี่คือการตอบสนอง
And handing you over to Clay would be a satisfying consolation.ฉันจะไม่ส่งตัวนายให้กับเคลย์ อย่างที่ต้องการ

*satisfying* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冴えない;冱えない[さえない, saenai] (exp,adj-i) (1) dark; dull; sullen; (2) unsatisfactory; dissatisfying; (3) unattractive; unappealing; (4) boring; uninteresting
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P)
小気味よい[こきみよい, kokimiyoi] (adj-i) delightful; satisfying; gratifying; clever; neat; gloating
痛快淋漓[つうかいりんり(uK), tsuukairinri (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying
痛快無比[つうかいむひ, tsuukaimuhi] (adj-na,n,adj-no) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying
飽き足らない;飽き足りない[あきたらない(飽き足らない);あきたりない(飽き足りない), akitaranai ( aki tara nai ); akitarinai ( aki tari nai )] (adj-i) (See 足りる,飽きる) unsatisfactory; unsatisfying

*satisfying* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนิฐ ; อำนิษฐ์ [adj.] (amnit) EN: pleasing ; satisfying FR:
อิฏฐ- ; อิฐ-[pref.] (ittha-) EN: pleasing ; satisfying FR:
ภิรมย์ [adj.] (phirom) EN: pleasing ; pleasurable ; satisfying FR:
รมย์[adj.] (rom) EN: delightful ; satisfying ; pleasing ; amusing FR: plaisant ; agréable
สมใจ[v. exp.] (som jai) EN: be satisfied with ; content oneself with ; achieve one 's purpose ; be satisfying FR:
สบอารมณ์[adj.] (sop ārom) EN: satisfying ; pleasing FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *satisfying*
Back to top