ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*sanely*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sanely, -sanely-

*sanely* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insanely (adv.) อย่างวิกลจริต Syn. crazily, foolishly, stupidly
sanely (adv.) อย่างมีสุขภาพจิตดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You see, she's bound to be insanely jealous at first and she must resent you bitterly.คุณก็รู้ว่าหล่อนค่อนข้างจะริษยา - เเละต้องเกลียดคุณเข้าไส้เเน่
But insanely the bar codes are on the individual cups.แต่บ้าที่... บาร์โค๊ดติดแต่ล่ะถ้วย
I thought you said he was insanely jealous?คุณเพิ่งบอกว่าเขาขี้หึงเป็นบ้าเลย
You know, given that I'm in a bit of a personal crisis and I find myself in a total stranger's home in a town that I can't actually remember the name of and considering that you showed up and you're, like, insanely good-looking and really drunk and probabถ้าคิดว่าฉันกำลังมีปัญหาส่วนตัว และมาอยู่บ้านคนแปลกหน้า อยู่ในเมืองที่ฉันจำชื่อไม่ได้ด้วยซ้ำ
Yeah, I can see that. You're insanely cute.ใช่ ผมเห็นว่า คุณน่ารักเป็นบ้าเลย
I have an insanely busy morning tomorrow, so I'll be gone before you and the kids wake up.พรุ่งนี้ผมจะยุ่งมากๆเลย ผมจะไป ก่อนที่คุณกับเด็กๆจะตื่นนะ
It's insanely risky.เป็นความเสี่ยงที่ไร้เหตุผล
I don't usually unlock my door to the sounds of panic, ...but my neighbour 406 is insanely hot.อันที่จริงผมจะไม่เปิดประตู ในสถานะการณ์หวั่นวิตกเช่นนี้ ...แต่เพื่อนบ้านของผม 406 นั่นฮอตสุดๆไปเลย
It gets the user insanely high.มันจะทำให้คนที่เสพเข้าไปเกิดอาการคลั่งหนัก
This thing must have been insanely complex.ไอ่เจ้าสิ่งนี้มันต้องมีความซับซ้อนอย่างมากๆ ภาพและเสียงที่รวมเข้าไว้ด้วยกัน
Listen, Gabriel's parents' place is insanely beautiful.ฟังนะ บ้านพ่อแม่ของกาเบเรียลนั้นสวยงามมากๆ ไหนจะอากาศ และอาหารอร่อยๆ
Which is why they offered me the gig, because I can link with Tommy's avatar, which is insanely expensive.เพราะงั้น มาทำงานนี้ให้ฉัน เพราะฉันไม่สามารถติดต่อกับอวตารของทอมมี่ได้ ซึ่งมันแพงอย่างไม่น่าเชื่อ

*sanely* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gesund; normal {adv}sanely
unsinnig {adv}insanely
wahnsinnig {adv}insanely
zurechnungsfähig; vernünftig {adv}sanely

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *sanely*
Back to top