ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*rebuff*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rebuff, -rebuff-

*rebuff* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rebuff (vt.) บอกปัด See also: ปฏิเสธ Syn. refuse, reject, spring
rebuff (n.) การบอกปัด See also: การปฏิเสธ Syn. refusal, repulse, snub
English-Thai: HOPE Dictionary
rebuff(รีบัฟ') vt.,n. (การ) บอกปัด,ปฏิเสธ,หยุดยั้ง,ขับออก, See also: rebuffable adj., Syn. reject
English-Thai: Nontri Dictionary
rebuff(n) การปัดภาระ,การขัดขวาง,การปฏิเสธ,การหยุดยั้ง,การขับออก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because I don't need to know how to rebuff the advances of a genetic splice between Barbie and Shakira.เพราะผมไม่ต้องเรียนรู้ การปฏิเสธ... บาร์บี้หรือชากีร่า มันไม่มีวันเกิดขึ้น
I have rebuffed every advance, and believe me, there have been many, but she just won't stop!ผมก็ปฏิเสธไปแล้ว แต่เชื่อผมเถอะ มันเป็นมาหลายครั้งแล้ว แต่เธอไม่ยอมหยุด
Your Sakhari Freedom Fighters have rebuffed me again.นักสู้อิสระจาก Sakhari ของคุณเขี่ยผมได้อีกแล้ว
Rebuff the advances of my cute interns?เริ่มต้นก็ใส่เสื้อสูท,และก็ชวนเพื่อนมาร่วมดื่มด้วย?
WERE SO COLDLY REBUFFED.ถูกปฏิเสธอย่างเย็นชาทุกที
It's for you to wake up and not seek a rebuff.ถ้าผมแสดงให้คุณเห็นขนาดนี้ คุณก็น่าจะพอเดาได้สิ

*rebuff* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
回绝[huí jué, ㄏㄨㄟˊ ㄐㄩㄝˊ, 回绝 / 回絕] rebuff

*rebuff* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate FR: se rebiffer ; résister ; défier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *rebuff*
Back to top