ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*provocation*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น provocation, -provocation-

*provocation* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
provocation (n.) การยั่วยุอารมณ์ Syn. incitement, inducement
provocation (n.) สิ่งยั่วให้โมโห
English-Thai: HOPE Dictionary
provocation(พรอฟวะเค'เชิน) n. การยุแหย่,การยุยง,การกระตุ้น,การปลุกปั่น,การยั่ว,การก้าวร้าว,การก่อให้เกิด,สิ่งที่ยุแหย่ (ยุยง,กระตุ้น...)
English-Thai: Nontri Dictionary
provocation(n) ความเร้าใจ,การยั่ว,การยุแหย่,การปลุกปั่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
provocationการยั่วยุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Provocation (Criminal law)การกระทำโดยบันดาลโทสะ (กฎหมายอาญา) [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These reactivated bodies will attack warm-blooded animals of all species without provocation, and will devour the flesh.'ศพพวกนี้จะทำร้ายสัตว์เลือดอุ่นทุกชนิด' 'โดยไม่ต้องยั่วยุ และมันจะกินเนื้อเหยื่อด้วย'
If she succeeds in provoking another war, and framing China for the killing of India's Prime Minister's son, it's certainly provocation enough.ระยะทางและภูเขาสูง ถ้าเธอยั่วยุให้เกิดสงครามขึ้น, ใส่ร้ายจีน
No provocation nor warning nor offer of parley.ไม่มีการเตือนล่วงหน้า ไม่มีการเจรจา
He killed his wife with a hammer. Not without provocation, mind you.เขาใช้ค้อนทุบเมียจนตายเพราะถูกยั่วยุ
A GUY WHO FOLLOWS THE RULES MAY LASH OUT ONCE, BUT TO DO IT AGAIN, HE'D NEED SIMILAR PROVOCATION.เขาหาที่ที่มีการเชื่อมทาง เขาขับวนแถวนั้นเรื่อยๆ
"to invade Sangala without warning and without provocation."บุกเข้าโจมตีเมืองแซงกาล่า โดยไม่ได้แจ้งเตือนล่วงหน้า และไม่ได้มาจากความรุนแรงใด ๆ
These criminals, who sent this ambigram, meant it as a taunt, a provocation.เหล่านี้มฤจฉาชีพ, ผู้ส่ง ambigrama, พิจารณาเป็นเรื่องขบขัน, ที่ท้าทาย.
At the slightest provocation.อย่างน้อยที่สุดก็คงแต่มีอะไรให้เร้าใจ
With the slightest provocation.ด้วยการกระตุ้นที่น้อยที่สุด
And she just acted like a crazy bat out of hell At the slightest provocation.แกเลยดูเพี้ยนๆ อารมณ์เสียง่าย
Enough with those snide provocations.พอได้แล้วกับการพูดเพ้อเจ้อ
Charlotte needed no provocation.ชาร์ล็อตคือสิ่งที่ต้องการมาก ที่จะไม่ต้องถูกยุแยง

*provocation* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
触怒[chù nù, ㄔㄨˋ ㄋㄨˋ, 触怒 / 觸怒] provocation

*provocation* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
刺激(P);刺戟;剌激(iK)[しげき, shigeki] (n,vs) stimulus; impetus; incentive; encouragement; motivation; provocation; (P)
惹起[じゃっき, jakki] (n,vs) bringing about; cause; provocation
挑発(P);挑撥[ちょうはつ, chouhatsu] (n,vs) provocation; stirring up; arousal; (P)
触発[しょくはつ, shokuhatsu] (n,vs) touching off something; provocation; (P)

*provocation* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การยั่วยุ[n. exp.] (kān yūa yu) EN: provocation ; incitement FR:
ลอย[adv.] (løi) EN: absently ; vacantly ; without provocation FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *provocation*
Back to top