ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-provocation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น provocation, *provocation*,

-provocation- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If she succeeds in provoking another war, and framing China for the killing of India's Prime Minister's son, it's certainly provocation enough.ระยะทางและภูเขาสูง ถ้าเธอยั่วยุให้เกิดสงครามขึ้น, ใส่ร้ายจีน
No provocation nor warning nor offer of parley.ไม่มีการเตือนล่วงหน้า ไม่มีการเจรจา

-provocation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
惹起[じゃっき, jakki] (n,vs) bringing about; cause; provocation

-provocation- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การยั่วยุ[n. exp.] (kān yūa yu) EN: provocation ; incitement FR:
ลอย[adv.] (løi) EN: absently ; vacantly ; without provocation FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -provocation-
Back to top