ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*predominate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น predominate, -predominate-

*predominate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
predominate (vi.) เหนือกว่า See also: มีอำนาจเหนือ Syn. dominate, rule
predominate (vt.) เหนือกว่า See also: ครอบงำ Syn. dominate, rule
predominate over (phrv.) มีอำนาจเหนือกว่า See also: มีอิทธิพลกว่า
English-Thai: HOPE Dictionary
predominate(พรีดอม'มิเนท) vi.,vt. เหนือกว่า,มีอำนาจเหนือ,มีอิทธิพลเหนือ,มีมากกว่า,ปกครอง,ครอบงำ., See also: predomination n. predominator n.
English-Thai: Nontri Dictionary
predominate(vt) เด่นกว่า,เหนือกว่า,ครอบงำ,มีมากกว่า,มีอิทธิพลเหนือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The wrong medication could cause an alter to predominate.การจ่ายยาที่ผิดพลาด อาจทำให้ตัวตนใดตัวตนหนึ่งเด่นขึ้นมา

*predominate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครอบงำ[v.] (khrøp-ngam) EN: dominate ; control ; have power over ; overwhelm ; overpower ; reign ; overshadow ; override ; predominate FR: diriger ; contrôler ; dominer ; maîtriser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *predominate*
Back to top