ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-predominate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น predominate, *predominate*,

-predominate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครอบงำ[v.] (khrøp-ngam) EN: dominate ; control ; have power over ; overwhelm ; overpower ; reign ; overshadow ; override ; predominate FR: diriger ; contrôler ; dominer ; maîtriser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -predominate-
Back to top