ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*populace*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น populace, -populace-

*populace* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
populace (n.) ประชาชน See also: พลเมือง Syn. masses, multitude, people, population
English-Thai: HOPE Dictionary
populace(พอพ'พิวเลส) n. ประชากร,ประชาชน (population)
English-Thai: Nontri Dictionary
populace(n) ประชาชน,พลเมือง,ประชากร,ราษฎร,พสกนิกร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Soon the populace will turn to us-- the leaders of the military, finance and energy-- to right the ship.อีกไม่นาน ประชาชนจะเข้าข้างเรา ผู้นำกองทัพ การเงิน และพลังงาน
Well, I figure since I'm going to have to interact with the mass populace, I should dress in the traditional costume of a mere mortal.คือ ฉันคิดได้ว่า ฉันต้องออกไปติดต่อ กับประชาชนมากมาย ฉันควรใส่ ชุดแบบที่เป็นทางการ
You've dedicated your life's work to educating the general populace about complex scientific ideas.คุณได้ทุ่มเทเวลางานในชีวิต ไปกับการสอนประชาชนธรรมดาทั่วไป เรื่องแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง
They kept the populace busy with entertainment.พวกเขาทำให้ประชาชนหมกหมุ่นอยู่กับความบันเทิง
But I think you'd have to agree, if whooping cranes posed a threat to the populace, we'd have to wipe 'em out.แต่ผมคิดว่า คุณจำเป็นต้องเห็นด้วยเลยนะ ถ้านกกระเรียนทำท่าว่าจะคุกคามประชากร เราต้องจัดการพวกมัน
Mr. Jack Porter, everyone, the voice of the populace, the voice of reason, and the man who helped me close the gap to four points.คุณแจ็ค พอร์ตเตอร์ ทุกๆท่าน เสียงของประชาชน เสียงของเหตุผล และเป็นชายที่จะช่วยผม ให้ทำคะแนนได้ถึง 4 จุด
In Ancient Rome, the emperor would distract the populace from their problems by allocating money for free bread and circuses.ในโรมสมัยก่อน จักรพรรดิเบนความสนใจประชาชน จากปัญหาโดยการแจกจ่ายขนมปัง และจัดละครสัตว์
Town records suggest members of two different covens integrated into the populace and changed their names to stay hidden.ในระหว่างปี 1712 ถึง 1816 จากบันทึกของเมืองบ่งบอกว่าสมาชิก จากคนละกลุ่มแม่มด 2 กลุ่ม รวมตัวกันปะปนอยู่ในประชากร และเปลี่ยนชื่อพวกเขาเพื่อหลบซ่อน
But even if you're right, I mean, infecting the populace with a lethal illness is not exactly a cure.แต่ถึงสิ่งที่คุณคิดจะถูก มันก็ไม่ได้หมายความว่า การทำให้คนจำนวนมาก ติดเชื้อโรคร้ายแรงจะเป็นการรักษาที่ถูก
Those who annoy them will receive The Red Paper, and they will be ostracised and bullied by the rest of the school populace.ใครที่ทำให้พวกเค้าไม่พอใจ จะได้รับใบแดง และพวกเขาจะโดนขับไล่ และถูกบีบบังคับโดยพวกนักเรียนทั้งหลาย
It's designed to instill fear in the populace.มันถูกออกแบบขึ้นมา เพื่อปลูกฝังความหวาดกลัวให้กับประชาชน

*populace* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民众[mín zhòng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨㄥˋ, 民众 / 民眾] populace; masses; the people

*populace* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
俗流[ぞくりゅう, zokuryuu] (n) populace; common run of men; worldly customs
天の益人[あまのますひと, amanomasuhito] (n) (arch) people; subjects; populace
民草[たみくさ;たみぐさ, tamikusa ; tamigusa] (n) people; populace
民衆[みんしゅう, minshuu] (n,adj-no) people; populace; masses; (P)
益人[ますひと, masuhito] (n) (arch) (See 天の益人) people; subjects; populace
農漁民[のうぎょみん, nougyomin] (n) the fishing and agrarian populace
都民[とみん, tomin] (n) city populace; resident of Tokyo; (P)

*populace* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พสกนิกร[n.] (phasokkanik) EN: inhabitants ; citizens ; people ; civilians ; subjects ; populace FR:
ไพร่[n.] (phrai) EN: member of the proletariat ; commoner ; common men ; plebeian ; parvenu ; ordinary poor people ; peasant FR: prolétaire [m] ; individu de bas étage [m] ; prolétariat [m] ; bas peuple [m] ; populace [f] (péj.)
ประชาชน[n.] (prachāchon) EN: people ; population ; general public ; nationals FR: population [f] ; gens [fpl] ; peuple [m] ; citoyens [mpl] ; citoyen [m] ; public [m] ; populace (péj.) [f]
ประชากร[n.] (prachākøn) EN: population ; inhabitants ; residents ; populace ; public ; crowd ; masses FR: population [f] ; habitants [mpl] ; résidents [mpl]
ประชาราษฎร์[n.] (prachārāt) EN: people ; inhabitants ; residents ; populace ; public ; subjects ; crowd ; masses FR: population [f] ; citoyens [mpl] ; habitants [mpl] ; résidents [mpl]
ราษฎร์[n.] (rāt) EN: people ; population ; populace ; masses FR:
ราษฎร[n.] (rātsadøn) EN: people ; population ; populace ; masses ; citizens ; inhabitants FR: peuple [m] ; population [f] ; habitants [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *populace*
Back to top