ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

multitude

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *multitude*, -multitude-

multitude ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
multitude (adj.) จำนวนมากมาย
multitude (n.) ฝูงชน See also: มหาชน Syn. crowd, throng
multitude (n.) ความหลากหลาย See also: ความมากมาย Syn. abundance, aggregation, plentitude
English-Thai: HOPE Dictionary
multitude(มัล'ทิทูด) n. จำนวนมากมายของบุคคลหรือสิ่งของ,ฝูงชน,ฝูง,กลุ่ม,ความมากมาย,ความหลากหลาย,Phr. (the multitude ปวงชน)
English-Thai: Nontri Dictionary
multitude(n) จำนวนมาก,กลุ่ม,ฝูง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Before his Son of Sam murders, David Berkowitz set a multitude of fires.ก่อนที่ลูกชายของแซมก็ก่อฆาตกรรม เดวิด เบอโกวิทซ์ ได้ก่อเพลิงไหม้ขึ้นหลายครั้ง
The thing that bothers me about this, besides the fact that we are not prepared and... a multitude of other things, is...สิ่งที่ฉันรำคาญใจในเรื่องนี้ นอกจากความจริงที่ว่า... เราไม่ค่อยเตรียมพร้อม
I think a multitude makesข้าคิดว่าการมีแนวคิดหลากหลาย
Of course, that still leaves a multitude of unanswered questions, such as the unfortunate presence of a mole in our midst.แน่นอน นั่นยังเหลือ คำถามที่ไม่มีคำตอบอีกเยอะ อย่างการมีสายลับ
But what is an ocean... but a multitude of drops?Whะฐt ะฐ bะตะฐutั–ful... wะฐั–ั•tัะพะฐt.
Now, I see a multitude of jobs that need to be done.เอาล่ะ ฉันเห็นความรกรุงรัง ที่รอให้จัดการให้เสร็จ
The praying mantis can kill any of a multitude of creatures, but the most interesting fact is that oftentimes the female mantis engages in sexual cannibalism, meaning she'll bite off the head of her mate once copulation is complete,ตั๊กแตนตำข้าวสามารถฆ่าสิ่งมีชีวิต ได้เป็นจำนวนมาก แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือ บ่อยครั้งที่ตั๊กแตนตำข้าวตัวเมีย จะกินพวกเดียวกันเองระหว่างผสมพันธุ์
Somewhere, there's a memorial to the multitude of lost species, the Hails of Extinction.ที่ไหนสักแห่งที่มีความทรงจำ การสูญเสียความ หลากหลายของสายพันธุ์ ฮอลล์ของการสูญพันธุ์
That's a single-celled paramecium, one of a multitude of skilled hunter-warriors that roam the dewdrop.นั่นคือ พารัมอิเสิยม เซลล์เดียว, หนึ่งในความหลากหลาย ของที่มีทักษะล่านักรบ ที่เดินเตร่ ลดลงน้ำค้าง
Who we are and why we are here can only be glimpsed by piecing together something of the full picture, which must encompass eons of time... millions of species... and a multitude of worlds.เราคือใครและทำไมเราอยู่ที่นี่ เท่านั้นที่สามารถมองเห็น โดยปะติดปะต่อบางสิ่งบาง อย่างของภาพเต็ม ซึ่งจะต้องครอบคลุมมหายุคของเวลา
Our multitudes are pledged...ประชาชนของเรามีการให้คำมั่นสัญญา ...
Bishop Marcos, multitudes of Greek Orthodoxers.ท่านบิช๊อปมากอสเพิ่มจำนวน ชาวกรีกออโธด็อกซ์

multitude ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
千头万绪[qiān tóu wàn xù, ㄑㄧㄢ ㄊㄡˊ ㄨㄢˋ ㄒㄩˋ, 千头万绪 / 千頭萬緒] plethora of things to tackle; multitude of loose ends; very complicated; chaotic
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, 众 / 眾] crowd; multitude; abbr. for 眾議院|众议院 House of Representatives
合众[hé zhòng, ㄏㄜˊ ㄓㄨㄥˋ, 合众 / 合眾] mass; involving everyone; united; lit. to assemble the multitude
人山人海[rén shān rén hǎi, ㄖㄣˊ ㄕㄢ ㄖㄣˊ ㄏㄞˇ, 人山人海] multitude; vast crowd
[shēn, ㄕㄣ, 甡] multitude; crowd
[mín, ㄇㄧㄣˊ, 苠] multitude; skin of bamboo

multitude ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
億兆[おくちょう, okuchou] (n) the people; multitude; masses

multitude ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อเนกอนันต์[adv.] (anēkanan) EN: incalculably ; a multitude of FR:
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes humaines [fpl]
หลากหลาย[adj.] (lākdāi) EN: various ; multitude (of) ; different ; diverse ; a variety of ; a lot of FR:
หลากหลาย[adj.] (lāklāi) EN: various ; several ; a lot of ; a multitude of ; many ; diversified ; miscellaneous ; numerous ; diverse ; more FR: divers
ล้นหลาม[adv.] (lonlām) EN: overwhelmingly ; excessively ; vast number (of) ; multitude (of) ; myriads (of) FR:
มวลชน[n. exp.] (mūan chon) EN: masses ; multitude FR: masses [fpl]
สมุหนาม[n.] (samuhanām) EN: collective noun ; noun of multitude FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า multitude
Back to top