ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

masses

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *masses*, -masses-

masses ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
masses (n.) มวลชน See also: มหาชน, คนทั่วไป, คนสามัญ Syn. heaps, loads, stacks
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มวลชน (n.) masses See also: multitude
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And yet, I already know that what we say here means nothing to the masses of our country.และผมยังได้รู้ว่า สิ่งที่เราพูดในวันนี้ ไม่มีความหมายสำหรับคนส่วนใหญ่
AII of the land masses accurately portrayed.ผืนแผ่นดินทุกผืนถูกแสดงไว้อย่างแม่นยำ
Causes masses on the organs.ทำให้อวัยวะภายในทำงานผิดปกติ
One of the masses is a pheochromocytoma.ความผิดปกติอันนึงคือ pheochromocytoma
So, what is he, like a former hippie, current yuppie spoon-feeding the masses the same old garbage?งั้นพ่อคุณเป็นแบบอดีตฮิปปี้งั้นหรอ คงแบบยัปปี้มากกว่า ให้มวลชนได้อิ่มหนำ ในถังขยะใบเก่า
Well, they were quite expensive, but... they'll produce them in masses in no time...อีกอย่างที่ข้าอยากให้เจ้าดูกัน ข้าว่า
Millions upon millions of distraught masses are gathering in public places, converging in desperate prayer.ฝูงชนที่กระวนกระวายใจนับล้าน ได้ออกมาจับกลุ่มกันทั่วทุกแห่ง รวมตัวกันสวดอย่างสิ้นหวัง
Once the movement of our land masses comes to a halt...การเคลื่อนที่ของแผ่นดินก็จะหยุด ลองดูภาพสถานการณ์จำลอง
Imaging shows slightly elevated icp, but no masses on or around the nerves.จินตนาการแสดงให้เห็นว่าระดับICPเพิ่มเล็กน้อย แต่ไม่ไปเกาะหรืออยู่รอบๆเส้นประสาท
I can't rule the N.Y.U. Masses from the upper east side.ฉันไม่สามารถปกครองคนที่ NYU จาก อัพเปอร์ อีสไซด์ได้
Who needs travel sites, with their huddled masses searching the internet late night, trolling for deals?ใครต้องการเวบท่องเที่ยวหล่ะ ด้วยเรื่องแบบนี้ ค้นหาข้อมูลทางเน็ตตอนดึกๆแบบนี้ ไม่มีอะไรน่าสนใจหรอก
We are giving the weak masses a strong Shepard.เรากำลังแทนที่ผู้อ่อนแอ ด้วยผู้นำที่เข็มแข็ง

masses ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
群起而攻之[qún qǐ ér gōng zhī, ㄑㄩㄣˊ ㄑㄧˇ ㄦˊ ㄍㄨㄥ ㄓ, 群起而攻之] the masses rise to attack it (成语 saw); Everyone is against the idea.; universally abhorrent
下来[xià lai, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞ˙, 下来 / 下來] to come down; (after verb of motion, indicates motion down and towards us, also fig.); (indicates continuation from the past towards us); to be harvested (of crops); to be over (of a period of time); to go among the masses (said of leaders)
大众化[dà zhòng huà, ㄉㄚˋ ㄓㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, 大众化 / 大眾化] mass-oriented; to cater for the masses; popularized
民众[mín zhòng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨㄥˋ, 民众 / 民眾] populace; masses; the people

masses ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
俗耳[ぞくじ, zokuji] (n) vulgar ears; attention of the masses
億兆[おくちょう, okuchou] (n) the people; multitude; masses
四民[しみん, shimin] (n) the four social classes (samurai, farmers, artisans, merchants); the masses
大衆に阿る[たいしゅうにおもねる, taishuuniomoneru] (exp,v5r) to sell out to the masses
大衆魚[たいしゅうぎょ, taishuugyo] (exp) cheap fish for the masses (e.g. sardines, mackerel, pike)
幽棲;幽栖[ゆうせい, yuusei] (n,vs) living a quiet life in seclusion away from the masses
沖縄社会大衆党[おきなわしゃかいたいしゅうとう, okinawashakaitaishuutou] (n) Okinawa Socialist Masses Party
社会大衆党[しゃかいたいしゅうとう, shakaitaishuutou] (n) Socialist Masses Party (pre-war political party; established in 1932, eliminated by the government in 1940)
社大[しゃだい, shadai] (n) (abbr) (See 沖縄社会大衆党,社会大衆党) Socialist Masses Party
社大党[しゃだいとう, shadaitou] (n) (abbr) (See 沖縄社会大衆党,社会大衆党) Socialist Masses Party
群盲[ぐんもう, gunmou] (n) the blind or foolish masses
衆愚[しゅうぐ, shuugu] (n) the vulgar masses
下民[かみん;げみん, kamin ; gemin] (n) the masses; the lower classes; the common people
凡俗[ぼんぞく, bonzoku] (adj-na,n) mediocrity; the masses; ordinary run of men
民衆[みんしゅう, minshuu] (n,adj-no) people; populace; masses; (P)
海峡[かいきょう, kaikyou] (n) channel (e.g. between two land masses); strait; (P)
臥龍;臥竜[がりゅう;がりょう, garyuu ; garyou] (n) (1) great man; exceptional person hidden among the masses; (2) reclining dragon

masses ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บานเบอะ[adv.] (bānboe) EN: loads ; tons ; masses of ; a great deal ; more than enough FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บานตะไท[adv.] (bān ta thai) EN: loads ; tons ; masses of ; a great deal FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
อื้อ[X] (eū) EN: masses of ; abundant FR:
โขมง[adv.] (khamōng) EN: in thick clouds ; in billowy masses ; in a swarm ; profusely FR:
คลาคล่ำ[v.] (khlākhlam) EN: be full of ; have masses of ; crowd FR:
มวลชน[n. exp.] (mūan chon) EN: masses ; multitude FR: masses [fpl]
มวลมหาประชาชน[n. exp.] (mūan mahā p) EN: great mass of the people FR: masses populaires [fpl]
ปลุกมวลชน[v. exp.] (pluk mūanch) EN: arouse the masses FR:
ประชากร[n.] (prachākøn) EN: population ; inhabitants ; residents ; populace ; public ; crowd ; masses FR: population [f] ; habitants [mpl] ; résidents [mpl]
ประชาราษฎร์[n.] (prachārāt) EN: people ; inhabitants ; residents ; populace ; public ; subjects ; crowd ; masses FR: population [f] ; citoyens [mpl] ; habitants [mpl] ; résidents [mpl]
ราษฎร์[n.] (rāt) EN: people ; population ; populace ; masses FR:
ราษฎร[n.] (rātsadøn) EN: people ; population ; populace ; masses ; citizens ; inhabitants FR: peuple [m] ; population [f] ; habitants [mpl]

masses ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Masse {f} | kritische Masse | gefederte Masse | gesamtgefederte Masse | ungefederte Massemass; masses | critical mass | sprung mass | total sprung mass | unsprung mass

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า masses
Back to top