ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*plaintiff*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น plaintiff, -plaintiff-

*plaintiff* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plaintiff (n.) โจทก์ See also: เจ้าทุกข์, ผู้ร้องทุกข์ Syn. complainant
English-Thai: HOPE Dictionary
plaintiff(เพลน'ทิฟ) n. โจทก์,ผู้ร้องทุกข์
English-Thai: Nontri Dictionary
plaintiff(n) โจทก์,ผู้ร้องทุกข์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
plaintiffโจทก์ (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โจทก์ (n.) plaintiff See also: complainant, persecutor Ops. จำเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I must now warn you that, in addition to the plaintiff's charges I'm seriously considering citing you with contempt.ผมขอเตือนในตอนนี้ว่า นอกเหนือจากที่ฝ่ายโจทก์ร้องเรียนมา ผมขอกล่าวโทษว่าคุณกำลังหมิ่นประมาท
Defendant is ordered to pay child support to plaintiff in the sum of $125... per month, for each of the minor children until they reach the age of 18 years.ส่วนผู้แพ้คดีจะต้องจ่ายเงินค่าเลี้ยงดู ให้แก่โจทก์เป็นเงิน 125 ดอลล่าร์ต่อเดือน ต่อคน จนกว่าเด็กจะอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์
Our plaintiffs were very well taken care of.เจ้าทุกข์ของเราได้รับการดูแลที่ดีมาก
Built in social cause, persuasive lead plaintiff... billions in damages at the end of the rainbow.เป็นปัญหาสังคม,สามารถ ชักชวนโจทย์ ค่าเสียหายมูลค่าเป็นพันล้าน เมื่อสิ้นสุดคดี
We already have a lead plaintiff lined up.เรามีรายชื่อผู้ร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว
Set up a meeting with the plaintiff tomorrow.จัดประชุมพวกเจ้าทุกข์พรุ่งนี้
Patty's meeting the lead plaintiff tomorrow.แพทตี้นัดประชุมฝ่ายโจทย์พรุ่งนี้
And patty, the lead plaintiff from the infant mortality case is coming in to meet with you tomorrow.แต่เจ้าทุกข์จากคดีเด็กตายจะมาพบคุณพรุ่งนี้
The plaintiff might go to another firm.ผู้เสียหายอาจหันไปหาทนายที่อื่น
Back up tom and make sure the plaintiff feels supported by the entire firm.ช่วยทอมและทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากทั้งบริษัท
But in the eyes of the court, you'd be getting more money than the other plaintiffs in this suit.ในมุมมองของศาล คุณจะได้เงินมากกว่า เจ้าทุกข์คนอื่นในคดีนี้
Is tom's meeting with the plaintiff set?ทอมพบกับพวกเจ้าทุกข์หรือยัง

*plaintiff* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
两造[liǎng zào, ㄌㄧㄤˇ ㄗㄠˋ, 两造 / 兩造] both parties (to a lawsuit); plaintiff and defendant
原告[yuán gào, ㄩㄢˊ ㄍㄠˋ, 原告] complainant; plaintiff
起诉者[qǐ sù zhě, ㄑㄧˇ ㄙㄨˋ ㄓㄜˇ, 起诉者 / 起訴者] plaintiff

*plaintiff* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
原告[げんこく, genkoku] (n) plaintiff; accuser; prosecutor; (P)
原告対被告[げんこくたいひこく, genkokutaihikoku] (n) plaintiff versus defendant
原被[げんぴ, genpi] (n) plaintiff and defendant
告発者[こくはつしゃ, kokuhatsusha] (n) complainant; plaintiff
告訴人[こくそにん, kokusonin] (n) complainant; plaintiff
訴訟人[そしょうにん, soshounin] (n) litigant; plaintiff; suitor
認諾[にんだく, nindaku] (n,vs) admission by a defendant of the justice of a plaintiff's case; cognovit

*plaintiff* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โจทก์[n.] (jōt) EN: complainant ; plaintiff ; prosecutor ; accuser ; reprover FR: plaignant [m] ; accusateur [m]
ทนายโจทก์[n. exp.] (thanāi jōt) EN: plaintiff's attorney ; plaintiff's counsel ; attorney for the plaintiff FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *plaintiff*
Back to top