ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-plaintiff-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น plaintiff, *plaintiff*,

-plaintiff- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Defendant is ordered to pay child support to plaintiff in the sum of $125... per month, for each of the minor children until they reach the age of 18 years.ส่วนผู้แพ้คดีจะต้องจ่ายเงินค่าเลี้ยงดู ให้แก่โจทก์เป็นเงิน 125 ดอลล่าร์ต่อเดือน ต่อคน จนกว่าเด็กจะอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์
We already have a lead plaintiff lined up.เรามีรายชื่อผู้ร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว
Set up a meeting with the plaintiff tomorrow.จัดประชุมพวกเจ้าทุกข์พรุ่งนี้
Patty's meeting the lead plaintiff tomorrow.แพทตี้นัดประชุมฝ่ายโจทย์พรุ่งนี้
And patty, the lead plaintiff from the infant mortality case is coming in to meet with you tomorrow.แต่เจ้าทุกข์จากคดีเด็กตายจะมาพบคุณพรุ่งนี้
The plaintiff might go to another firm.ผู้เสียหายอาจหันไปหาทนายที่อื่น
Back up tom and make sure the plaintiff feels supported by the entire firm.ช่วยทอมและทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากทั้งบริษัท
Is tom's meeting with the plaintiff set?ทอมพบกับพวกเจ้าทุกข์หรือยัง
I've been thinking about the plaintiff that wanted to pay off.ฉันคิดเกี่ยวกับค่าชดเชยที่จะจ่ายให้
Well, the hospital records check out, but the plaintiff came in here was african american.แล้วนี่รายงานการออกจากโรงพยาบาล ผู้เสียหายที่มาที่นี่เป็นคนแอฟริกัน-อเมริกัน
So now you're accusing the plaintiff of two murders?ตอนนี้คุณกล่าวหาโจทย์เกี่ยวกับการฆาตรกรรม 2 คดี นี้เหรอ
Mr. Frobisher's going to be our lead plaintiff in the unr case.คุณโฟรบิเช่ิอร์จะเป็นโจทย์หลัีกในคดีของเรา

-plaintiff- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
两造[liǎng zào, ㄌㄧㄤˇ ㄗㄠˋ, 两造 / 兩造] both parties (to a lawsuit); plaintiff and defendant

-plaintiff- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
原告対被告[げんこくたいひこく, genkokutaihikoku] (n) plaintiff versus defendant
原被[げんぴ, genpi] (n) plaintiff and defendant
告発者[こくはつしゃ, kokuhatsusha] (n) complainant; plaintiff
告訴人[こくそにん, kokusonin] (n) complainant; plaintiff

-plaintiff- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โจทก์[n.] (jōt) EN: complainant ; plaintiff ; prosecutor ; accuser ; reprover FR: plaignant [m] ; accusateur [m]
ทนายโจทก์[n. exp.] (thanāi jōt) EN: plaintiff's attorney ; plaintiff's counsel ; attorney for the plaintiff FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -plaintiff-
Back to top