ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*paragon*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น paragon, -paragon-

*paragon* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
paragon (n.) ตัวอย่างดีเลิศ See also: ตัวอย่างยอดเยี่ยม Syn. ideal, perfection
English-Thai: HOPE Dictionary
paragon(แพ'ระกอน) n. ตัวอย่างอันยอดเยี่ยม
paragonimiasisโรคพยาธิใบไม้ในปอด
English-Thai: Nontri Dictionary
paragon(n) เพชรน้ำหนึ่ง,มณี,ยอด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paragonimiasisโรคพยาธิใบไม้ปอด [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You are a paragon of integrity.ท่านผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อตรง
If thou with Robert paragon again. Oh, okay."หากเจ้ามา สาดสีใส่ ป้ายโคลนทา เจ้าโรเบิร์ต คนดีแห่งข้า"
Get a message to this paragon of yours-- discreetly-- send him to question Ser Hugh.ส่งข้อความไปหา คนนั่นของท่าน อย่างลับๆล่ะ ส่งให้เขาไปคุยกับเซอร์ฮิว
Small towns aren't exactly paragons of digital record-keeping, but I did verify he got a high school diploma.เมืองเล็กๆ ไม่ใช่เมืองตัวอย่าง ของการเก็บข้อมูลดิจิตอลแน่ๆ แต่ผมได้ข้อมูลยืนยัน ว่าเขาเรียนจบระดับมัธยมศึกษา
She is a paragon of virtue in the community, a champion of conservative values...เธอเป็นตัวอย่างที่ดีเลิศ ของความดีงามในสังคม เป็นแชมป์เปี้ยนของพวกอนุรักษ์นิยม...
Just like I said. Paragons of health, huh?เช่นเดียวกับที่ผมพูด paragons สุขภาพฮะ
Well, I presume you don't consider my marriage a paragon of excellence, but the thing that's kept the fire lit all these years is that we know how to fight, but not surrender.ก็, ฉันเข้าใจ คุณไม่ต้อง คิดเรื่องงานแต่งงานของฉันหรอก ตัวอย่างที่ยอดเยี่ยม แต่สิ่งที่ทำให้คุกลุ่นกันตลอดหลายปีมานี้
You are a paragon of kingly composure.ช่างสงบสุขุม สมเป็นแบบอย่างกษัตริย์
You think you're some sort of emotional paragon?นี่คิดว่าตัวเองเข้าใจความรู้สึกได้ดีเยี่ยม
Perfect, a pure paragonกล้าแกร่งสมเป็นลูกผู้ชาย

*paragon* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
品学兼优[pǐn xué jiān yōu, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄢ ㄧㄡ, 品学兼优 / 品學兼優] excelling both in morals and studies (成语 saw); top marks for studies and for behaviour (at school); a paragon of virtue and learning
师表[shī biǎo, ㄕ ㄅㄧㄠˇ, 师表 / 師表] paragon of virtue and learning; exemplary character
典范[diǎn fàn, ㄉㄧㄢˇ ㄈㄢˋ, 典范 / 典範] paragon
无敌[wú dí, ˊ ㄉㄧˊ, 无敌 / 無敵] unequalled; without rival; a paragon

*paragon* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
亀鑑;龜鑑(oK)[きかん, kikan] (n) pattern; example; model; paragon; mirror
師表[しひょう, shihyou] (n) model; pattern; paragon; leader; teacher
武士の鑑[ぶしのかがみ, bushinokagami] (n) paragon of knighthood
肺吸虫[はいきゅうちゅう, haikyuuchuu] (n) lung fluke (Paragonimus westermani)
肺臓ジストマ[はいぞうジストマ, haizou jisutoma] (n) (obsc) (See 肺吸虫) lung fluke (Paragonimus westermani)
鏡鑑[きょうかん, kyoukan] (n) paragon; mirror

*paragon* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon FR: exemple [m] ; modèle [m]
คนที่ดีเลิศ[n.] (khon thī dī) EN: phoenix ; paragon FR:
สยามพารากอน[TM] (Sayām Phāra) EN: Siam Paragon FR: Siam Paragon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *paragon*
Back to top