ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

perfection

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *perfection*, -perfection-

perfection ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
perfection (n.) ความดีเลิศ See also: ความสมบูรณ์แบบ Syn. ideal
perfection (n.) ลักษณะที่ดีพร้อม See also: ลักษณะที่สมบูรณ์แบบ, ลักษณะที่ดีเยี่ยม Syn. flawlessness Ops. imperfection
perfectionism (n.) อุดมคตินิยม See also: ลัทธิที่แสวงหาความสมบูรณ์แบบ Syn. overniceness, fastidiousness
perfectionist (n.) ผู้ยึดความสมบูรณ์แบบ
English-Thai: HOPE Dictionary
perfection(เพอเฟค'เชิน) n. ความสมบูรณ์,ความดีพร้อม,ความดีเลิศทุกประการ,การบรรลุถึงความสำเร็จ,คุณสมบัติอันดีเลิศ,การทำให้ดีพร้อม,การทำให้สมบูรณ์, Syn. faultlessness,flawlessness,ideal,precision
perfectionist(เพอเฟค'เชินนิสทฺ) n. นักลัทธิสมบูรณ์แบบ,ผู้พอใจแต่สิ่งที่สมบูรณ์แบบ m, See also: perfectionistic adj. perfectionism n., Syn. idealist,precisionist
English-Thai: Nontri Dictionary
perfection(n) ความสมบูรณ์,ความดีพร้อม,ความดีเลิศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
perfection of security interestความสมบูรณ์ของหลักทรัพย์ประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Perfectionความสมบูรณ์ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Perfection is something I have not encounteredความสมบูรณ์แบบเป็นอะไรบางอย่างที่ฉันไม่เคยพบเจอเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then you will reach perfection when you zip up your fly.ภารกิจไม่สำเร็จ ถ้าไม่ได้รูดซิปสินะ
Rediscovered the perfection of the golden rectangle and pencilled it into his masterpieces.ค้นพบความสมดุล สมบูรณภาพของสี่เหลี่ยมมุมฉากทอง และได้ใช้มันในงานชิ้นสุดยอดของเขา
My pursuit of perfection was relentless.ความพยายามของผมไม่เคยสิ้นสุด
And all that's standing between right now and perfection are the Mclntyres over there.อีกแล้ว ตอนนี้สิ่งที่เป็นอุปสรรคคือ... ครอบครัวแม็คอินไทร์ตรงนั้น
A warrior is not about perfection or victory or invulnerability.ผู้กล้าไม่เกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบ หรือชัยชนะ หรืออยู่ยงคงกระพัน
I've shared your bed for 32 years and perfection is something I have not encountered.ไม่เห็นจะเจออะไรดีซักอย่าง
One aims for perfection in one's life, but one doesn't find it very often.ผมชอบเห็นผู้คนมีความสุข คุณมีความสุขไหม, นาธาน?
~~ but whether I'm the rose of sheer perfection ~~# แต่ไม่ว่ายังไง ฉันได้เป็นกุหลาบงาม #
There's this bubble of perfection around him we can't penetrate.แกร์แฮม คอลลิน เขาคืนชายหน่มที่ร้อนแรง ของที่นี่
The thing about perfection is that it's unknowable.ความสมบูรณ์แบบนั้น เราไม่มีทางรู้ล่วงหน้า
It was torture to see such perfection marred by Theokoles.It was torture to see such perfection marred by Theokoles.
So most of you know is about perfection and winning, looking hot and being popular.ปกติทีมเชียร์ คือความเป็นเลิศ และชัยชนะ

perfection ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
久负盛名[jiǔ fù shèng míng, ㄐㄧㄡˇ ㄈㄨˋ ㄕㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, 久负盛名 / 久負盛名] seasoned; honed to perfection over centuries; special reserve
惟妙惟肖[wéi miào wéi xiào, ㄨㄟˊ ㄇㄧㄠˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ, 惟妙惟肖] imitate to perfection; be remarkably true to life
维妙维肖[wéi miào wéi xiào, ㄨㄟˊ ㄇㄧㄠˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ, 维妙维肖 / 維妙維肖] imitate to perfection; be remarkably true to life
完美[wán měi, ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ, 完美] perfect; perfection; perfectly
尽善尽美[jìn shàn jìn měi, ㄐㄧㄣˋ ㄕㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄇㄟˇ, 尽善尽美 / 盡善盡美] perfect (成语 saw); perfection; the best of all possible worlds; as good as it gets

perfection ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
完全無欠[かんぜんむけつ, kanzenmuketsu] (adj-na,n,adj-no) flawless; absolute perfection
極致[きょくち, kyokuchi] (n) culmination; perfection
万全[ばんぜん, banzen] (adj-na,n) perfection; flawlessness; (P)
[まる, maru] (n) (1) circle; (pref) (2) full (e.g. month, day, etc.); (3) perfection; purity; (4) suffix for ship names; (P)
充実[じゅうじつ, juujitsu] (n,vs) (1) fullness; completion; perfection; substantiality; enrichment; (2) replenishment; repletion; (P)
全備[ぜんび, zenbi] (n,vs,adj-no) completeness; perfection; consummation
円満[えんまん, enman] (adj-na,n) perfection; harmony; peace; smoothness; completeness; satisfaction; integrity; (P)
円熟[えんじゅく, enjuku] (n,vs) ripeness; mellowness; maturity; perfection; (P)
十全[じゅうぜん, juuzen] (adj-na,n) perfection; consummation; absolute safety
完ぺきさ;完璧さ[かんぺきさ, kanpekisa] (n) perfection; completeness; flawlessness
完全[かんぜん, kanzen] (adj-na,n,adj-no) perfection; completeness; (P)
完全主義[かんぜんしゅぎ, kanzenshugi] (n,adj-no) perfectionism
完全主義者[かんぜんしゅぎしゃ, kanzenshugisha] (n) perfectionist
完成[かんせい, kansei] (n,vs) (1) complete; completion; (2) perfection; accomplishment; (P)
完璧主義[かんぺきしゅぎ, kanpekishugi] (n) (See 完全主義) perfectionism (psychology)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
完全[かんぜん, kanzen] Thai: สมบูรณ์แบบ English: perfection (an)

perfection ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma FR: prestige [m] ; influence [f] ; vertu [f] ; perfection [f] ; charisme [m]
ความสมบูรณ์แบบ[n. exp.] (khwām sombū) EN: perfection FR: perfection [f]
หมดจดงดงาม[X] (motjot ngot) EN: to perfection ; of great beauty FR:
คนสมบูรณ์แบบ[n. exp.] (khon sombūn) EN: perfectionist FR:
ความไม่สมบูรณ์[n.] (khwām mai s) EN: imperfection FR: imperfection [f]
ความไม่สมบูรณ์ของตลาดทุน[n. exp.] (khwām mai s) EN: capital market imperfections FR:
ปรับปรุง[v.] (prapprung) EN: improve ; make better ; better ; amend ; update ; consolidate ; adjust ; make an adjustment ; rectify ; upgrade ; reform FR: améliorer ; perfectionner ; consolider ; actualiser ; remanier ; ajuster ; réformer
ทำอร่อยที่สุด[v. exp.] (tham arøi t) EN: FR: préparer à la perfection
ทศบารมี[n.] (thotsabāram) EN: the ten perfections ; the ten principal virtues practised by a Bodhisatta FR:

perfection ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Perfektionismus {m}perfectionism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า perfection
Back to top