ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*opposition*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น opposition, -opposition-

*opposition* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Opposition (n.) ฝ่ายค้าน See also: พรรคฝ่ายค้าน Ops. Government
opposition (n.) การคัดค้าน See also: การต่อต้าน, การเป็นปรปักษ์, การเป็นศัตรู Syn. resistance, obstruction Ops. compliance, agreement
opposition (n.) ผู้ต่อต้าน See also: ผู้คัดค้าน, คู่ต่อสู้ Syn. antagonist, opponent Ops. ally, friend
opposition (n.) ฝ่ายค้าน See also: พรรคฝ่ายค้าน Ops. Government
English-Thai: HOPE Dictionary
opposition(ออพพะซิซ'เชิน) n. การคัดค้าน,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์,ผู้เป็นปรปักษ์,พรรคฝ่ายค้าน,การวางให้อยู่ตรงกันข้าม,ตำแหน่งที่อยู่ตรงกันข้าม (เป็นมุม180องศา) ., See also: oppositional adj., Syn. antagonism
oppositionist(ออพพะซิซ'ชันนิสทฺ) n. สมาชิกพรรคฝ่ายค้าน,ผู้เสนอนโยบายที่คัดค้าน
English-Thai: Nontri Dictionary
opposition(n) การคัดค้าน,การต่อต้าน,ฝ่ายค้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
oppositionการค้าน, ฝ่ายค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
role of oppositionบทบาทของฝ่ายค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝ่ายค้าน (n.) opposition Ops. ฝ่ายรัฐบาล, ฝ่ายเสนอ
พรรคฝ่ายค้าน (n.) opposition party Ops. พรรครัฐบาล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pardon me! I've obtained the opposition's appeal video.ในฐานะเพื่อนร่วมห้อง อวยพรให้ฉันด้วยนะ
What could it be, Opposition debated and discussed a lot.สิ่งที่ควรจะเป็นมันจะไม่เป็น มันจะตอบโต้และขัดค้านคุณ
The chieftains' opposition is increasingly serious.ท่านหัวหน้าเผ่าจะต้องเผชิญกับความเคร่งเครียดมากขึ้น
A few chieftains have started voicing their opposition, and the people are turning their backs on us.หัวหน้าเผ่าหลายคนเริ่มออกมาประกาศจุดยืนแล้ว และประชาชนจะกลับมาสนับสนุนเรา
There's a rumor that President Oh is funding the opposition party's news agency.มีข่าวลือว่า ประธานโอ ให้เงินทุนกับสำนักข่าวฝ่ายตรงข้าม
Some of the representatives of this activity has secretly made contact with the Opposition Party.ตัวแทนบางคนของกิจกรรมนี้ ได้ตกลงอย่างลับๆ กับพวกฝ่ายค้าน
If she doesn't want to raise opposition, she has to finish it definitively, and that's what I'm worried about.ถ้าเธอไม่อยากโดนคัดค้านอีก เธอก็ต้องทำให้มันสำเร็จ / นั่นแหละที่ฉันเป็นห่วง
Contentiously voicing both their opposition and support. One way or another, this is Dr. Jack Kevorkian's fifth trial...ส่งเสียงต่อว่าและเสียงเชียร์ ผู้ที่เค้าต่อต้านและสนับสนุน
Look, Jack Bauer can't accept the fact that Dana Walsh was an enemy agent working solely with the I. R.K. opposition to Hassan's government.ฟังนะ,แจ๊ค บาวเออร์ ยอมรับความจริงไม่ได้ ที่เดนาเป็นสายให้ศัตรู ทำงานให้กับฝ่ายครงข้ามหน่วย I.R.K
Reggie, our head of opposition research, maybe a few others.เรจจี้ หัวหน้าแผนกค้นคว้า ข้อมูลของฝ่ายตรงข้าม แล้วก้อาจจะมีอีกสองสามคน
This is Reggie Mayfield, head of opposition research. Benjamin.นี่เรจจี้ เมย์ฟีลด์ หัวหน้าแผนกค้นคว้า ข้อมูลฝ่ายตรงข้าม เบนจามิน
Target is greatly outnumbered by opposition, each of them possesses some sort of netted-stick weapon.เป้าหมายโจมตีจากฝั่งตรงข้ามเป็นจำนวนมาก มีอาวุธจำพวกไม้ติดเน็ต

*opposition* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反对派[fǎn duì pài, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄟˋ ㄆㄞˋ, 反对派 / 反對派] opposition faction
反对党[fǎn duì dǎng, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄤˇ, 反对党 / 反對黨] opposition (political) party
在野党[zài yě dǎng, ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ ㄉㄤˇ, 在野党 / 在野黨] opposition party
工人党[gōng rén dǎng, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄉㄤˇ, 工人党 / 工人黨] Workers' Party (Singapore opposition party)

*opposition* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オポジションパーティー[, opojishonpa-tei-] (n) opposition party
下野[げや, geya] (n,vs) (1) (of a public servant) retirement from public office; (2) (of a political party) (See 野党) going into opposition; losing power; (P)
切り崩す[きりくずす, kirikuzusu] (v5s,vt) (1) to level (earth); to cut through (a mountain); (2) to split (the opposition); to break (strike); (P)
反対[はんたい, hantai] (adj-na,n,vs,adj-no) opposition; resistance; antagonism; hostility; contrast; objection; dissension; reverse; opposite; vice versa; (P)
反対意見[はんたいいけん, hantaiiken] (n,adj-no) dissenting opinion; opposition viewpoint; contra (view)
反対投票[はんたいとうひょう, hantaitouhyou] (n) dissenting vote; vote of opposition; negative vote; blackballing
反抗[はんこう, hankou] (n,vs) opposition; resistance; insubordination; defiance; hostility; rebellion; (P)
反発(P);反撥[はんぱつ, hanpatsu] (vs) (1) to repel; to oppose; to revolt; to react sharply (against); (n) (2) opposition; rebellion; resistance; backlash; (3) rally; recovery (e.g. in stock prices); rebound; (vs) (4) to rally; to recover; to rebound; (P)
向こうに回して[むこうにまわして, mukounimawashite] (exp) in opposition to
在野[ざいや, zaiya] (n,adj-no) out of office (power); in opposition party; (P)
太刀打ち[たちうち, tachiuchi] (n,vs) crossing swords; opposition; contention
宗教対立[しゅうきょうたいりつ, shuukyoutairitsu] (n) religious opposition; religious conflict; religious antagonism
[つい, tsui] (n,conj) (1) opposite; opposition; (2) versus; vs; (3) to (i.e. "we won the game five to three"); (4) equal footing; equal terms; (5) against ...; anti-; toward ...; to ...; (P)
対す[ついす, tsuisu] (v5s,vi) (1) (See 対する) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with
対する[たいする, taisuru] (vs-s) (1) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with; (P)
対抗[たいこう, taikou] (n,vs) opposition; antagonism; (P)
対立[たいりつ, tairitsu] (n,vs,adj-no) confrontation; opposition; antagonism; (P)
形式段落[けいしきだんらく, keishikidanraku] (n) (See 意味段落) formal paragraph (in opposition to a logical paragraph); paragraph as defined by its formal elements (e.g. line break and initial indentation)
抗抵[こうてい, koutei] (n,vs) (arch) (See 抵抗・1) resistance; opposition
抗拒[こうきょ, koukyo] (n,vs) resistance; opposition
押し切る(P);押切る;押しきる[おしきる, oshikiru] (v5r,vt) (1) to face down the opposition; to overcome resistance; to have one's own way; (2) to press and cut; (P)
敵対[てきたい, tekitai] (n,vs) hostility; antagonism; opposition; (P)
次の内閣[つぎのないかく, tsuginonaikaku] (n) shadow cabinet; opposition party executive
猛反対[もうはんたい, mouhantai] (n,vs) strong opposition; vehement opposition
猛反発[もうはんぱつ, mouhanpatsu] (n,vs) furious opposition; strong opposition; vehement protest
異議申立[いぎもうしたて, igimoushitate] (n,adj-f) objection; opposition (e.g. to a patent)
相半ばする[あいなかばする, ainakabasuru] (vs-s,vi) to be equal in number, degree, etc. (of two things in opposition); to balance; to cancel out
相待[そうだい, soudai] (n) {Buddh} (See 絶待) existing in opposition or interdependence
[しょう, shou] (n) (1) important point (e.g. on a route); (2) important role (responsibility, etc.); (3) (astronomical) opposition
Japanese-English: COMDICT Dictionary
反対意見[はんたいいけん, hantaiiken] opposition view(point)

*opposition* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝ่ายค้าน[n.] (fāikhān) EN: opposition FR: opposition [f]
ฝ่ายตรงข้าม[n. exp.] (fāi trongkh) EN: adverse party ; opponents ; opposition ; other side ; opposite side FR: parti adverse [f] ; opposants [mpl] ; camp opposé [m]
การคัดค้าน[n.] (kān khatkhā) EN: ban ; objection ; challenge ; opposition FR: opposition [f]
การคัดค้านอย่างรุนแรง [n. exp.] (kān khatkhā) EN: strong opposition FR: forte opposition [f]
การต่อต้าน[n.] (kān tøtān) EN: resistance ; antagonism ; opposition ; ban FR: résistance [f] ; opposition [f]
คำคัดค้าน[n. exp.] (kham khatkh) EN: opposition ; objection ; retort ; protest FR: objection [f]
ข้อโต้แย้ง[n.] (khøtōyaēng) EN: argument ; counter-argument ; objection ; point in opposition ; opposing view ; dispute ; disagreement ; contention FR:
คู่แข่ง[n.] (khūkhaeng) EN: competitor ; rival ; opponent ; contender ; contestant ; challenger ; fighter ; opposition FR: rival [m] ; opposant [m] ; compétiteur [m] ; concurrent [m] ; challenger [m] (anglic.) ; challengeur [m] (anglic.)
ความขัดแย้ง[n. exp.] (khwām khaty) EN: conflict ; contradiction ; dispute ; controversy ; opposition FR: conflit [m] ; controverse [f] ; contradiction [f] ; dispute [f] ; différent [m] ; discorde [f]
พรรคฝ่ายค้าน[n. exp.] (phak fāikhā) EN: the opposition FR: opposition [f] ; parti de l'opposition
ผู้นำฝ่ายค้าน[n. exp.] (phū nam fāi) EN: leader of the opposition ; opposition leader FR: chef de l'opposition [m]
ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร[n.] (phūnamfāikh) EN: leader of the opposition ; opposition leader FR: chef de l'opposition [m]
ต่อต้าน[v.] (tøtān) EN: resist ; counter ; withstand ; oppose ; fight again ; combat ; stop ; antagonize ; ban FR: résister ; se défendre ; être en opposition (avec) ; s'opposer (à) ; contrarier 
ต่อต้านพ่อแม่[v. exp.] (tøtān phøma) EN: FR: être en opposition avec ses parents
ขัดแย้งกัน[v. exp.] (khatyaēng k) EN: be contradictory ; differ FR: être en désaccord ; être en opposition

*opposition* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einspruchsgrund {m}ground for opposition
Oppositionelle {m,f}; Oppositionellermember of the opposition
Einspruch {m} | Einspruch einlegen (gegen)opposition | to give notice of opposition; to oppose (against)
Opposition {f} | der Opposition angehören | in Oppositionopposition | to be in opposition | anti
Schattenkabinett {n}; Oppositionskabinett
Einspruchsschrift {f}statement of opposition
Einspruchsbegründung {f}substantiation of opposition
Einspruchsabteilung {f}opposition division
Einspruchsverfahren {n}opposition procedure
Oppositionspartei {f}opposition party
oppositionell {adj}oppositional

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *opposition*
Back to top