ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-opposition-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น opposition, *opposition*,

-opposition- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What could it be, Opposition debated and discussed a lot.สิ่งที่ควรจะเป็นมันจะไม่เป็น มันจะตอบโต้และขัดค้านคุณ
The chieftains' opposition is increasingly serious.ท่านหัวหน้าเผ่าจะต้องเผชิญกับความเคร่งเครียดมากขึ้น
There's a rumor that President Oh is funding the opposition party's news agency.มีข่าวลือว่า ประธานโอ ให้เงินทุนกับสำนักข่าวฝ่ายตรงข้าม
Some of the representatives of this activity has secretly made contact with the Opposition Party.ตัวแทนบางคนของกิจกรรมนี้ ได้ตกลงอย่างลับๆ กับพวกฝ่ายค้าน
Contentiously voicing both their opposition and support. One way or another, this is Dr. Jack Kevorkian's fifth trial...ส่งเสียงต่อว่าและเสียงเชียร์ ผู้ที่เค้าต่อต้านและสนับสนุน
Look, Jack Bauer can't accept the fact that Dana Walsh was an enemy agent working solely with the I. R.K. opposition to Hassan's government.ฟังนะ,แจ๊ค บาวเออร์ ยอมรับความจริงไม่ได้ ที่เดนาเป็นสายให้ศัตรู ทำงานให้กับฝ่ายครงข้ามหน่วย I.R.K
Reggie, our head of opposition research, maybe a few others.เรจจี้ หัวหน้าแผนกค้นคว้า ข้อมูลของฝ่ายตรงข้าม แล้วก้อาจจะมีอีกสองสามคน
This is Reggie Mayfield, head of opposition research. Benjamin.นี่เรจจี้ เมย์ฟีลด์ หัวหน้าแผนกค้นคว้า ข้อมูลฝ่ายตรงข้าม เบนจามิน
This is the first thing I've done in opposition of Manager Jeong so I must handle it well.นี่เป็นครั้งแรกที่ผมทำอะไรด้วยตัวเอง ที่ต้องขัดกับผู้จัดการจุง ผมต้องทำมันให้ดีที่สุด
Because Norons have won year after year, the opposition by Noron scholars would have been tremendous.เพราะว่าโนรอนได้รับชัยชนะปีแล้วปีเล่า การอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพวกโนรอนเป็นอะไรที่น่าน่าเกรงขาม
The point is, there seems to be some strenuous opposition to the Chapman Woods development, and as your liaison,ประเด็นคือ มีผู้ไม่หวังดีเกี่ยวกับ การพัฒนาที่ป่า Chapman ในฐานะผู้ประสานงาน
There's an opposition to speed boats.จากการรวมตัวกันต่อต้านเรือเร็ว

-opposition- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反对派[fǎn duì pài, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄟˋ ㄆㄞˋ, 反对派 / 反對派] opposition faction
反对党[fǎn duì dǎng, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄤˇ, 反对党 / 反對黨] opposition (political) party
在野党[zài yě dǎng, ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ ㄉㄤˇ, 在野党 / 在野黨] opposition party
工人党[gōng rén dǎng, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄉㄤˇ, 工人党 / 工人黨] Workers' Party (Singapore opposition party)

-opposition- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オポジションパーティー[, opojishonpa-tei-] (n) opposition party
反対意見[はんたいいけん, hantaiiken] (n,adj-no) dissenting opinion; opposition viewpoint; contra (view)
向こうに回して[むこうにまわして, mukounimawashite] (exp) in opposition to
在野[ざいや, zaiya] (n,adj-no) out of office (power); in opposition party; (P)
対す[ついす, tsuisu] (v5s,vi) (1) (See 対する) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with
対する[たいする, taisuru] (vs-s) (1) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with; (P)
形式段落[けいしきだんらく, keishikidanraku] (n) (See 意味段落) formal paragraph (in opposition to a logical paragraph); paragraph as defined by its formal elements (e.g. line break and initial indentation)
抗抵[こうてい, koutei] (n,vs) (arch) (See 抵抗・1) resistance; opposition
抗拒[こうきょ, koukyo] (n,vs) resistance; opposition
次の内閣[つぎのないかく, tsuginonaikaku] (n) shadow cabinet; opposition party executive
猛反対[もうはんたい, mouhantai] (n,vs) strong opposition; vehement opposition
異議申立[いぎもうしたて, igimoushitate] (n,adj-f) objection; opposition (e.g. to a patent)
相待[そうだい, soudai] (n) {Buddh} (See 絶待) existing in opposition or interdependence
[しょう, shou] (n) (1) important point (e.g. on a route); (2) important role (responsibility, etc.); (3) (astronomical) opposition
Japanese-English: COMDICT Dictionary
反対意見[はんたいいけん, hantaiiken] opposition view(point)

-opposition- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝ่ายค้าน[n.] (fāikhān) EN: opposition FR: opposition [f]
ฝ่ายตรงข้าม[n. exp.] (fāi trongkh) EN: adverse party ; opponents ; opposition ; other side ; opposite side FR: parti adverse [f] ; opposants [mpl] ; camp opposé [m]
การคัดค้าน[n.] (kān khatkhā) EN: ban ; objection ; challenge ; opposition FR: opposition [f]
การคัดค้านอย่างรุนแรง [n. exp.] (kān khatkhā) EN: strong opposition FR: forte opposition [f]
การต่อต้าน[n.] (kān tøtān) EN: resistance ; antagonism ; opposition ; ban FR: résistance [f] ; opposition [f]
คำคัดค้าน[n. exp.] (kham khatkh) EN: opposition ; objection ; retort ; protest FR: objection [f]
ข้อโต้แย้ง[n.] (khøtōyaēng) EN: argument ; counter-argument ; objection ; point in opposition ; opposing view ; dispute ; disagreement ; contention FR:
คู่แข่ง[n.] (khūkhaeng) EN: competitor ; rival ; opponent ; contender ; contestant ; challenger ; fighter ; opposition FR: rival [m] ; opposant [m] ; compétiteur [m] ; concurrent [m] ; challenger [m] (anglic.) ; challengeur [m] (anglic.)
ความขัดแย้ง[n. exp.] (khwām khaty) EN: conflict ; contradiction ; dispute ; controversy ; opposition FR: conflit [m] ; controverse [f] ; contradiction [f] ; dispute [f] ; différent [m] ; discorde [f]
พรรคฝ่ายค้าน[n. exp.] (phak fāikhā) EN: the opposition FR: opposition [f] ; parti de l'opposition
ผู้นำฝ่ายค้าน[n. exp.] (phū nam fāi) EN: leader of the opposition ; opposition leader FR: chef de l'opposition [m]
ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร[n.] (phūnamfāikh) EN: leader of the opposition ; opposition leader FR: chef de l'opposition [m]
ต่อต้าน[v.] (tøtān) EN: resist ; counter ; withstand ; oppose ; fight again ; combat ; stop ; antagonize ; ban FR: résister ; se défendre ; être en opposition (avec) ; s'opposer (à) ; contrarier 
ต่อต้านพ่อแม่[v. exp.] (tøtān phøma) EN: FR: être en opposition avec ses parents

-opposition- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einspruchsgrund {m}ground for opposition
Oppositionelle {m,f}; Oppositionellermember of the opposition
Opposition {f} | der Opposition angehören | in Oppositionopposition | to be in opposition | anti
Einspruchsschrift {f}statement of opposition
Einspruchsbegründung {f}substantiation of opposition

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -opposition-
Back to top