ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*office-bearer*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น office-bearer, -office-bearer-

*office-bearer* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
office-bearer (n.) เจ้าหน้าที่รัฐบาล See also: ข้าราชการ Syn. office-holder
English-Thai: HOPE Dictionary
office-bearer(ออด'ฟิซแบ'เรอะ) n. ข้าราชการ

*office-bearer* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公务员[gōng wù yuán, ㄍㄨㄥ ˋ ㄩㄢˊ, 公务员 / 公務員] functionary; office-bearer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *office-bearer*
Back to top