ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*oblation*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น oblation, -oblation-

*oblation* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oblation (n.) การบูชาด้วยขนมปังและเหล้าองุ่นในศาสนาคริสต์
oblation (n.) การเซ่นไหว้ See also: การบวงสรวง
English-Thai: HOPE Dictionary
oblation(โอเบล'เชิน) n. การเซ่นไหว้,บวงสรวง,สิ่งที่ใช้บวงสรวงหรือเซ่นไหว้., See also: oblatory adj. oblational adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
oblation(n) เครื่องสังเวย,เครื่องเซ่น,การบวงสรวง,การเซ่นไหว้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของเซ่น (n.) oblation See also: offering, sacrifice Syn. เครื่องบูชา, เครื่องเซ่น, ของไหว้
ของเซ่น (n.) oblation See also: offering, sacrifice Syn. เครื่องเซ่น, เครื่องบูชา, ของไหว้
ของเซ่น (n.) oblation See also: offering, sacrifice Syn. เครื่องเซ่น, เครื่องบูชา, ของไหว้
เครื่องบน (n.) oblation See also: offering, sacrifice Syn. เครื่องบูชา, เครื่องเซ่น, ของเซ่น, ของไหว้
เครื่องบูชา (n.) oblation See also: offering, sacrifice Syn. เครื่องเซ่น, เครื่องบูชา, ของเซ่น, ของไหว้
เครื่องสังเวย (n.) oblation See also: offering, sacrifice Syn. เครื่องเซ่น, เครื่องบูชา, ของเซ่น, ของไหว้

*oblation* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การพลี[n.] (kān phalī) EN: sacrifice ; offering ; oblation ; devoting ; giving ; dedicating FR:
เครื่องบูชา[n.] (khreūangbūc) EN: oblation ; altar offerings FR:
พลี[n.] (phalī) EN: sacrificial ceremony ; religious offering ; worship ; oblation FR: sacrifice [m]
พลีกรรม[n.] (phalīkam) EN: religious offering ; sacrificial ceremony ; worship ; oblation FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *oblation*
Back to top