ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-oblation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น oblation, *oblation*,

-oblation- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การพลี[n.] (kān phalī) EN: sacrifice ; offering ; oblation ; devoting ; giving ; dedicating FR:
เครื่องบูชา[n.] (khreūangbūc) EN: oblation ; altar offerings FR:
พลี[n.] (phalī) EN: sacrificial ceremony ; religious offering ; worship ; oblation FR: sacrifice [m]
พลีกรรม[n.] (phalīkam) EN: religious offering ; sacrificial ceremony ; worship ; oblation FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -oblation-
Back to top