ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*misconduct*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น misconduct, -misconduct-

*misconduct* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
misconduct (n.) การประพฤติผิด Syn. misbehavior
misconduct with (phrv.) ประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับ
English-Thai: HOPE Dictionary
misconduct(มิสคอน'ดัคทฺ) n. ความประพฤติที่ผิดหรือไม่เหมาะสม,การกระทำผิด. vt. ประพฤติผิด,กระทำผิด, Syn. malfeasance
English-Thai: Nontri Dictionary
misconduct(n) การจัดการผิด,การประพฤติผิด,การผิดประเวณี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
misconduct in officeการประพฤติมิชอบในหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Misconduct in officeการฉ้อราษฎร์บังหลวง [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How about a five-minute game misconduct for roughing, pal?วิธีการเกี่ยวกับเกมที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมห้านาทีสำหรับหยาบ, เพื่อน?
Under executive order 1345, issued by Chairman Wesker for insubordination and gross misconduct in the field,ภายใต้คำสั่งบริหาร 1345 โดยประธาน เวสเคอร์ เรื่องความประพฤติผิดมหันต์ในภาคสนาม
Once we sort through the evidence, our findings may rule out misconduct or excessive force.เมื่อเราได้ตรวจหลักฐานทั้งหมด อาจบอกได้มีการกระทำเกินกว่าเหตุรึเปล่า
He was accused of sexual misconduct with a patient.เขาถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดทางเพศกับคนไข้
The sexual misconduct was a false accusation.เรื่องประพฤติผิดทางเพศเป็นการกล่าวหาที่ผิดพลาด
Didn't they already get you for sexual misconduct once?คุณเคยโดนกล่าวหาเรื่องละเมิดทางเพศ มาครั้งนึงแล้วไม่ใช่เหรอ?
History of misconduct, brutality, or any badges with that name?หรือป้ายใด ๆ ที่มีชื่อที่?
Aren't you just using Akira as camouflage to cover up your misconduct?คุณเพียงต้องการใช้อากิระเป็นเครื่องลวงตา เพื่อที่จะปกปิดพฤติกรรมไม่ดีของคุณใช่มั้ย?
Because of a recent series of misconductsเพราะว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้มีการประพฤติมิชอบในวิชาชีพ
I'm obligated to file a report if I feel there's been prisoner misconduct.ฉันมีหน้าที่ต้องรายงานถ้าฉันพบว่ามีนักโทษทำผิด
The Chicky Hines case is just one example on a very long list of prosecutorial misconduct.คดีชิกกี้ ไฮนส์ เป็นแค่ตัวอย่างนึง ของรายชื่อยาวเหยียดที่ถูกตัดสินคดีผิด
He was suspended again last year, for serious misconduct.เขาถูกพักการเรียนอีกครั้งเมื่อปีที่แล้ว ข้อหาทำผิดร้ายแรง

*misconduct* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不品行[ふひんこう, fuhinkou] (adj-na,n) unchastity; misconduct; dissipation; fornication
不埒;不埓[ふらち, furachi] (adj-na,n) insolence; misconduct; rudeness; breach of etiquette
不始末(P);不仕末(iK)[ふしまつ, fushimatsu] (n,adj-na) (1) omission; failure; incompleteness; (2) irregularity; mismanagement; misconduct; malpractice; carelessness; wastefulness; extravagance; (P)
不義[ふぎ, fugi] (n,adj-no) (1) immorality; injustice; misconduct; impropriety; perfidy; (2) adultery; infidelity; cuckoldry; (3) (arch) (See 八虐) murdering one's teacher or a government official
不行状[ふぎょうじょう, fugyoujou] (adj-na,n) misconduct; profligacy; immorality
不行跡[ふぎょうせき, fugyouseki] (n) misconduct; profligacy; immorality
不調法;無調法[ぶちょうほう, buchouhou] (adj-na,n) impoliteness; carelessness; misconduct; clumsiness
不身持ち[ふみもち, fumimochi] (adj-na) misconduct; profligacy; licentiousness
乱行[らんぎょう, rangyou] (n) violent conduct; misconduct; dissipation; profligacy; debauchery
五戒[ごかい, gokai] (n) {Buddh} the five precepts (prohibitions against killing, theft, sexual misconduct, lying and intemperance)
密通[みっつう, mittsuu] (n,vs) adultery; misconduct; intrigue; criminal connection
非行[ひこう, hikou] (n,adj-no) delinquency; misconduct; (P)

*misconduct* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กายทุจริต[n.] (kāiyathutja) EN: misconduct by the body ; bodily misconduct ; misconduct in action FR:
กาเมสุมิจฉาจาร[n.] (kāmesumitch) EN: sexual misconduct ; sensual misconduct ; unlawful sexual intercourse ; adultery FR:
ล่วงประเวณี[v. exp.] (lūang prawē) EN: commit adultery ; misconduct ; have an affair ; engage in sexual misconduct ; fornicate FR: commettre un adultère ; forniquer
ปวารณา[n.] (pawāranā) EN: [ecclesiastical ceremony at the end of the rainy season retreat wherein each monk invites the others to tell him of his misconduct] FR:
ผิดประเวณี[v. exp.] (phit prawēn) EN: commit adultery ; misconduct ; have an affair ; engage in sexual misconduct ; fornicate FR: commettre un adultère
พฤติกรรมไม่เหมาะสม[n. exp.] (phreuttikam) EN: misconduct ; improper conduct ; misbehaviour ; misbehavior (Am.) FR: comportement inapproprié [m]
ประพฤติชั่ว[v. exp.] (praphreut c) EN: do evil ; have a bad conduct ; misconduct FR:
ประพฤติชั่วร้าย[v. exp.] (praphreut c) EN: gross misconduct FR:
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ[org.] (Sān-āyā Kha) EN: Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases FR:
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง[org.] (Sān-āyā Kha) EN: Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases FR:
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค[org.] (Sān-āyā Kha) EN: Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region … FR:
เสียมารยาท[v. exp.] (sīa mārayāt) EN: misbehave ; misconduct ; it's bad manners FR:
เสียผี[v.] (sīaphī) EN: propitiate the spirits for noe's misconduct FR:

*misconduct* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtsverletzung {f}misconduct in office

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *misconduct*
Back to top