ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-misconduct-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น misconduct, *misconduct*,

-misconduct- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How about a five-minute game misconduct for roughing, pal?วิธีการเกี่ยวกับเกมที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมห้านาทีสำหรับหยาบ, เพื่อน?
Under executive order 1345, issued by Chairman Wesker for insubordination and gross misconduct in the field,ภายใต้คำสั่งบริหาร 1345 โดยประธาน เวสเคอร์ เรื่องความประพฤติผิดมหันต์ในภาคสนาม
Once we sort through the evidence, our findings may rule out misconduct or excessive force.เมื่อเราได้ตรวจหลักฐานทั้งหมด อาจบอกได้มีการกระทำเกินกว่าเหตุรึเปล่า
He was accused of sexual misconduct with a patient.เขาถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดทางเพศกับคนไข้
The sexual misconduct was a false accusation.เรื่องประพฤติผิดทางเพศเป็นการกล่าวหาที่ผิดพลาด
Didn't they already get you for sexual misconduct once?คุณเคยโดนกล่าวหาเรื่องละเมิดทางเพศ มาครั้งนึงแล้วไม่ใช่เหรอ?

-misconduct- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กายทุจริต[n.] (kāiyathutja) EN: misconduct by the body ; bodily misconduct ; misconduct in action FR:
กาเมสุมิจฉาจาร[n.] (kāmesumitch) EN: sexual misconduct ; sensual misconduct ; unlawful sexual intercourse ; adultery FR:
ล่วงประเวณี[v. exp.] (lūang prawē) EN: commit adultery ; misconduct ; have an affair ; engage in sexual misconduct ; fornicate FR: commettre un adultère ; forniquer
ผิดประเวณี[v. exp.] (phit prawēn) EN: commit adultery ; misconduct ; have an affair ; engage in sexual misconduct ; fornicate FR: commettre un adultère
พฤติกรรมไม่เหมาะสม[n. exp.] (phreuttikam) EN: misconduct ; improper conduct ; misbehaviour ; misbehavior (Am.) FR: comportement inapproprié [m]
ประพฤติชั่ว[v. exp.] (praphreut c) EN: do evil ; have a bad conduct ; misconduct FR:
ประพฤติชั่วร้าย[v. exp.] (praphreut c) EN: gross misconduct FR:
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ[org.] (Sān-āyā Kha) EN: Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases FR:
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง[org.] (Sān-āyā Kha) EN: Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases FR:
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค[org.] (Sān-āyā Kha) EN: Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region … FR:
เสียมารยาท[v. exp.] (sīa mārayāt) EN: misbehave ; misconduct ; it's bad manners FR:
เสียผี[v.] (sīaphī) EN: propitiate the spirits for noe's misconduct FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -misconduct-
Back to top