ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*metrical*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น metrical, -metrical-

*metrical* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
diametrical (adj.) เกี่ยวกับเส้นผ่าศูนย์กลาง See also: เกี่ยวกับเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม
metrical (adj.) เกี่ยวกับการชั่ง ตวงและวัด
metrically (adv.) โดยชั่งตวงวัด
symmetrical (n.) ซึ่งสมมาตรกัน See also: ซึ่งมีสัดส่วนสมดุลกัน Syn. balanced, well-formed, proportional
unsymmetrical (adj.) ซึ่งไม่เท่ากัน Syn. unequal Ops. equal, symmetrical
volumetrically (adv.) ด้วยการวัดปริมาตร
English-Thai: HOPE Dictionary
asymmetrical(เอซิมเมท'ทริค,-เคิล) adj. ไม่เหมือนกันบนสองข้างของเส้นกลาง,ไม่สมส่วนกัน,ไม่รับกัน
diametricaladj. เกี่ยวกับเส้นผ่าศูนย์กลาง,โดยตรง,สมบูรณ์,แน่นอน,เด็ดขาด.
metrical(เม'ทริเคิล) adj. เกี่ยวกับจังหวะในเพลงหรือโคลง กลอน ฉันท์ กาพย์,เกี่ยวกับการวัดชั่งและตวง
symmetrical(ซิมี'ทริเคิล) adj. เป็นสัดส่วนรับกัน,สมมาตร,มีด้านหรือเหลี่ยมตรงข้ามที่เหมือนกัน, See also: symmetricalness n., Syn. well-proportioned
English-Thai: Nontri Dictionary
asymmetrical(adj) ไม่สมดุล,ไม่สมมาตร,ไม่ได้ส่วนสัด
diametrical(adj) ตามเส้นผ่าศูนย์กลาง,อยู่ตรงข้าม,อยู่คนละมุม
metrical(adj) เกี่ยวกับระบบเมตริก,เกี่ยวกับจังหวะในบทกวี
symmetrical(adj) สมมาตร,ได้ส่วนกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
regular flower; actinomorphic flower; radially symmetrical flowerดอกสมมาตรตามรัศมี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
asymmetrical-อสมมาตร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
metrical coordinatesพิกัดอิงระยะทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
symmetrical-สมมาตร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Asymmetricalเส้นประสาทโตข้างเดียว, ไม่เหมือนกัน [การแพทย์]
Kicking, Asymmetricalขายกขึ้นได้ไม่คล่องแคล่วและไม่สมดุลย์กัน [การแพทย์]
Symmetrical Folds ชั้นหินคดโค้งสมมาตร ชั้นหินคดโค้ง ที่มีระนายแนวแกนอยู่ในแนวดิ่ง มีส่วนข้างที่เอียงเทเท่ากัน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บาร์ต่างระดับ (n.) asymmetrical bar
อสมมาตร (v.) be asymmetrical Syn. ไม่สมมาตร
อสมมาตร (adj.) asymmetrical Syn. ไม่สมมาตร
เส้นสมมาตร (n.) symmetrical line
ไม่สมมาตร (v.) be asymmetrical
ไม่สมมาตร (adj.) asymmetrical
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We know your theory, Alexander, but the boy's found a simple geometrical picture.เรารู้ทฤษฎีของนาย แต่เด็กคนนั้นเขียนรูปเรขาคณิต ได้สบายๆ เลยนะ
Best represented geometrically as the golden rectangle.ตัวอย่างชัดเจนที่สุดเชิงเรขาคณิต ก็คือสี่เหลี่ยมมุมฉากทอง
Asymmetrical. It's an asymmetrical shape.เส้นเป็นคลื่น มันเป็นรูปร่างที่เป็นคลื่น
A disturbing asymmetrical shape. Am I close?มันเป็นคลื่นยุกยิกๆ ลุงเดาได้ใกล้เคียงไหม
A somewhat risky, symmetrical, brotherly love.เขาเป็นคนที่ชอบหลงใหลในตัวเอง
Now geometrically,it can be expressed as a spiral.และทีนี้ เราสามารถทำให้ลำดับเลขนี่เป็นเหมือนรูปก้นหอย
And there's symmetrical 45 degree scarring on these walls.และมีเส้นสูง 45 องศาอยู่บนกำแพงด้วย
There are symmetrical slice marks.พวกมันมีรอยตัด ที่เท่ากัน
Wendell and I have been testing chicken factory implements in order to find something that would leave the symmetrical marks on the victim.เวนเดลกับผมได้ทำการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในโรงงานไก่ เพื่อจะหาบางอย่างที่อาจทำให้เกิดบาดแผลแบบเดียวกันบนตัวเหยื่อ
Cause of death... the sharp,symmetrical traumas to both right and left temporals.สาเหตุการเสียชีวิตคือ บาดแผลที่เกิดอย่างฉับพลัน เท่ากันทั้งซ้ายและขวา ที่ขมับทั้งสองข้าง
Well, this... simple symmetrical bite.เอ่อ นี่... การกัดที่ได้สัดส่วนมาก
Garrett calls this dizzying geometrical relationship between all the particles and forces in the universe an exceptionally simple theory of everything.เพราะมันเป็นชนิด ของสมมติฐาน ว่าส่วนใหญ่ของเรา ได้รับค่าทำงานให้ นั่นคือการผสมผสานที่ไม่ซ้ำกัน

*metrical* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非对称式数据用户线[fēi duì chèn shì shù jù yòng hù xiàn, ㄈㄟ ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ ㄕˋ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 非对称式数据用户线 / 非對稱式數據用戶線] Asymmetrical Digital Subscriber Line; ADSL
对立[duì lì, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧˋ, 对立 / 對立] oppose; set sth against; be antagonistic to; antithetical; relative opposite; opposing; diametrical
对称[duì chèn, ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ, 对称 / 對稱] symmetry; symmetrical

*metrical* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三角函数[さんかくかんすう, sankakukansuu] (n) trigonometrical function
対称リスト[たいしょうリスト, taishou risuto] (n) {comp} symmetrical list
対称的[たいしょうてき, taishouteki] (adj-na) symmetrical
対蹠的[たいせきてき, taisekiteki] (adj-na) diametrically opposed; antipodal
左右一対[さゆういっつい, sayuuittsui] (n) left-and-right pair; symmetrical pair
幾何光学[きかこうがく, kikakougaku] (n) geometrical optics
幾何学的[きかがくてき, kikagakuteki] (adj-na) (See 幾何学) geometrical
整斉[せいせい, seisei] (n,adj-no) symmetrical
斜方形[しゃほうけい, shahoukei] (n) (See 菱形) rhombus; rhomb; diamond (geometrical shape)
計量的[けいりょうてき, keiryouteki] (adj-na) quantitative; metrical
[めん, men] (n) (1) face; (2) mask; face guard; (3) {MA} (in kendo) striking the head; (4) surface (esp. a geometrical surface); (5) page; (n,suf) (6) aspect; facet; side; (7) chamfer; (ctr) (8) counter for broad, flat objects, levels or stages, e.g. in a video game; (P)
韻脚[いんきゃく, inkyaku] (n) metrical foot (poet.)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
対称リスト[たいしょうリスト, taishou risuto] symmetrical list

*metrical* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อสมมาตร[adj.] (asommāt) EN: asymmetrical ; asymmetric FR:
บทพิสูจน์[n. exp.] (bot phisūt) EN: geometrical theorem ; theorem ; proof FR: théorème de géométrie [m]
บทสร้าง[n. exp.] (botsāng) EN: geometrical problem FR: problème de géométrie [m]
ฉันท์[n.] (chan) EN: verse ; poem ; type of Thai versification (with metrical composition derived from India) ; metrical composition FR: verset [m]
กาพย์ยานี[n.] (kāp yānī) EN: [a type of Thai metrical verse with eleven words or syllables] FR:
เครื่องเขียน[n. exp.] (khreūang kh) EN: stationery ; writing materials ; geometrical tools FR: article de papeterie [m]
พิกัดอิงระยะทาง[n. exp.] (phikat ing ) EN: metrical coordinates FR:
เรขาคณิตอิงระยะทาง[n. exp.] (rēkhākhanit) EN: metrical geometry FR: géométrie métrique [f]
เรขาคณิตไม่อิงระยะทาง[n. exp.] (rēkhākhanit) EN: non-metric geometry ; non-metrical geometry FR:
สมมาตร[adj.] (sommāt [= s) EN: symmetrical ; symmetric FR: symétrique

*metrical* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stufenbarren {m} [sport]asymmetrical bars
Flächenträgheitsmoment {n}moment of inertia of area; second moment of area; geometrical moment of inertia
asymmetrische Verteilung {f}asymmetrical distribution
barometrisch {adv}barometrically
chronometrisch {adv}chronometrically
Formabweichungen {pl}geometrical error
Versfuß {m}metrical foot
trigonometrisch {adv}trigonometrically
volumetrisch {adv}volumetrically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *metrical*
Back to top