ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

proportional

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *proportional*, -proportional-

proportional ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
proportional (adj.) ได้สัดส่วน Syn. proportionate, equivalent
proportionality (n.) ความได้สัดส่วน
proportionally (adv.) ตามส่วน
English-Thai: HOPE Dictionary
proportional(พระพอ'เชินเนิล) adj. ได้สัด-ส่วน,พอเหมาะ,พอสมน้ำสมเนื้อ,สมควร., See also: proportionality n., Syn. proportionate
proportional pitchช่องไฟปรับสัดส่วนหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์สามารถกำหนดให้ตัวอักขระแต่ละตัวใช้เนื้อที่ตามสัดส่วน เป็นต้นว่า ตัว i ย่อมจะไม่ใช้เนื้อที่มากเท่ากับตัว m หรือตัว w
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
proportionalที่เป็นสัดส่วน, ตามสัดส่วน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Proportional counterเครื่องนับรังสีแบบสัดส่วน, เครื่องวัดรังสีที่ใช้หลักการนับจำนวนสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งเป็นสัดส่วนโดยตรงกับจำนวนของไอออนที่เกิดขึ้นเมื่อมีรังสีชนิดก่อไอออนผ่านเข้าไปในหัววัดชนิดบรรจุแก๊ส [นิวเคลียร์]
Proportionality in lawความพอสมควร (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปฏิภาค (v.) be proportional Syn. เป็นปฏิภาค, เทียบเคียง
ผิดส่วน (v.) be not proportional
เป็นปฏิภาค (v.) be proportional Syn. เทียบเคียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It causes proportional dwarfism. She only looks like a child.โรคนี้ทำให้เธอมีรูปร่างเหมือนกับคนแคระ เธอแค่ดูเหมือนเด็กเท่านั้นแหละครับ
...expect the formation of gigantic tsunamis proportional to the magnitude of the corresponding quakes.ความรุนแรงจะต่างกันไปตามการสั่นไหวในแต่ละจุด ขอผมดูชายฝั่งประเทศญี่ปุ่นหน่อยได้มั้ย?
My dad always said that how much people like you is directly proportional to what you look like.พ่อผมมักพูดว่า คนทั่วไป มักแสดงท่าทีกับคุณตามสภาพหน้าตาภายนอกของคุณ
It appears the rate of gossip transmission is proportional to the number of nodes squared.ดูเหมือนว่าอัตรา การแพร่กระจายของข่าว จะได้สัดส่วนกับค่ารากที่สองของจำนวนคนนะ
What is the mathematical function or thing, which describes things, where the rate at which they change, is proportional to their magnitude?อะไรคือฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ หรือสิ่งซี่งอธิบายสิ่งต่าง ๆ... ที่มือัตราการเปลี่ยนแปลง ได้สัดส่วนกับขนาดของมัน "เจอกันหลังเลิกเรียนเหมือนเดิม" ที่มือัตราการเปลี่ยนแปลง ได้สัดส่วนกับขนาดของมัน
Lesotho, one of the world's poorest countries, is proportionally the one that invests most in its peoples' education.เลโซโท, หนึ่งในประเทศที่จนที่สุดในโลก เป็นประเทศที่ทุ่มงบประมาณ ในเรื่องการศึกษามากที่สุด
No, it's not necessarily proportional... Shut up!ไม่ มันไม่จำเป็นต้องใหญ่ตามสัดส่วน

proportional ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反比[fǎn bǐ, ㄈㄢˇ ㄅㄧˇ, 反比] inversely proportional; inverse ratio

proportional ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スライド[, suraido] (n) (1) slide; (2) change (in value or situation); proportional change; (vs) (3) to slide; to slip; (4) to change (in value, e.g. with a sliding scale); to change (in situation); (P)
プロポーショナルコントロールシステム[, puropo-shonarukontoro-rushisutemu] (n) proportional control system
プロポーショナルスペーシング[, puropo-shonarusupe-shingu] (n) {comp} proportional spacing
プロポーショナルフォント[, puropo-shonarufonto] (n) {comp} proportional font
係数[けいすう, keisuu] (n) {math} coefficient; factor; proportional constant
拘束名簿式比例代表制[こうそくめいぼしきひれいだいひょうせい, kousokumeiboshikihireidaihyousei] (n) proportional representation electoral system (n which party votes are cast, and candidates from each party are elected based on an ordered list available to the public)
案分;按分;あん分[あんぶん, anbun] (n,vs) proportional division or distribution
欧文ピッチ処理[おうぶんピッチしょり, oubun picchi shori] (n) {comp} proportional spacing
非拘束名簿式比例代表制[ひこうそくめいぼしきひれいだいひょうせい, hikousokumeiboshikihireidaihyousei] (n) (See 拘束名簿式比例代表制) proportional representation system in which both party and individual votes are cast, seats are distributed amongst parties by proportion of vote obtained, and candidates are elected in descending order of number of votes obtained
小選挙区比例代表並立制[しょうせんきょくひれいだいひょうへいりつせい, shousenkyokuhireidaihyouheiritsusei] (n) electoral system comprised of single-seat constituencies and proportionally represented multiple-seat constituencies
復活当選[ふっかつとうせん, fukkatsutousen] (n,vs) failing to win an electoral seat in a single-member constituency, but winning a seat in a proportionally represented constituency
惜敗率[せきはいりつ, sekihairitsu] (n) ratio of the margin of loss of an electoral candidate in a single-constituent district (used to break ties when determining the representative of a proportionally represented district)
比例区[ひれいく, hireiku] (n) (See 小選挙区) proportionally represented constituency
重複立候補[じゅうふくりっこうほ, juufukurikkouho] (n) simultaneously running for a seat in a single-member constituency and a seat in a proportionally representated constituency
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プロポーショナルスペーシング[ぷろぽーしょなるすぺーしんぐ, puropo-shonarusupe-shingu] proportional spacing
係数[けいすう, keisuu] coefficient, proportional constant
欧文ピッチ処理[おうぶんピッチしょり, oubun picchi shori] proportional spacing
比例に応じて[ひれいにおおじて, hireinioojite] proportional

proportional ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้ขนาด[v. exp.] (dāi khanāt) EN: be proportionate ; be proportional ; be balanced FR:
ได้ส่วน[v.] (dāisuan) EN: be proportionate ; be proportional ; be balanced ; fit ; be right FR:
ขีดจำกัดการแปรผันตรง[n. exp.] (khītjamkat ) EN: proportional limit FR:
เป็นสัดส่วนผกผัน[adv.] (pen satsuan) EN: inversely proportional FR:
ผิดส่วน[v. exp.] (phit suan) EN: be not proportional FR:
ระบบปาร์ตี้ลิสต์[n. exp.] (rabop pātīl) EN: proportional representation system ; party-list system ; party-list FR: représentation proportionnelle [f] ; système proportionnel [m] ; proportionnelle [f]
ระบบสัดส่วน[n. exp.] (rabop satsū) EN: proportional representation system ; party-list system ; party-list FR: représentation proportionnelle [f] ; système proportionnel [m] ; proportionnelle [f]
สัดส่วนโดยตรง[n. exp.] (satsūan dōi) EN: directly proportional FR:
สัดส่วนมัชฌิม[n. exp.] (satsūan mat) EN: mean proportional FR:
สัดส่วนผกผัน[n. exp.] (satsūan pho) EN: inversely proportional ; inverse proportion FR:
ความได้สัดส่วน[n. exp.] (khwām dāi s) EN: proportionality FR:
ตามสัดส่วน[adv.] (tām satsūan) EN: proportionally FR:

proportional ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
proportional {adj} | umgekehrt proportional (zu)proportional; proportionate | in inverse proportion; in inverse ratio (to)
Proportionalschrift {f}proportionally spaced font
Proportionalitätsgrenze {f}proportional limit
Proportionalschriftsatz {m}proportional font
Proportionszirkel {m}proportional dividers
proportional {adv}proportionally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า proportional
Back to top