ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-metrical-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น metrical, *metrical*,

-metrical- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
計量的[けいりょうてき, keiryouteki] (adj-na) quantitative; metrical
韻脚[いんきゃく, inkyaku] (n) metrical foot (poet.)

-metrical- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉันท์[n.] (chan) EN: verse ; poem ; type of Thai versification (with metrical composition derived from India) ; metrical composition FR: verset [m]
กาพย์ยานี[n.] (kāp yānī) EN: [a type of Thai metrical verse with eleven words or syllables] FR:
พิกัดอิงระยะทาง[n. exp.] (phikat ing ) EN: metrical coordinates FR:
เรขาคณิตอิงระยะทาง[n. exp.] (rēkhākhanit) EN: metrical geometry FR: géométrie métrique [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -metrical-
Back to top