ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*liquefy*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น liquefy, -liquefy-

*liquefy* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
liquefy (vi.) กลายเป็นของเหลว
liquefy (vt.) ทำให้เป็นของเหลว Syn. melt, condense
English-Thai: Nontri Dictionary
liquefy(vt) ทำให้เหลว,ทำให้เป็นน้ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He used a razor, and he used to slice it so thin... that it used to liquefy in the pan with just a little oil.เขาใช้มีดโกน และซอยเป็นแผ่นบางๆ ใส่ลงกระทะพร้อมกับน้ำมันพืช
You're liquefying, whatever brains you have left.\สมองที่นายเหลือจะกลายเป็นน้ำเหลวๆแน่ ถ้านายขืนทำแบบนี้ต่อไป
That will liquefy your stomach.ซึ่งจะย่อยกระเพาะของเธอให้เป็นน้ำ
You can liquefy it, spray it, bake it in a fucking cake.คุณสามารถทำให้เป็นของเหลวมัน สเปรย์, มันอบ ในเค้กครับ.
The heat from the fire caused the blood in the substrate to liquefy and ooze up through the cement.ความร้อนจากไฟทำให้เลือด ข้างใต้กลายเป็นของเหลว และซึมขึ้นมาบนซีเมนต์
They're going all gloopy, slipping into slime, liquefying on their loved ones.พวกนั้นกลายเป็นน้ำเหนียวๆ กระจายใส่พวกคนรัก
The heat in the trunk is causing the skin to liquefy.ความร้อนในท้ายรถ ทำให้ผิวหนังเปื่อยยุ่ย

*liquefy* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
液化[yè huà, ㄧㄝˋ ㄏㄨㄚˋ, 液化] liquefy

*liquefy* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
チクソ性[チクソせい, chikuso sei] (n) thixotrophy (property of certain gels to liquefy when subjected to vibratory forces)
液状化[えきじょうか, ekijouka] (n,vs) liquefaction; liquefy
溶解[ようかい, youkai] (n) (1) dissolution; solution (e.g. chemical); (vs) (2) to melt; to dissolve; to liquefy; (P)
蕩かす;盪かす;蕩す;盪す[とろかす, torokasu] (v5s,vt) (1) to melt (steel, etc.); to liquefy; to soften; (2) to melt (one's heart); to disarm

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *liquefy*
Back to top