ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-liquefy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น liquefy, *liquefy*,

-liquefy- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He used a razor, and he used to slice it so thin... that it used to liquefy in the pan with just a little oil.เขาใช้มีดโกน และซอยเป็นแผ่นบางๆ ใส่ลงกระทะพร้อมกับน้ำมันพืช
That will liquefy your stomach.ซึ่งจะย่อยกระเพาะของเธอให้เป็นน้ำ
You can liquefy it, spray it, bake it in a fucking cake.คุณสามารถทำให้เป็นของเหลวมัน สเปรย์, มันอบ ในเค้กครับ.
The heat from the fire caused the blood in the substrate to liquefy and ooze up through the cement.ความร้อนจากไฟทำให้เลือด ข้างใต้กลายเป็นของเหลว และซึมขึ้นมาบนซีเมนต์

-liquefy- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
チクソ性[チクソせい, chikuso sei] (n) thixotrophy (property of certain gels to liquefy when subjected to vibratory forces)
液状化[えきじょうか, ekijouka] (n,vs) liquefaction; liquefy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -liquefy-
Back to top