ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*lighter*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lighter, -lighter-

*lighter* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blighter (n.) คำเรียกคนน่าเห็นใจหรือน่าอิจฉา
highlighter (n.) ปากกาสำหรับเน้นข้อความเพื่อให้เห็นเด่นชัด
lamplighter (n.) ผู้จุดตะเกียง
lighter (n.) คนหรือเครื่องจุดไฟ
lighter (n.) ไฟแช็ก
lighter (vi.) ขนส่งด้วยเรือ
lighter (vt.) ขนส่งด้วยเรือ
lighter (n.) เรือขนส่งสินค้าจากเรือใหญ่ (ใช้ในระยะทางสั้นๆ ที่ตื้นเขิน) Syn. barge, vessel
English-Thai: HOPE Dictionary
blighter(ไบล'เทอะ) คนไร้ค่า,คนน่าเหยียดหยาม,คนวายร้าย,อ้ายหมอ,เจ้าหมอนั่น
lighter(ไล'เทอะ) n. ผู้จุดไฟ,เครื่องจุดไฟ,ไฟแช็ก ,เรือขนส่งสินค้าขึ้นลงจากเรือใหญ่ในระยะสั้น. vt.ขนส่ง ด้วยเรือดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
blighter(n) คนน่าเหยียดหยาม,คนไร้ค่า,คนวายร้าย
lighter(n) ไฟแช็ค,ไม้ขีดไฟ,เรือลำเลียง,เรือโป๊ะจ้าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไฟแช็ก (n.) lighter See also: cigarette lighter
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's lighter and stronger at the same timeมันทั้งเบากว่าและแข็งแรงกว่าในเวลาเดียวกัน
Eat a little bit lighterทานให้น้อยขึ้นหน่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'd better keep an eye on that lighter. He really likes it.จับตาดูไฟแช๊คนั่นให้ดี เขาชอบมันมาก.
It's lighter, faster swims better.มันเบากว่า แรงกว่า... ...ว่ายน้ำได้ดีกว่า
Yes. But now I'm hearing about this cigarette lighter with your prints on it.คุย แต่ผมได้ยินว่ามีรอยนิ้วมือ คุณอยู่บนไฟแช็ค
Lena, when you buy charcoal, you have to buy lighter fluid.ลีน่า ตอนที่คุณซื้อถ่านไม้ คุณต้องซื้อน้ำมันจุดไฟมาด้วย
It must be exciting to be a lighter. to be totally free!การเป็นนักสู้คงน่าสนุกนะ เป็นอิสระสุดๆ
This lighter's ancient.นี้เป็นสิ่งของของคนโบราณ
And eat a little bit lighter that night, you know what I'm saying?And eat a little bit lighter that night, you know?
Well, Detective Preston, why don't you tell us about the lighter side of police work?ดีนักสืบเพรสตัน, ทำไมคุณไม่บอกเราเกี่ยวกับ ... ... ด้านเบาของการทำงานของตำรวจ?
I was just... I was fidgeting with Isabelle's lighter... and...ผมเซ็งเป็ด เลยนั่งเล่นไฟแช็กของอิซาเบล
That's when I noticed that the lighter's length... is exactly the same length as the diagonal itself.ตอนนั้นแหละผมเลยเห็นว่า ความยาวของไฟแช็ค.. มันเป็นระยะเดียวกันกับ มุมทะแยงระหว่างช่องนี้
You blighter! You gave me every assurance that the Bank of England was impenetrable!ไหนว่าธนาคารมี รปภ.แน่นหนาที่สุด
The whole notion of a lighter-than-air craft cannot work, of course, unless you can harness the power of... helium... or hydrogen, which is far better...เรายังทำเรือที่เบากว่าอากาศไม่ได้ ถ้าไม่มีพลังจากฮีเลียมหรือไฮโดรเจน

*lighter* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拖驳[tuō bó, ㄊㄨㄛ ㄅㄛˊ, 拖驳 / 拖駁] barge; lighter (pulled by a tugboat)
打火机[dǎ huǒ jī, ㄉㄚˇ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧ, 打火机 / 打火機] lighter; cigarette lighter
[bó, ㄅㄛˊ, 驳 / 駁] variegated; heterogeneous; to refute; to contradict; to ship by barge; a barge; a lighter (ship)
驳船[bó chuán, ㄅㄛˊ ㄔㄨㄢˊ, 驳船 / 駁船] barge; lighter

*lighter* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガスライター[, gasuraita-] (n) gas lighter
クールビズ[, ku-rubizu] (n) (See ウォームビズ) cool biz; cool business; business casual (Japanese Ministry of the Environment (MOE) campaign encouraging people to wear lighter clothes and for companies to set their air conditioners to 28C, etc.)
チャッカマン[, chakkaman] (n) (See 着火) Chakaman (brand-name of rechargeable lighter)
ムーンライター[, mu-nraita-] (n) moonlighter
ライター(P);ライタ[, raita-(P); raita] (n) (1) lighter; (2) writer; (P)
ライターケース[, raita-ke-su] (n) (cigarette) lighter case
ラッシュ[, rasshu] (n) (1) rush; (2) (abbr) rush hour; (3) (abbr) rush print; (4) (abbr) (See ラッシュ船) lighter aboard ship; LASH; (P)
ラッシュ船[ラッシュぶね, rasshu bune] (n) lighter aboard ship
上荷船[うわにぶね, uwanibune] (n) (See 瀬取り船) small boat used for unloading goods from a large anchored boat (Edo period); lighter
似たり;荷足り[にたり, nitari] (n) (1) (似たり only) fake; copy; (2) barge; lighter
打ち竹[うちたけ, uchitake] (n) (See 火種) an antiquated lighter consisting of a tube of bamboo containing live coals (hidane)
焚き付け[たきつけ, takitsuke] (n) kindling; fire lighter
荷船[にぶね, nibune] (n) freighter; lighter
荷足り船[にたりぶね, nitaribune] (n) a barge; a lighter
蛍光ペン;螢光ペン[けいこうペン, keikou pen] (n) highlighter; highlighter pen
達磨船[だるません, darumasen] (n) barge; lighter

*lighter* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบาบาง[adj.] (baobāng) EN: lighter FR:
เบาลง[v. exp.] (bao long) EN: diminish ; weaken ; wane ; become lighter FR: diminuer
ไฟแช็ก[n.] (faichaek) EN: lighter ; cigarette lighter FR: briquet [m]
โคมลอย[n.] (khōmløi) EN: balloon ; hot-air balloon ; lighter-than-air craft FR: ballon [m]
ปากกาเน้นข้อความ[n. exp.] (pākkā nēn k) EN: highlighter ; highlighter pen FR: surligneur [m]
โพยมยาน[n.] (phāyomyān) EN: airship ; balloon ; lighter-than-air FR:
โป๊ะ[n.] (po) EN: barge ; lighter; boat FR:
เรือลำเลียง[n. exp.] (reūa lamlīe) EN: lighter ; barge FR:

*lighter* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feuerzeug {n}cigarette lighter; lighter
Taschenfeuerzeug {n}pocket lighter; lighter
schmächtig {adj} | schmächtiger | am schmächtigstenslight | slighter | slightest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *lighter*
Back to top