ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-lighter-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lighter, *lighter*,

-lighter- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's lighter and stronger at the same timeมันทั้งเบากว่าและแข็งแรงกว่าในเวลาเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes. But now I'm hearing about this cigarette lighter with your prints on it.คุย แต่ผมได้ยินว่ามีรอยนิ้วมือ คุณอยู่บนไฟแช็ค
Lena, when you buy charcoal, you have to buy lighter fluid.ลีน่า ตอนที่คุณซื้อถ่านไม้ คุณต้องซื้อน้ำมันจุดไฟมาด้วย
And eat a little bit lighter that night, you know what I'm saying?And eat a little bit lighter that night, you know?
Well, Detective Preston, why don't you tell us about the lighter side of police work?ดีนักสืบเพรสตัน, ทำไมคุณไม่บอกเราเกี่ยวกับ ... ... ด้านเบาของการทำงานของตำรวจ?
They picked people, those with thinner noses, lighter skin.พวกเขาเลือกคน อย่างพวกจมูกโด่งกว่า ผิวสีอ่อนกว่า
On the lighter side of things seems that the crew responsible for the demolition of the old Bailey wanted to give the old girl a grand, albeit improvised, sendoff.ตามรายงานข่าวตอนนี้... ...ดูเหมือนว่าตึกไบลี่ที่พังลง... เป็นการรื้อถอนของเจ้าหน้าที่เองซึ่ง...
Oh, I forgot your lighter againโอ๊ะ ฉันลืมไปเลย ไฟแชคฉันล่ะ
No I want my lighter backไม่เอา ฉันจะเอาไฟแชคฉันคืน
Then I spit the bait out so give me my lighter backงั้นฉันจะพ่นเหยื่อออกมาเอง งั้น เอาไฟแชคฉันคืนมาได้แล้ว
You don't want to get your lighter back?เธอไม่อยากได้ไฟแชคคืนเหรอ?
Why are you taking my lighter when you've got so many already?ทำไมยังเอาไฟแชคของฉันไปอีก ในเมื่อนายก็มีอยู่ตั้งหลายอันแล้วนี่?
I won't then my body started to feel lighter and reflexes got betterอืม จากนั้นฉันก็รู้สึกตัวเบาแถมขยับตัวง่ายขึ้น

-lighter- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拖驳[tuō bó, ㄊㄨㄛ ㄅㄛˊ, 拖驳 / 拖駁] barge; lighter (pulled by a tugboat)
[bó, ㄅㄛˊ, 驳 / 駁] variegated; heterogeneous; to refute; to contradict; to ship by barge; a barge; a lighter (ship)

-lighter- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガスライター[, gasuraita-] (n) gas lighter
クールビズ[, ku-rubizu] (n) (See ウォームビズ) cool biz; cool business; business casual (Japanese Ministry of the Environment (MOE) campaign encouraging people to wear lighter clothes and for companies to set their air conditioners to 28C, etc.)
ライターケース[, raita-ke-su] (n) (cigarette) lighter case
ラッシュ[, rasshu] (n) (1) rush; (2) (abbr) rush hour; (3) (abbr) rush print; (4) (abbr) (See ラッシュ船) lighter aboard ship; LASH; (P)
ラッシュ船[ラッシュぶね, rasshu bune] (n) lighter aboard ship
上荷船[うわにぶね, uwanibune] (n) (See 瀬取り船) small boat used for unloading goods from a large anchored boat (Edo period); lighter
似たり;荷足り[にたり, nitari] (n) (1) (似たり only) fake; copy; (2) barge; lighter
打ち竹[うちたけ, uchitake] (n) (See 火種) an antiquated lighter consisting of a tube of bamboo containing live coals (hidane)
焚き付け[たきつけ, takitsuke] (n) kindling; fire lighter
荷船[にぶね, nibune] (n) freighter; lighter
荷足り船[にたりぶね, nitaribune] (n) a barge; a lighter
達磨船[だるません, darumasen] (n) barge; lighter

-lighter- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบาบาง[adj.] (baobāng) EN: lighter FR:
เบาลง[v. exp.] (bao long) EN: diminish ; weaken ; wane ; become lighter FR: diminuer
ไฟแช็ก[n.] (faichaek) EN: lighter ; cigarette lighter FR: briquet [m]
เรือลำเลียง[n. exp.] (reūa lamlīe) EN: lighter ; barge FR:

-lighter- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feuerzeug {n}cigarette lighter; lighter
Taschenfeuerzeug {n}pocket lighter; lighter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -lighter-
Back to top