ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*layman*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น layman, -layman-

*layman* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
layman (n.) คนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญพิเศษ See also: บุคคลธรรมดา
layman (n.) ฆราวาส See also: ผู้ครองเรือน, คฤหัสถ์ Syn. laity
English-Thai: HOPE Dictionary
layman(เล'เมิน) n. ฆราวาส (ไม่ใช่สงฆ์) ,บุคคลธรรมดา (ไม่ใช่ผู้ชำนาญการของอาชีพ) pl. laymen, Syn. nonprofessional
English-Thai: Nontri Dictionary
layman(n) ฆราวาส,คนธรรมดา,สามัญชน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
laymanสามัญชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระหัด (n.) layman Syn. คฤหัสถ์, ฆราวาส
ฆราวาส (n.) layman See also: laity, layperson Syn. ผู้ครองเรือน, คฤหัสถ์
ผู้ครองเรือน (n.) layman See also: laity, layperson Syn. คฤหัสถ์
อุบาสก (n.) layman See also: devout layman Ops. อุบาสิกา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Right, well, using layman's terms, we use a rotating magnetic field to focus a narrow beam of gravitons.ก็ได้ ใช้ภาษาชาวบ้านก็คือ เราใช้เครื่องปั่นแรงดึงดูดปั่นสนามพลังแม่เหล็กให้รวมศูนย์
Layman's terms. Fuck layman's terms. Do you speak English?คุณพูดภาษาคนรึเปล่าเนี้ย
Maybe the layman is stronger than you think.เหมือนกับพี่สาวคนโตของสึคาสะเลยนะ
In layman's terms, I was fucked.ภาษาชาวบ้านคือ "ผมเป็นบ้า"
But calculating jack rice's height,allowing for the upward angle-- layman here.แต่คำนวณจากส่วนสูงของแจ๊คแล้ว ดูจากมุมสูงของ นาย ก. คนนี้
But... to a layman like me, what I care more about are credentials.แต่.. สำหรับคนธรรมดาอย่างผม, อะไรมันจะสำคัญไปกว่าชื่อเสียงเกียรติยศ
Well,in layman's terms, drifting in and out of consciousness is better than fully comatose.ว่าง่ายๆ ก็คือ สลึมสลือก็ยังดีกว่าโคมาเต็มขั้น
His subtle facial twitches wouldn't be noticed by the layman, but to me he might as well have been sobbing.คนทั่วไปอาจไม่เห็นการกระตุกเล็กๆ บนใบหน้าเค้า, แต่ฉัน... ...ดูออกว่าเค้าร้องไห้ออกมา
Or in layman's terms, string theory.เน้นในเรื่องทฤษฎีเอ็ม หรือภาษาทั่วไป คือทฤษฎีเส้นเชือก
Even a layman can spot an uninspired performance.นี่บอกให้รู้ว่า ลูกแสดงได้ไม่เนีบยเลย
Uh, well, in layman's terms dumb Fae.เอ่อ.. พูดง่ายๆ ก็คือเฟปัญญาอ่อน
I wouldn't say that, but in layman's terms... yes.ผมจะไม่พูดแบบนั้นนะ แต่ในมุมมองของสามัญชน... .

*layman* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外行[wài háng, ㄨㄞˋ ㄏㄤˊ, 外行] layman; amateur
肉眼[ròu yǎn, ㄖㄡˋ ㄧㄢˇ, 肉眼] naked eye; layman's eyes
门外汉[mén wài hàn, ㄇㄣˊ ㄨㄞˋ ㄏㄢˋ, 门外汉 / 門外漢] layman

*layman* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
レイマン[, reiman] (n) layman
[ぞく(P);しょく(ok), zoku (P); shoku (ok)] (n) (1) layman (esp. as opposed to a Buddhist monk); laity; man of the world; the world; (2) local manners; modern customs; (adj-na,adj-no) (3) common; popular; (4) (ant
俗人[ぞくじん, zokujin] (n,adj-no) ordinary people; layman; worldling
信徒[しんと, shinto] (n) layman; believer; adherent; follower; laity; (P)
凡眼[ぼんがん, bongan] (n) (through) a layman's eyes
在俗[ざいぞく, zaizoku] (n) {Buddh} layman or laity
在家[ざいけ;ざいか, zaike ; zaika] (n,adj-no) (1) (ざいけ only) {Buddh} (See 出家) laity; layman; laywoman; laic; (2) country home
居士[こじ, koji] (n) (1) {Buddh} grhapati (layman; sometimes used as a posthumous suffix); (2) private-sector scholar
平信徒[ひらしんと;へいしんと, hirashinto ; heishinto] (n) layman; laity
門外漢[もんがいかん, mongaikan] (n) outsider; layman; amateur; (P)

*layman* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบญจศีล[n.] (benjasīn) EN: the five commandments of the Buddha for the layman ; five basic Buddhist precepts of moral practices ; the five precepts FR:
ฆราวาส[n.] (kharāwāt) EN: layman ; layperson ; householder ; lay Buddhist ; laity FR: laïc [m] ; laïque [m]
ฆราวาสธรรม[n.] (kharāwāt th) EN: virtues for a good household life ; rules of household conduct ; qualities of a good layman FR:
คฤหัสถ์[n.] (khareuhat) EN: layman ; lay disciple FR:
คิหิปฏิบัติ[n.] (khihipatiba) EN: practices for the layman ; code of morality for the laity FR:
กระหัด[n.] (krahat) EN: layman ; householder FR:
สัปปุริส-[pref.] (sappurisa-) EN: man of high moral principles ; layman ; churchman FR:
สัปปุรุษ[n.] (sappurut) EN: man of high moral principles ; layman ; churchman FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *layman*
Back to top