ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-layman-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น layman, *layman*,

-layman- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe the layman is stronger than you think.เหมือนกับพี่สาวคนโตของสึคาสะเลยนะ
But calculating jack rice's height,allowing for the upward angle-- layman here.แต่คำนวณจากส่วนสูงของแจ๊คแล้ว ดูจากมุมสูงของ นาย ก. คนนี้
But... to a layman like me, what I care more about are credentials.แต่.. สำหรับคนธรรมดาอย่างผม, อะไรมันจะสำคัญไปกว่าชื่อเสียงเกียรติยศ
Even a layman can spot an uninspired performance.นี่บอกให้รู้ว่า ลูกแสดงได้ไม่เนีบยเลย
Uh, on our side, we're beginning to feel that for the layman this particular subject may represent an impossible challenge.เอ่อบนด้านข้างของเรา เราเริ่มรู้สึกว่าสำหรับคนธรรมดา เรื่องนี้โดยเฉพาะอาจเป็นตัวแทน ของ

-layman- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
レイマン[, reiman] (n) layman
[ぞく(P);しょく(ok), zoku (P); shoku (ok)] (n) (1) layman (esp. as opposed to a Buddhist monk); laity; man of the world; the world; (2) local manners; modern customs; (adj-na,adj-no) (3) common; popular; (4) (ant
在俗[ざいぞく, zaizoku] (n) {Buddh} layman or laity

-layman- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบญจศีล[n.] (benjasīn) EN: the five commandments of the Buddha for the layman ; five basic Buddhist precepts of moral practices ; the five precepts FR:
ฆราวาส[n.] (kharāwāt) EN: layman ; layperson ; householder ; lay Buddhist ; laity FR: laïc [m] ; laïque [m]
ฆราวาสธรรม[n.] (kharāwāt th) EN: virtues for a good household life ; rules of household conduct ; qualities of a good layman FR:
คฤหัสถ์[n.] (khareuhat) EN: layman ; lay disciple FR:
คิหิปฏิบัติ[n.] (khihipatiba) EN: practices for the layman ; code of morality for the laity FR:
กระหัด[n.] (krahat) EN: layman ; householder FR:
สัปปุริส-[pref.] (sappurisa-) EN: man of high moral principles ; layman ; churchman FR:
สัปปุรุษ[n.] (sappurut) EN: man of high moral principles ; layman ; churchman FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -layman-
Back to top