ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*kept*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น kept, -kept-

*kept* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
kept (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของกริยา keep
kept (adj.) ที่ช่วยเหลือด้านการเงิน Syn. supported
kept women (n.) เมียน้อย See also: ภรรยาน้อย, ภรรยาที่ไม่ได้สมรสด้วย Syn. harlot, courtesan
skeptic (n.) ผู้สงสัย Syn. skeptical, doubter, questioner Ops. believer
skeptical (n.) ผู้สงสัย Syn. skeptic, doubter, questioner Ops. believer
skepticism (n.) ความสงสัย See also: ความกังขา Syn. doubtfulness, dubiousness Ops. confidence, trust
English-Thai: HOPE Dictionary
kept(เคพทฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ keep
skeptic(สเคพ'ทิค) n. ผู้สงสัย,ผู้มีความสงสัย adj. สงสัย
skeptical(สเคพ'ทิเคิล) adj. สงสัย,ขี้สงสัย, Syn. sceptical ,suspicious
skepticism(สเคพ'ทิซซึม) n. ความสงสัย,ความขี้สงสัย, Syn. scepticism
English-Thai: Nontri Dictionary
kept(vt) pt และ pp ของ keep
skeptic(n) คนขี้สงสัย,ผู้กังขา
skeptical(adj) ขี้สงสัย,ไม่เชื่อ,กังขา
skepticism(n) ความแคลงใจ,ความสงสัย,ความกังขา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sceptic; skepticนักวิมตินิยม, นักกังขาคติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
scepticism; skepticismวิมตินิยม, กังขาคติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
skeptic; scepticนักวิมตินิยม, นักกังขาคติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
skepticism; scepticismวิมตินิยม, กังขาคติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Skepticismกังขาคติ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The baby kept us awake all nightเจ้าตัวน้อยทำให้เราตื่นอยู่ตลอดทั้งคืน
She kept that one a secretเธอเก็บเรื่องนั้นเป็นความลับ
Forgive me if we kept you waitingขอโทษด้วยถ้าพวกเราทำให้คุณต้องคอย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Behind it was the dynamic Adenoid Hynkel, whose genius ran the nation, whose ceaseless activity kept him occupied every moment of the day.เบื้องหลัง ซึ่งเต็มไปด้วยขุมพลังแห่ง อดีนอย เฮนเคน ผู้มีพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ทำงานโดยไม่หยุดหย่อน แม้ทุกวันจะมีแต่ความวุ่นวาย
Oh, I liked her very much, but she kept saying that I was quite different from what she expected.- ฉันชอบหล่อนมากเลยค่ะ แต่หล่อนเอาแต่พูดว่า ฉันไม่เหมือนอย่างที่หล่อนคาดไว้
There was a man there, a queer sort of person. Jasper kept barking at him.มีผู้ชายอยู่ที่นั่นท่าทางแปลกๆ เเจสเปอร์เอาแต่เห่าใส่เขา
Everything is kept just as Mrs. De Winter liked it.ทุกอย่างยังคงเก็บไว้อย่างที่คุณนายเดอ วินเทอร์โปรด
Well, I kept the bargain and so did she, apparently.ผมทําตามข้อตกลง หล่อนก็เช่นกัน
They're always kept tight closed when you're afloat.ถูกปิดเเน่นเสมอเพื่อให้เรือลอย
His world was this closed, self-contained universe, hemmed in by observation posts from which soldiers kept watch, aiming at the prisoners, on occasion killing them out of boredom.โลกของพวกเขาถูกปิดลงแล้ว มีหอลาดตระเวน เฝ้าโดยนายทหาร
I kept putting myself in the kid's place. I'd have asked for another lawyer, I think.ผมเก็บไว้ใส่ตัวเองในสถานที่ของเด็ก ผมได้ถามทนายความอื่นผมคิดว่า
She kept rubbing them in court.She kept rubbing them in court.
Information about everything that happens in Sarkhan will be kept up-to-date, and that's seven days a week.{\cHFFFFFF}ข้อมูลเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ใน Sarkhan จะถูกเก็บไว้ up-to-date, {\cHFFFFFF}และที่เจ็ดวันต่อสัปดาห์
But some of the things you were saying here before... just kept flapping back to me out of the night.{\cHFFFFFF}แต่บางสิ่งที่ คุณกำลังพูดนี่ก่อน ... {\cHFFFFFF}เพียงแค่เก็บไว้กระพือกลับ ให้ฉันออกจากคืน
He's both young and strong. That's what's kept him going until now.เขายังหนุ่มยังแน่น นี่แหละที่ทำให้เขารอดมาถึงตอนนี้

*kept* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公畜[gōng chù, ㄍㄨㄥ ㄔㄨˋ, 公畜] stud; male animal kept to breed offspring
娈童[luán tóng, ㄌㄨㄢˊ ㄊㄨㄥˊ, 娈童 / 孌童] catamite (boy as homosexual partner); kept man; gigolo
内定[nèi dìng, ㄋㄟˋ ㄉㄧㄥˋ, 内定 / 內定] decision to appoint an official that is kept secret among the hierarchy
蝈蝈[guō guō, ㄍㄨㄛ ㄍㄨㄛ, 蝈蝈 / 蟈蟈] Gampsocleis gratiosa Brunner (Orthoptera: Tettigoniidae), kept as singing pets
蝈蝈儿[guō guō r, ㄍㄨㄛ ㄍㄨㄛ ㄖ˙, 蝈蝈儿 / 蟈蟈兒] Gampsocleis gratiosa Brunner (Orthoptera: Tettigoniidae), kept as singing pets
不可告人[bù kě gào rén, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄍㄠˋ ㄖㄣˊ, 不可告人] hidden; kept secret; not to be divulged
备品[bèi pǐn, ㄅㄟˋ ㄆㄧㄣˇ, 备品 / 備品] machine parts or tools kept in reserve; spare parts
奔命[bēn mìng, ㄅㄣ ㄇㄧㄥˋ, 奔命] rush about on errands; be kept on the run
围场[Wéi chǎng, ㄨㄟˊ ㄔㄤˇ, 围场 / 圍場] (N) Weichang (place in Hebei); enclosure; pig pen; hunting ground exclusively kept for emperor or nobility (in former times)
说话要算数[shuō huà yào suàn shù, ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄚˋ ㄧㄠˋ ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ, 说话要算数 / 說話要算數] promises must be kept
多疑[duō yí, ㄉㄨㄛ ㄧˊ, 多疑] skeptical
怀疑派[huái yí pài, ㄏㄨㄞˊ ㄧˊ ㄆㄞˋ, 怀疑派 / 懷疑派] skeptical

*kept* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お待たせしました[おまたせしました, omataseshimashita] (exp) Thank you for waiting; Have I kept you waiting?
お待ち遠様;御待ち遠様;お待ち遠さま[おまちどおさま, omachidoosama] (exp) I'm sorry to have kept you waiting
スケプチシズム[, sukepuchishizumu] (n) skepticism; scepticism
スケプティック;スケプチック[, sukeputeikku ; sukepuchikku] (n) skeptic; sceptic
ちゃんぽん;チャンポン[, chanpon ; chanpon] (n,adj-na) (1) practice of mixing things normally kept separate (practise); mixture; (2) dish of noodles, seafood, vegetables (from Nagasaki)
つんぼ桟敷;聾桟敷[つんぼさじき, tsunbosajiki] (n) (1) (sens) being kept uninformed; being cut off; out of the loop; (2) (arch) upper gallery (where one can't hear); blind seat
ボトルキープ[, botoruki-pu] (n) practice of buying a bottle of spirits at a bar which is then kept there for the customer (wasei
一諾千金[いちだくせんきん, ichidakusenkin] (exp) one's word is worth 1,000 pieces of gold; a promise should be kept at all cost
五公五民[ごこうごみん, gokougomin] (n) (arch) land-tax system during the Edo period under which the government took half of the year's crop and the farmers kept the other half
冷や飯を食う[ひやめしをくう, hiyameshiwokuu] (exp,v5u) (1) to depend on somebody for food and lodging; (2) to be treated coldly; to be kept in a low position
妾;目掛け;目掛;側女;側妻[めかけ(妾;目掛け;目掛);そばめ(妾;側女;側妻);おんなめ(妾)(ok), mekake ( mekake ; me kake ; me kakari ); sobame ( mekake ; gawa onna ; gawa tsuma )] (n) mistress; kept woman; concubine
居残り[いのこり, inokori] (n,vs) (1) working overtime; (2) detention; being kept in (e.g. after school)
懐疑[かいぎ, kaigi] (n,vs) doubt; skepticism; scepticism; disbelief; (P)
懐疑主義[かいぎしゅぎ, kaigishugi] (n) skepticism; scepticism
懐疑主義者[かいぎしゅぎしゃ, kaigishugisha] (n) skeptic; sceptic
懐疑心[かいぎしん, kaigishin] (n) skepticism; scepticism; doubt
懐疑派[かいぎは, kaigiha] (n) the skeptics (in philosophy) (sceptics)
懐疑論[かいぎろん, kaigiron] (n) skepticism; scepticism
活魚;活け魚;生け魚[かつぎょ(活魚);いけうお, katsugyo ( katsu sakana ); ikeuo] (n) live fish and shellfish (kept in a tank in a restaurant)
温石[おんじゃく, onjaku] (n) heated stone (wrapped in cloth and kept next to the body for warmth)
疑い[うたがい, utagai] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust; (P)
疑り[うたぐり, utaguri] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust
稚児[ちご, chigo] (n) (1) (festivity) page; (2) baby; child; (3) (arch) boys kept by pederasts
見世女郎[みせじょろう, misejorou] (n) low-class prostitute who was kept in a sort of cage at the front of the establishment (Edo period)
骨箱[こつばこ, kotsubako] (n) box in which ashes of the deceased are kept; box in which a funerary urn is kept

*kept* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แช่เย็น[v.] (chaēyen) EN: refrigerate ; chill ; put on ice ; be kept on ice ; put in cold storage FR: réfrigérer ; frigorifier
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder FR:
เด็กเก็บตก[n. exp.] (dek keptok) EN: FR: enfant abandonné [m]
เอะใจ[adj.] (ejai) EN: suspicious ; skeptical FR: soupçonneux
หอพระ[n. exp.] (hø phra) EN: hall where images of Budda are kept FR:
กังขา[n.] (kangkhā) EN: doubt ; uncertainty ; skepticism FR: doute [m]
การเก็บตก[n.] (kān keptok) EN: gleaning FR: glanage [m]
เก็บเนื้อเก็บตัว[v.] (kepneūakept) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate ; isolate oneself ; avoid society ; shun society ; be unsocial FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
เก็บเนื้อเก็บตัว[adj.] (kepneūakept) EN: introverted ; reclusive FR: introverti ; reclus
เก็บตก[v.] (keptok) EN: pick ; collect ; gather ; gather up what someone else has left behind ; glean from others FR: glaner
เก็บตก[v.] (keptok) EN: pick up information ; glean information FR: glaner des informations
เก็บตัว[v.] (keptūa) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate ; isolate oneself ; avoid society ; shun society ; be unsocial ; live a very secluded life FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
เก็บตัว[adj.] (keptūa) EN: introverted ; reclusive FR: introverti ; reclus
ขี้สงสัย[adj.] (khī songsai) EN: suspicious ; dubious ; doubtful ; skeptical FR: sceptique ; incrédule ; suspicieux
แคล้วคลาด[v.] (khlaēokhlāt) EN: be safe ; escape ; be kept safe FR:
ความเคลือบแคลง[n.] (khwām khleū) EN: doubtfulness ; skepticism FR: soupçon [m]
ก้นครัว[adj.] (konkhrūa) EN: not allowed to go out of the house ; kept in the dark FR: cloîtré
กดหัว[v.] (kothūa) EN: be kept down ; be intimitated FR:
นักวิมตินิยม[n. exp.] (nak wimtini) EN: skeptic ; sceptic FR:
ภรรยาลับ[n. exp.] (phanrayā la) EN: mistress ; secret concubine ; kept woman FR: épouse cachée [f] ; maîtresse [f]
สงสัย[v.] (songsai) EN: doubt ; be skeptical ; suspect ; be suspicious ; distrust ; mistrust ; suspect ; be curious of FR: douter ; être sceptique ; suspecter ; soupçonner ; être curieux de
วิจิกิจฉา[n.] (wijikitchā) EN: doubt , skepticism ; scepticism FR:
วิมัตินิยม[n.] (wimatiniyom) EN: skepticism ; scepticism FR:

*kept* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Skepsis {f}scepticism; skepticism [Am.]
haftunfähig {adj}unfit to be kept in prison
Mätresse {f}kept woman
Skepsis {f}skepticalness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *kept*
Back to top